Na samym początku należy zwrócić uwagę na znaczącą różnicę między opłatą sądową przy rejestracji podmiotu, a opłatą sądową występującą przy zmianie/aktualizacji danych podmiotu, ta pierwsza będzie kosztem podatkowym, ta druga - może być kosztem podatkowym w zależności od przypadku.


Większość opłat sądowych dokonywanych do Krajowego Rejestru Sądowego za czynności związane z postępowaniem przed Sądem Gospodarczym (poza postępowaniem rejestracyjnym spółki) można zaewidencjonować przy pomocy aplikacji w sposób przedstawiony w niniejszym wpisie.


Należy jednak pamiętać, że ustawodawca stworzył negatywny katalog czynności, które nie stanowią kosztu uzyskania przychodu dla osób prawnych, nie wszystkie zatem opłaty sądowe będą kosztem uzyskania przychodu dla spółki z o.o. Negatywny katalog kosztów znajduje się w ustawie o CIT w art. 16, ustawę można odnaleźć na oficjalnej stronie Sejmu pod adresem: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19920210086/U/D19920086Lj.pdf 


Wprowadzanie kosztów

Najpierw należy udać się do modułu kosztów klikając "Dodaj Koszt" w lewym menu.

1. Kontrahent

Kontrahentem w tej sytuacji jest Sąd. Dane sądu, na rzecz którego dokonywana jest opłata można znaleźć w internecie, gdyż są to informacje publiczne. W przypadku, gdy nie ma danych do któregoś z pól (np. NIP), należy w to pole wpisać słowo "BRAK", jednak każdy Sąd bez wyjątku ma swój Numer Identyfikacji Podatkowej.


2. Dane podstawowe

Dokumentem źródłowym jest wyciąg bankowy. Dla operacji opłaconej 15.05.2018 można ten segment wypełnić w następujący sposób:


3. Kategoria kosztowa

W tym przypadku odpowiednią kategorią jest:
KATEGORIA: PODATKI I OPŁATY
PODKATEGORIA: ADMINISTRACYJNE


4. Pozycje

Opłata do KRS nie jest opodatkowana podatkiem VAT. Wartość opłaty brutto należy wpisać w kwotę netto i wybrać stawkę VAT "zw."


Opłata sądowa za założenie spółki z o.o. przy rejestracji w systemie S24:

Zazwyczaj w przypadku opłat sądowych S24, opłaty nie zostają uregulowane ze środków spółki, a ze środków udziałowca (kartą płatniczą). 


W momencie dokonywania opłaty nie posiadają Państwo bowiem rachunku bankowego spółki, o ile w przypadku założenia podmiotu z pomocą notariusza taką opłatę sądową dokonuje się po założeniu już podmiotu i można ją pokryć w kasie Sądu, o tyle w S24 nie ma takiej możliwości. 

Aby "zalegalizować ten proceder" powinni Państwo zaewidencjonować płatność zgodnie z: https://fakturomania.freshdesk.com/support/solutions/articles/36000134397-uregulowanie-p%C5%82atno%C5%9Bci-zap%C5%82ata-przez-wsp%C3%B3lnika-cz%C5%82onka-zarz%C4%85du-z-jego-%C5%9Brodk%C3%B3w-prywatnych-oraz-zwrot-%C5%9B