Częścią aplikacji Fakturomanii jest moduł kadrowy, moduł kadrowy w obecnej formie pozwala na półautomatyczne rozliczenie:

a) Umowy o dzieło (20% oraz 50% KUP),

b) Uchwały Zgromadzenia Wspólników o wynagrodzeniu Zarządu,

c) Umowy zlecenia (20% oraz 50% KUP) - 20% KUP razem z ulgą dla młodych,

d) Stosunku pracy (z ulgą dla młodych) - z wyłączeniem wynagrodzeń chorobowych itp,

e) Wynagrodzenia rozliczanego na zasadach ryczałtowych (do 200 zł z jednego tytułu),

f) Powtarzających się odpłatnych świadczeń niepieniężnych wspólników na rzecz spółki polegającej na działalności wykonywanej osobiście.


I. Wynagrodzenia chorobowe


W Fakturomanii brak jest możliwości automatycznego rozliczenia wynagrodzenia chorobowego. Przy obsłudze kadrowej gdzie występują zwolnienia chorobowe najlepiej jest posiłkować się zewnętrznym systemem kadrowym. Taki system kadrowy powinien mieć możliwość generowania raportów miesięcznych, które są składane do ZUS. Pozwoli to zdecydowanie zaoszczędzić czas na ręcznym wypełnianiu dokumentacji i obliczaniu wartości wynagrodzenia chorobowego.


Niemniej jednak ogólne informacje na temat obowiązków Ubezpieczeniowych mogą Państwo odnaleźć na: http://www.zus.pl/documents/10182/167567/Ogolne_dok_ubezp.pdf/62e208ac-6655-4a81-bed3-e59298aef6a4 


Natomiast informacje na temat sposobu wypełnienia deklaracji RSA mogą Państwo odnaleźć na: http://www.zus.pl/documents/10182/167567/ZUS_RSA.pdf/146ea580-e05b-4e3f-bbcc-b7d3de68601e  


Rozliczenia wynagrodzenia chorobowego w systemie dokonuje się przez moduł UAT. W module UAT odpowiednie wzorce zostały już dla Państwa przygotowane, którymi można się posiłkować, należy je jednak prawidłowo uzupełnić.

Poruszone wzorce możemy odnaleźć po rozwinięciu modułu "UAT"(1) w zakładce "Dodaj UAT"(2) udając się w lewym górnym rogu do "Wybór wzorca", następnie wybierając rozwinięcie(3) panelu, które pozwoli nam wybrać odpowiedni wzorzec.
1) Konieczność sporządzenia listy płac w systemie kadrowym

Zwracamy uwagę, że w przypadku wykorzystania powyższych wzorców, nie zostanie dla Państwa utworzona lista płac (listę płac można wygenerować wyłącznie w module Kadr) - takową listę płac należy przygotować samodzielnie (zalecamy skorzystanie z zewnętrznej aplikacji dedykowanej rozliczeniom kadrowym).


Wymienione wyżej wzorce służą odpowiedni:

Umowa o pracę "naliczenie", - służy naliczeniu wynagrodzenia w wysokości brutto,

Umowa o pracę "zapłata ZUS", - przelew na konto ZUS,

Umowa o pracę "zapłata PIT", - przelew na PIT,

Umowa o pracę "wypłata wynagrodzenia". - wypłacone wynagrodzenie pracownikowi.


2) Zbiorcza lista płac

Część Użytkownikó ewidencjonuje tzw. zbiorcze listy płac, tutaj wyżej wymienione UATy(4) można wykorzystać w celu rozliczenia wszystkich pracowników, tzn. jedno naliczenie dla wszystkich pracowników (zbiorcza lista płac), jedna zapłata ZUS oraz jeden przelew PIT (zsumowane wartości).  

W takim jednak wypadku, dla wypłat wynagrodzeń, należy zastosować osobny UAT dla każdego wynagr. 


II. Sposób ewidencji wynagrodzenia chorobowego w UAT na konkretnym przykładzie

Jak zwróciliśmy uwagę powyżej, w celu zaewidencjonowania wynagrodzenia zawierającego wynagrodzenie chorobowe należy sporządzić w dedykowanym systemie kadrowym listę płac.

Następnie posiadając Listę płac, należy udać się do modułu UAT > Dodaj UAT.
Ewidencja takiego wynagrodzenia może składać się z czterech/dwóch etapów:
1) Naliczenie wynagrodzenia,
2) Wypłata wynagrodzenia,
3) Płatność ZUS (jeżeli występuje fakultatywnie),
4) Płatność PIT (jeżeli występuje fakultatywnie),

Należy również pamiętać o konieczności przygotowania dokumentu PIT-11 oraz PIT-4R uwzględniającego informację o wynagrodzeniu chorobowym, jeżeli rozliczenie kadrowe jest prowadzone w module kadry i wystąpi wynagrodzenie chorobowe. Z systemu nie ma możliwości wygenerowania deklaracji zawierającej tą informację, ewentualny PIT należy manualnie uzupełnić. 

W niniejszym przykładzie posługujemy się okolicznością dla minimalnego wynagrodzenia w wysokości 3010 zł brutto przy umowie o pracę, gdzie:
a) Wynagrodzenie zasadnicze za przepracowany okres wynosi 2408 zł,
b) Wynagrodzenie chorobowe za zwolniony okres wynosi 415,56 zł.
Podstawa wymiaru łącznie stanowi 2823,56 zł.
Wynagrodzenie do wypłaty wynosi 2269,01 zł.

c) Ubezpieczony
Składki społeczne (Emerytalna, rentowa oraz chorobowa) ubezpieczonego wynoszą 330,14 zł,
Składka zdrowotna ubezpieczonego wynosi 224,41 zł,
Łącznie 554,55.
Zaliczka na PIT wynosi 0 zł.

d) Płatnik składek
Składki społeczne (Emerytalna, rentowa, wypadkowa, FP, FGŚP) płatnika wynoszą 493,16 zł.

Łączne składki ZUS ubezpieczonego oraz Płatnika 1047,71 zł.

AD. 1 Naliczenie wynagrodzenia (zazwyczaj w ostatnim dniu miesiąca).
Data dokumentu - 31/01/2022
Dokument źródłowy LP MM/RRRR.


AD. 2 Wypłata wynagrodzenia 
Zgodnie z kodeksem pracy wypłata wynagrodzenia za dany miesiąc może nastąpić najpóźniej do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu pracy, w niniejszym przykładzie posłużono się wypłatą na 10 lutego 2022 r.

W przypadku dokumentu źródłowego mogą zostać wskazane dwa:
albo lista płac (jeżeli znajduje się w niej informacja o dacie wypłaty wynagrodzenia),
albo wyciąg bankowy w formacie WB MM/RRRR.


AD. 3 Płatność ZUS
Zgodnie z ustawą o systemie emerytalnym obowiązek zapłaty składek ZUS powstaje względem daty wypłaty wynagrodzenia, w przypadku wypłaty:
a) 10 stycznia - ZUS płatny jest do 15 lutego,
b) 10 lutego - ZUS płatny jest do 15 marca.

Dla wpłaty ZUS w wysokości 1047,71 zł dnia 15 marca 2022r. UAT przedstawiałby się w sposób poniżej wskazany.

W przypadku dokumentu źródłowego mogą zostać wskazane dwa:
albo lista płac (jeżeli znajduje się w niej informacja o dacie zapłaty składek ZUS),
albo wyciąg bankowy w formacie WB MM/RRRR.


AD. 4 Płatność PIT
W przypadku wystąpienia płatności PIT, niezbędne jest uzupełnienie wzorca występującego w punkcie AD. 1 o dwie pozycje 7 oraz 8.

W przypadku dokumentu źródłowego mogą zostać wskazane dwa:
albo lista płac (jeżeli znajduje się w niej informacja o dacie zapłaty zaliczki PIT),
albo wyciąg bankowy w formacie WB MM/RRRR.

Przykład
a) Wzorzec uzupełniony o zaliczkę PIT w wysokości 100 zł

b) Płatność zaliczki PIT do Urzędu Skarbowego na mikrorachunek.