W celu ewidencji operacji gospodarczej, którą jest pożyczka od udziałowca (wspólnika) spółki, należy posłużyć się narzędziem o nazwie UAT, który w aplikacji możemy odnaleźć w lewym menu.

Pożyczkę udzieloną przez instytucję finansową albo osobę trzecią względem spółki będziemy ewidencjonować w inny sposób, który został opisany:
https://fakturomania.freshdesk.com/support/solutions/articles/36000168723-jak-doda%C4%87-po%C5%BCyczk%C4%99-lub-jej-sp%C5%82at%C4%99-od-podmiotu-osoby-nieb%C4%99d%C4%85cej-udzia%C5%82owcem- 


1) Udzielenie pożyczki od udziałowca

a) Dodawanie pożyczki

Wzorzec księgowania takiej pożyczki został już dla Państwa przygotowany w wzorcach księgowań.
By zaksięgować pożyczkę od udziałowca w pierwszej kolejności należy kliknąć "UAT" w lewym menu, następnie zaś wybieramy "Dodaj UAT".

Dalej w widoku tworzenia nowego dokumentu na górze strony klikamy blok o nazwie "WZORCE KSIĘGOWAŃ".
Spośród dostępnych wzorców wybieramy ten o nazwie "POŻYCZKA OD UDZIAŁOWCA".Po wybraniu wzorca pozostaną jedynie do wykonania drobne modyfikacje.

b) Pola do edycji

Data dokumentu: w polu tym należy wpisać datę przekazania pożyczki spółce (przekazanie w formie gotówki lub przelewu).
Dokument źródłowy: w polu tym wpisujemy oznaczenie umowy pożyczki np: Umowa pożyczki 1/2019.
Kwoty: domyślnie ustawioną kwotą jest kwota 5000 zł, ale może to być dowolna kwota, z uwagi na fakt, że wzorzec jest w pełni edytowalny. 
Zmieniając kwotę należy zmienić ją w kolumnach przypisanych poszczególnym kontom.
Uwaga: Nie zmieniamy stron po których są kwoty (Wn / Ma)

Zwracamy uwagę, że ww. wzorzec przedstawia schemat udzielonej pożyczki w formie przelewu. Jeżeli są Państwo zainteresowani dodaniem pożyczki w formie gotówkowej, należy w takim wypadku zmienić konto 130-01 na konto 100-01.


2) Spłata pożyczki udzielonej przez udziałowca, naliczenie zaliczki na podatek dochodowy wraz z jego wpłatą na rachunek bankowy Urzędu oraz spłata naliczonych odsetek od udzielonej pożyczki

Obok samej ewidencji pożyczki dodania jej przez UAT, pojawia się również moment jej spłaty. Razem ze spłatą bardzo często pojawiają się odsetki - oprocentowanie pożyczki jest istotne ponieważ, bez oprocentowania spółka uzyska tzw. nieodpłatne świadczenie.

a) Naliczenie odsetek od pożyczki oraz pobranie podatku dochodowego od osób fizycznych z tyt. otrzymanej spłaty odsetek

Pobrana pożyczka, bardzo często wiąże się z płatnością odsetek, w takim wypadku spłacane odsetki należy zaewidencjonować. Wraz ze spłatą odsetek będzie miało miejsce pobranie zaliczki na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych. Wysokość opodatkowania dochodu z tyt. otrzymanych odsetek wynosi 19%, z 30 zł podatek dla Urzędu wynosi z uwzględnieniem zaokrąglenia 6 zł (bez zaokrąglenia 5,7 zł - zgodnie z ordynacją podatkową, jeżeli należność podatkowa wynosi od 0 - 0,49 - zaokrąglenie dokonujemy w dół, jeżeli zaś 0,50-0,99 - zaokrąglenie dokonujemy w górę jak w przykładzie). 

Ewidencja takiej operacji będzie następowała w sposób przedstawiony poniżej, gdzie: 

Pola do edycji
Data dokumentu: w polu tym należy wpisać datę przekazania raty pożyczki.
Dokument źródłowy: w polu tym wpisujemy oznaczenie umowy pożyczki np: Umowa pożyczki 1/2019.
Kwoty: przedstawioną kwotą jest kwota 30 zł, winna być to kwota wynikająca z % pożyczki przy spłacie danej raty. 
Zmieniając kwotę należy zmienić ją w kolumnach przypisanych poszczególnym kontom. Wysokość pobranej zaliczki podatku - 19% od przykładowej kwoty 30 zł będziemy ewidencjonować na koncie 222.
Uwaga: Nie zmieniamy stron po których są kwoty (Wn / Ma)

 

Jednocześnie podpowiadamy, że wartość odsetek można obliczyć posługując się kalkulatorami online np: GOFIN znajdującym się pod adresem: https://kalkulatory.gofin.pl/Kalkulator-odsetek-umownych-wlasnych,12.html 

b) Spłata pożyczki


Pobranie pożyczki, wiąże się z jej spłatą, w takim wypadku spłacane odsetki należy zaewidencjonować razem ze spłatą raty. Spłatę pożyczki należy zaewidencjonować sposób przedstawiony poniżej, gdzie: 

Pola do edycji
Data dokumentu: w polu tym należy wpisać datę spłatę raty pożyczki lub jej całość (przekazanie w formie gotówki lub przelewu, w przypadku gotówki należy wybrać konto 100-01 zamiast 130-01).
Dokument źródłowy: w polu tym wpisujemy oznaczenie umowy pożyczki np: Umowa pożyczki 1/2019 lub wycią bankowy.
Kwoty: przedstawioną kwotą jest kwota 1030 zł (zatem kwota pożyczki oraz jej odsetki). Zmieniając kwotę należy zmienić ją w kolumnach przypisanych poszczególnym kontom.
Uwaga: Nie zmieniamy stron po których są kwoty (Wn / Ma)

 

c) Wpłata zaliczki podatku dochodowego od osób fizycznych od wartości odsetek na rachunek Urzędu Skarbowego


Pola do edycji
Data dokumentu: w polu tym należy wpisać datę wpłaty zaliczki na podatek (przekazanie w formie gotówki lub przelewu, w przypadku gotówki należy wybrać konto 100-01 zamiast 130-01).
Dokument źródłowy: w polu tym wpisujemy dowód wpłaty np: oznaczenie Wyciągu bankowego "WB 4/2019".
Kwoty: przedstawioną kwotą jest kwota 5,7 zł (zatem kwota zaliczki). Zmieniając kwotę należy zmienić ją w kolumnach przypisanych poszczególnym kontom.
Uwaga: Nie zmieniamy stron po których są kwoty (Wn / Ma)


UWAGA: Wpłaty zaliczki pdof spółka winna dokonać do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu spłaty odsetek.


Więcej informacji na temat pożyczki mogą Państwo również odnaleźć na naszym blogu pod wpisem: https://blog.fakturomania.pl/jak-pozyczyc-pieniadze-spolce/