1) Ewidencja kategoria "Pozostałe koszty"

Co do zasady istnieje możliwość rozliczenia kosztów polisy jednorazowo przy niewielkich jej kosztach (w praktyce gospodarczej do 1000 zł) - w takim wypadku należy posłużyć się kategorią "Pozostałe Koszty", kontrahentem jest firma ubezpieczająca. Stawkę VAT wybieramy jako "zw", zaś dowodem księgowym będzie polisa - w polu numer dokumentu należy uzupełnić numer polisy. 


a) Kontrahent

Firma ubezpieczeniowa, jeżeli danych nie ma na polisie, można je bez trudu odnaleźć w internecie. (1)


b) Pole - Nr faktury/dokumentu

W polu tym należy wpisać nr polisy ubezpieczeniowej (2).


c) Data wystawienia, sprzedaży

W polach tych wpisujemy datę wystawienia polisy ubezpieczeniowej (3)


d) Kategoria:

Ubezpieczenia pojazdu księgujemy przy użyciu kategorii:
KATEGORIA: Pozostałe Koszty (4)


e) Pozycje

W pozycjach należy wpisać np: "ubezpieczenie" (5), a następnie przy stawkach VAT należy wybrać "zw."(6)

Na końcu wystarczy zapisać dokument (7).

UWAGA: Koszty ubezpieczenia samochodu OC oraz AC są dodawane w sposób wyżej przedstawiony, jednak w przypadku AC należy mieć na względzie wartość początkową auta (wartość graniczna 150 000 zł netto (uwaga VAT 50%) ze względu na zmiany podatkowe z roku 2019.


W przypadku polisy występującej w kilku ratach, taką polisę dodaje się w kosztach po uregulowaniu każdej raty w wysokości odpowiadającej jej wysokości z użyciem ww. kategorii.


2) Ewidencja UAT - RMK - rozliczenia międzyokresowe
W przypadku znacznych wysokości ubezpieczenia (zazwyczaj w kwotach przekraczających 1000 zł dla raty), ewentualne odpisy rozliczeń międzyokresowych należy dokonać przez moduł UAT na utworzonym koncie analitycznym "Pozostałe rozrachunki" dodając "RMK bierne/czynne". Stosowanie kont jest również uzależnione od decyzji kierownika jednostki, jednak z uwagi na przyjęte uproszczenia w zakresie RMP oraz RMK zazwyczaj stosować ich nie będziemy.


Ponieważ polisę ubezpieczeniową księgujemy na koncie 407 (przy użyciu kategorii "Pozostałe Koszty" niezależnie od okoliczności stosowania RMK), należy:
a) Po ewidencji kosztu przy użyciu kategorii "Pozostałe koszty", utworzyć konto analityczne do konta 240 o nazwie "Rozliczenia międzyokresowe kosztów", prawdopodobnie będzie ono oznaczone numerem 240-0003 .

Dodawanie konta analitycznego:
https://fakturomania.freshdesk.com/support/solutions/articles/36000129939-jak-doda%C4%87-konto-analityczne-

b) Przeksięgować (jeżeli okres obowiązywania polisy wynosi 12 miesięcy oraz stosujemy RMK) wartość polisy przez utworzony UAT (łączną wartość konta 407 z polisy należy podpatrzeć z poziomu podglądu, wybierając "Dane księgowe" pierwotnie zaewidencjonowanego dokumentu).

Przykład:
Wzór przeksięgowania będzie prezentował się w sposób przedstawiony poniżej, gdzie:
1) Data dokumentu oznacza datę polisy,
2) Dokumentem źródłowym jest polisa,
3) Wartość 200 jest równa wartości całej polisy (tutaj należy wskazać faktyczną wartość).c) Każdego miesiąca należy przeksięgować z ostatnim dniem miesiąca wartość 1/12 polisy (jeżeli jest ona zawarta na rok, jeżeli na 2 lata - będą to 24 miesiące zatem 1/24).
1) Datą dokumentu jest ostatni dzień miesiąca
2) wartością przeksięgowania jest 1/12 polisy - dla 200 zł będzie to 18,18 (w ostatnim miesiącu należy wartość kosztu zaokrąglić do pełnej wartości polisy).Podstawą rozliczenia międzyokresowego kosztów odpowiednio do upływu czasu jest liczba okresów sprawozdawczych, na które koszty mają być rozliczone.

W przypadku jednak zagadnień już czysto podatkowych zachęcamy do kontaktu z Krajową Informacją Podatkową działającą przy Ministerstwie Finansów pod numerem 22 330 03 30 z działem CIT.