Odwrotne obciążenie o którym mowa w art. 17. ust 1 pkt 7 lub 8 ustawy o VAT należy ewidencjonować w aplikacji w następujący sposób:


UWAGA: co do zasady nie stosujemy dla transakcji występujących od 1 listopada 2019 r.

1) Uzupełnianie Danych Podstawowych

Dane podstawowe(1) oraz dane kontrahenta(2) uzupełnia się tak, jak w przypadku innych dokumentów kosztowych - zgodnie z informacjami znajdującymi się na dokumencie źródłowym.


2) Wybór Kategorii

Kategoria: Materiały

Jeżeli zakupione materiały zostały zakupione na potrzeby przedsiębiorcy (użytek własny) oraz prowadzonej przez niego działalności, taki zakup zazwyczaj będziemy klasyfikować jako "Zużycie materiałów".

W celu ewidencji ww. operacji należy posłużyć się:

KATEGORIA: ZUŻYCIE MATERIAŁÓW => PODKATEGORIA: ZUŻYCIE MATERIAŁÓW - VAT ODWRÓCONY(3)


Towary handlowe:

W przypadku gdy koszt dotyczy towarów handlowych (zatem towary dla dalszej odsprzedaży), należy zmienić kategorię, na odpowiadającą towarom handlowym.


KATEGORIA: TOWARY HANDLOWE => PODKATEGORIA: TOWARY HANDLOWE - VAT ODWRÓCONY

Grafika przedstawiająca podkategorię VAT odwrócony dla towarów handlowych wygląda identycznie jak dla "Zużycia materiałów."

3) Opis transakcji - pozycje

W pierwszej kolejności wpisuje się nazwę produktu (4).

W cenie netto (5) należy wpisać cenę brutto znajdującą się na fakturze kosztowej otrzymanej od kontrahenta polskiego.
Następnie wybrać należy stawkę VAT właściwą dla przedmiotu transakcji.


4) Przykład 

Fakturę za zakup towaru o wysokości 100 zł z VAT-em odwróconym otrzymaną kontrahenta, na którą właściwa stawka to 23% wprowadzamy w poniższy sposób oraz której przedmiot będzie wykorzystywany na cele własne przedsiębiorstwa należy zaewidencjonować w sposób przedstawiony poniżej.


UWAGA: Jeżeli właściwą stawką podatku VAT jest inna stawka np: 8%, należy wybrać w takim wypadku stawkę właściwą. Jeżeli mają Państwo wątpliwość odnoszącą do stawki podatku, warto w takim wypadku skontaktować się z Krajową Informacją Podatkową działającą przy Ministerstwie Finansów pod numerem 22 330 03 30.