Każda księgowość wymaga systematyczności. Modelowy ustawowy podatnik powinien przestrzegać pewnych zasad (przepisów), które są gwarantem jego prawidłowego rozliczenia. 


Z uwagi na to, że nasze oprogramowanie skierowane jest wyłącznie do jednostek mikro - mikro sp. z o.o., w aplikacji zastało wprowadzonych bardzo wiele zabezpieczeń uniemożliwiających popełnienie niepotrzebnych błędów, w tym wprowadzono wymuszenie chronologicznego rozliczenia podmiotu oraz przymusowego buforu dokumentów. Takie rozwiązanie zapewnia eliminację nieprawidłowości, zapewnia możliwość poprawy do momentu księgowania, a tym samym zapewnia prawidłowość rozliczeń. Każda księgowość wymaga systematyczności.


Niniejszy wpis został podzielony na dwie główne części:

I. część dotyczącą odpowiedniego przechowywania dokumentacji oraz 

II. część dotyczącą prawidłowego wprowadzania dokumentacji do systemu.


W opracowaniu tym postaramy się zatem Państwu pokrótce przedstawić najważniejsze zagadnienia dotyczące prawidłowego rozliczenia mikro sp. z o.o.


I. Segregator księgowy, Segregator umów gospodarczych, Księga udziałów, Segregator uchwał, Teczki płacowe, Akta osobowe;


A. Segregator Księgowy


W każdej księgowości niezbędny jest porządek oraz systematyczność. Wszyscy podatnicy muszą mieć miejsce, w którym będą w sposób bezpieczny przechowywane dowody księgowe. Takim miejscem jest zazwyczaj segregator znajdujący się w siedzibie firmy niedostępny dla osób postronnych, w którym znajdują się wszystkie dowody księgowe ułożone w sposób chronologiczny.

Każdy segregator księgowy obejmuje konkretny rok obrotowy, który składa się z miesięcy (najczęściej 12, jednak możemy mieć miejsce sytuacja wydłużonego roku obrotowego kiedy to rok obrotowy nie będzie równy roku kalendarzowemu).


Tradycyjny segregator dla roku obrotowego od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. będzie zatem podzielony na miesiące zaś miesiące na tytuły. 


Propozycja uporządkowania segregatora została również dodana jako załącznik do niniejszego wpisu.


1) Podział roku


Całość można podzielić (z pomocą niezwykle przydatnych przekładek dla segregatorów z podpisem co znajduje się w danym miesiącu) na 12 kolejnych miesięcy - od stycznia do grudnia.


2) Podział poszczególnego miesiąca 


Każdy miesiąc można podzielić w kolejności na:


a) Bank


Gdzie znajdują się dokumenty dotyczące Wyciągu Bankowego oraz Raportu Kasowego (przy obrocie gotówkowym, gdy prowadzona jest kasa).


Uwaga: Raport Kasowy nie jest tym samym co raport z kasy fiskalnej.


b) Sprzedaż (co do zasady sortowanie wg. daty wystawienia dokumentu lub sprzedaży w zależności, która jest wcześniejsza)


Gdzie umieszczane są dowody księgowe dotyczące sprzedaży (takie jak Faktury VAT sprzedaży, Raporty z kasy fiskalnej, Ewidencje sprzedaży bezrachunkowej itp.).


c) Koszty (sortowanie wg. daty wystawienia dokumentu lub sprzedaży w zależności, która jest późniejsza)


Gdzie umieszczane są dowody księgowe dotyczące transakcji zakupowych (takie jak Faktury VAT, Faktury uproszczone, umowy zakupu od osób fizycznych - jeżeli nie została do nich wystawiona faktura, dodatkowo noty obciążeniowe itp.)


d) Kadry


Gdzie umieszczana jest dokumentacja związana z kadrami z wyłączeniem stosunku pracy (rachunki do umów zlecenie/dzieło, uchwały o wynagrodzeniu itp.) - nie jednak same umowy o pracę/umowy zlecenie lub listy płac - te bowiem powinny znajdować się w aktach osobowych pracownika lub oddzielnych teczkach płacowych, gdzie przechowywane są oddzielnie dla każdego pracownika/zleceniobiorcy ewidencje czasu pracy lub zawarte z nimi umowy cywilnoprawne.


Akta Osobowe dla stosunku pracy


Zatrudnienie osoby na podstawie stosunku pracy obarczone jest pewnymi obowiązkami (badania lekarskie/szkolenie bhp/ewidencja urlopów itp.), więcej informacji na temat akt osobowych związanych ze stosunkiem pracy mogą Państwo odnaleźć w: 

https://kadry.infor.pl/zatrudnienie/dokumentacja-pracownicza/2978869,Nowy-uklad-akt-osobowych-2019-dokumenty-w-poszczegolnych-czesciach.html


Teczki płacowe


Są to teczki prowadzone dla wszystkich osób z którymi współpracujemy, dla każdej osoby (zleceniobiorcy/wykonawcy dzieła) można założyć teczkę (ale dokumenty te też mogą znajdować się w segregatorze księgowym), która pozwoli w jednym miejscu uporządkować historię współpracy z osobą - jest to przydatne rozwiązanie zwłaszcza ze względu na kontrole skarbowe oraz ubezpieczeniowe lub dla ogólnego porządku.


e) Inne 


Gdzie umieszczamy dokumenty bezpośrednio nie będące związane z wyżej wymienionymi np: delegacje, anulowane faktury itp.


B. Segregator umów gospodarczych


W nim umieszczamy zawierane umowy niezwiązane z rozliczeniem kadrowym np: umowy leasingu, umowy najmu, umowy dzierżawy, umowy abonamentowe, umowy o media itd.


C. Księga Udziałów


Zgodnie z art. 188. § 1. KSH Zarząd jest obowiązany prowadzić księgę udziałów, do której należy wpisywać nazwisko i imię albo firmę (nazwę) i siedzibę każdego wspólnika, adres, liczbę i wartość nominalną jego udziałów oraz ustanowienie zastawu lub użytkowania i wykonywanie prawa głosu przez zastawnika lub użytkownika, a także wszelkie zmiany dotyczące osób wspólników i przysługujących im udziałów.


Wzór Księgi udziałów mogą Państwo odnaleźć tutaj: 

http://www.druki.gofin.pl/ksiega-udzialow-spolki-z-oo,wzor,563,78.html 


D. Segregator Uchwał


Jest to miejsce, w którym przechowujemy wszystkie dokumenty dotyczące podejmowanych uchwał zarówno przez Zarząd jak Zgromadzenie Wspólników. Segregator podobnie do segregatora księgowego warto jest podzielić na miesiące, które z kolei można podzielić na 1) Zarząd oraz 2) Zgromadzenie Wspólników. W tym segregatorze będziemy przechowywać np. wydrukowane sprawozdania finansowe podmiotu lub uchwały zatwierdzające sprawozdanie.


Zachowanie powyższej rozdzielności pozwoli Państwu w każdej księgowości zachować porządek. Powyższy rozdział jest oczywiście jedynie propozycją, jednak jest on oparty na dobrych praktykach i doświadczeniu.


II. Wymóg ewidencji operacji gospodarczych w  odpowiedniej chronologii, która przedstawia się w następujący sposób:


1) Wprowadzenie do systemu dokumentów sprzedażowych i korekt dokumentów sprzedażowych;

2) Wprowadzenie wpływu środków dla dokumentów sprzedażowych;

3) Wprowadzenie i zatwierdzenie UAT'ów (wyłącznie w przypadku nietypowych transakcji);

4) Wprowadzenie i zatwierdzenie faktur kosztowych i korekt faktur kosztowych;
5) Wprowadzenie wypływu środków dla dokumentów kosztowych;

6) Wprowadzenie i zatwierdzenie wynagrodzeń lub rozliczeń pracodawcy w module kadrowym;

7) Wygenerowanie technicznych dokumentów księgowych celem potwierdzenia prawidłowości wprowadzonych danych;

8) Wyliczenie, następnie zatwierdzenie deklaracji VAT;

9) Wyliczenie, następnie zatwierdzenie zaliczki CIT;

10) Wygenerowanie dokumentów księgowych oraz deklaracji podatkowych.


UWAGA: Księgowość zawsze prowadzimy chronologicznie, zatem podczas rozliczenia należy rozliczać każde okresy rozliczeniowe w pełni. Co to znaczy? To znaczy, że najpierw niezbędne jest rozliczenie konkretnego okresu, po którym możemy przejść dopiero do następnego. Należy najpierw zatem w pełni rozliczyć styczeń, aby przejść następnie do lutego.


Poniżej znajduje się krótki opis każdego z przedstawionych punktów. 


1) Wprowadzenie do systemu dokumentów sprzedażowych;


Przez dokumenty sprzedażowe rozumiemy wszystkie dokumenty poświadczające dokonanie sprzedaży tj. Faktury, Raporty z kasy fiskalnej (przez Moduł "Kasa Fiskalna"), Ewidencje sprzedaży bezrachunkowej (wprowadzana przez moduł "Kasa Fiskalna" analogicznie do raportów z kasy fiskalnej) itp. 


Taką dokumentację co do zasady sortujemy wg. daty wystawienia dokumentu lub sprzedaży w zależności, która jest wcześniejsza.Warto jest zwrócić uwagę, że Faktury są ewidencjonowane oraz ukazywane w aplikacji według daty uzupełnionej w polu "Data sprzedaży", niniejsze przyporządkowanie dotyczy zarówno sprzedaży jak też zakupów.


Informacje, w jaki sposób oraz kiedy aplikacja przyporządkuje daną fakturę, można w każdej chwili podejrzeć w widoku podglądu faktury klikając na dole strony przycisk "Dane księgowe".
Otworzy to podgląd ogólnych informacji, ale również przy kliknięciu, pozwoli na sprawdzenie jak dokument został zapisany w dzienniku, księdze głównej, księdze pomocniczej lub rejestrze VAT.


Kasa Fiskalna


UWAGA: W przypadku sprzedaży za pośrednictwem kasy fiskalnej w formie gotówkowej (raport z kasy fiskalnej) bezwzględnie należy do systemu wprowadzać raporty dobowe. Niniejszy obowiązek jest spowodowany wymogiem dokonywania dziennej inwentaryzacji gotówki. Jednocześnie podpowiadamy, że część kas fiskalnych ma możliwość rozdzielenia źródła wpływu środków (zatem rozróżnienie w jakiej formie została przyjęta płatność - gotówka/karta płatnicza podając poszczególną sumaryczną wartość z konkretnego dnia).


Nabywając zatem kasę fiskalną warto jest dopytać sprzedawcy, czy nabywana przez Podatnika kasa fiskalna ma możliwość takiego rozdzielenia środków. Jeżeli nie ma - w takim wypadku należy utarg dzienny (z raportu z kasy fiskalnej) pomniejszyć o wartość zestawienia generowanego z terminala płatniczego, zaś następnie obliczyć wartość utargu gotówkowego, który po przeliczeniu powinien dać nam wartość tożsamą.


2) Wprowadzenie wpływu środków dla dokumentów sprzedażowych;


Z uwagi na zabezpieczenie w systemie działające w sposób: 


a) system widzi środki - pozwoli je wydać, 

b) nie widzi środków - ukaże komunikat, mówiący że użytkownik chce opłacić operację nie dysponując odpowiednimi środkami,


należy przed wprowadzeniem płatności dla dokumentów kosztowych lub ich zatwierdzeniem uzupełnić płatności do dokumentów sprzedażowych (zatem wpływy).

W każdym jednak przypadku należy wydrukować Wyciąg Bankowy z konkretnego okresu i uzupełnić płatności do dokumentów sprzedażowych lub kosztowych najlepiej zgodnie z chronologią zdarzeń ujętych w Wyciągu Bankowym.


Jak dodawać płatności do dokumentów?Zarządzanie finansami


W Fakturomanii został również wdrożony moduł "Finansów" pozwalający na zautomatyzowane utworzenie zapisów dla niektórego typu operacji.


Posługując się modułem finansów możemy dokonać kilku operacji:

a) Wpłaty gotówki do banku;

b) Wypłaty gotówki z banku;

c) Wpływ środków w drodze do banku


Objaśnienie co konkretnie rozumiane jest przez operację "Wpływ środków w drodze do banku" mogą Państwo odnaleźć w wpisie znajdującym się pod adresem: 

https://fakturomania.freshdesk.com/support/solutions/articles/36000129924-p%C5%82atno%C5%9B%C4%87-online-payu-przelewy24-tpay-terminal-itp-lub-p%C5%82atno%C5%9B%C4%87-za-pobraniem-w-sprzeda%C5%BCy 


d) Nieokreślony wypływ środków z banku - dedykowane dla błędnie wykonanego przelewu do kontrahenta lub zwrotu kontrahentowi błędnie przez niego wpłaconych środków, lub dla ewidencji operacji dla których nie otrzymaliśmy Faktury za dokonaną transakcję tzw. "Transakcja niefakturowana",

e) Nieokreślona wpłata środków do banku - dedykowane dla otrzymania błędnie wykonanego przelewu od kontrahenta.Więcej informacji na temat modułu finansów można również odnaleźć w bazie wiedzy pod adresem:
https://fakturomania.freshdesk.com/support/solutions/articles/36000218251-zarz%C4%85dzanie-finansami-w-systemie 


3) Wprowadzenie i zatwierdzenie UAT'ów (wyłącznie w przypadku nietypowych transakcji);


Czasami podczas prowadzenia działalności gospodarczej mamy styczność z nietypowymi operacjami, których nie możemy na dzień dzisiejszy w systemie zaewidencjonować przy pomocy gotowych wzorców.


Wśród takich operacji systemowych, możemy wyróżnić np:

a) sprzedaż środka trwałego,

b) zakup środka trwałego (dokonanie amortyzacji), 

c) transakcje faktur VAT marży, 

d) delegacje,

e) płatności dla dokumentów sprzed migracji do Fakturomanii,

f) wypłata dywidendy.


W takim przypadku powyższe operacje w systemie można zaewidencjonować postępując zgodnie z materiałami znajdującymi się w bazie wiedzy i tak też najczęściej występującymi operacjami są: 


a) Zakup środka trwałego został opisany pod adresem:

https://fakturomania.freshdesk.com/support/solutions/articles/36000129670-zakup-i-amortyzacja-%C5%9Brodka-trwa%C5%82ego-na-przyk%C5%82adzie-samochodu- 


Wyksięgowanie środka trwałego znajduje się w wpisie:

https://fakturomania.freshdesk.com/support/solutions/articles/36000129685-wyksi%C4%99gowanie-%C5%9Brodka-trwa%C5%82ego 


c) Sprzedaż przez procedurę faktury VAT marży:

https://fakturomania.freshdesk.com/support/solutions/articles/36000129919-faktury-vat-mar%C5%BCa-sprzeda%C5%BC


d) Rozliczenie delegacji:

https://fakturomania.freshdesk.com/support/solutions/articles/36000129877-delegacja-wyjazd-s%C5%82u%C5%BCbowy-jak-ksi%C4%99gowa%C4%87 


e) Płatności dla dokumentów sprzed migracji do Fakturomanii:

https://fakturomania.freshdesk.com/support/solutions/articles/36000129968-dodawanie-p%C5%82atno%C5%9Bci-do-dokument%C3%B3w-sprzed-migracji-do-fakturomanii-dodawanie-jednej-p%C5%82atno%C5%9Bci-dla-ki 


f) Wypłata dywidendy:

https://fakturomania.freshdesk.com/support/solutions/articles/36000129878-wyp%C5%82ata-dywidendy-dywidenda 


4) Wprowadzenie i zatwierdzenie faktur kosztowych i korekt faktur kosztowych;


Faktury kosztowe wprowadzamy analogicznie do faktur sprzedażowych, z tą różnicą, że tutaj musimy wybrać odpowiednią kategorię kosztu. 


Materiał przedstawiający w sposób szczegółowy dodanie kosztu na przykładzie faktury za materiały biurowe mogą Państwo odnaleźć w bazie wiedzy pod adresem:
https://fakturomania.freshdesk.com/support/solutions/articles/36000134433-faktura-kosztowa-krok-po-kroku-na-przyk%C5%82adzie-faktury-za-materia%C5%82y-biurowe 


Ponadto został utworzony krótki film instruktażowy, który mogą Państwo odnaleźć poniżej.5) Wprowadzenie wypływu środków dla dokumentów kosztowych;


W przypadku uzupełniania płatności do dokumentów kosztowych postępujemy w sposób analogiczny do punktu 2 lub 3 niniejszego wpisu.


6) Wprowadzenie i zatwierdzenie wynagrodzeń lub rozliczeń pracodawcy w module kadrowym;


Częścią aplikacji Fakturomanii jest moduł kadrowy. Moduł ten umożliwia generowanie dokumentów, które przedsiębiorca składa do Urzędu Skarbowego lub Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Moduł ten jest półautomatyczny, co znacznie ułatwia spełnienie obowiązków rozliczenia kadrowego. Jest jednak uproszczony, przez co nie ma możliwości rozliczenia w nim świadczeń związanych z chorobą lub macierzyństwem. W takim wypadku wynagrodzenie chorobowe należy dodać w aplikacji przez tzw. UAT - manualne księgowanie.


Szczegółowa instrukcja obsługi wdrożonego systemu kadrowego "Krok po kroku" dostępna jest pod adresem:

https://fakturomania.freshdesk.com/support/solutions/articles/36000129870-modu%C5%82-kadrowy-dokumenty-pit-i-zus


oraz bezpośrednio w aplikacji po zalogowaniu się pod adresem:

https://app.fakturomania.pl/kadry/poradnik .


Zakład ubezpieczeń społecznych - raporty miesięczne

Dokumenty ZUSowskie widoczne są w rozliczeniu pracodawcy w każdym miesiącu, w którym zostały dodane wypłaty lub naliczenia wynagrodzeń, zaś podstawy współpracy podlegają ubezpieczeniom społecznym lub zdrowotnym.


Raporty miesięczne, zalecamy Państwu składać drogą elektroniczną przez dedykowany system ZUS - ZUS PUE, bezpośredni link do platformy zakładu ubezpieczeń społecznych znajduje się pod adresem: https://www.zus.pl/portal/logowanie.npi 


ZUS PUE jest dosyć wygodnym narzędziem, które jednak niestety zgodnie z informacją z ZUS działa poprawnie wyłącznie w przeglądarkach Mozilla Firefox lub Internet Explorer.


Przy pierwszym składaniu raportów miesięcznych zachęcamy do kontaktu z infolinią ZUS pod numerem 22 560 16 00 (działem dotyczącym płatników składek), na której konsultant Zakładu prawidłowo przeprowadzi Państwa przez procedurę wprowadzania dokumentacji.


Kontakt ZUS: https://www.zus.pl/o-zus/kontakt/centrum-obslugi-telefonicznej-cot-


Generowanie raportów miesięcznych

Dokumenty, które można wygenerować z aplikacji Fakturomanii to między innymi:

- zus dra, rca, rza

- zus zua, zza

- zus zpa


UWAGA: Ponieważ Fakturomania nie umożliwia importowania deklaracji bezpośrednio do systemu ZUS PUE, dlatego wartości niezbędne do rozliczenia ZUSowskiego można pobrać z:

a) technicznych raportów miesięcznych wygenerowanych z systemu z rozliczenia pracodawcy lub

b) z podglądu wynagrodzenia klikając w podglądzie konkretnego wynagrodzenia "Informacje ZUS".W przypadku litery b) należy pamiętać o zachowaniu prawidłowości okresu rozliczeniowego zgodnie z zasadą opisaną tutaj:

https://fakturomania.freshdesk.com/support/solutions/articles/36000129869-dlaczego-wynagrodzenie-dodane-w-danym-miesi%C4%85cu-w-rozliczeniu-pracodawcy-widnieje-w-miesi%C4%85cu-nast%C4%99puj 


Urząd Skarbowy

Dokumenty do US tzn: PIT-4R jak i również PIT-11 dla każdego z pracowników do pobrania będą w ostatnim rozliczeniu pracodawcy za dany rok. Tytułem przykładu - za rok 2018 będą one widoczne w widoku rozliczenia pracodawcy za miesiąc grudzień 2018. Terminem podatkowym składania deklaracji PITowskich jest 31 stycznia roku następującego po roku rozliczeniowym.


Dokumenty PITowskie, które pozwala wygenerować aplikacja to:

- PIT-4R,

- PIT-11


Dodatkowo w aplikacji można wygenerować listę płac za dany miesiąc oraz rachunki do umów cywilnoprawnych.


UWAGA: Przy rozliczeniach kadrowych, szczególną uwagę zwracamy na stosunek pracy (umowa o pracę), która obarczona jest wieloma obowiązkami. Dla wynagrodzenia z tyt. stosunku pracy niezbędne jest prowadzenie akt osobowych oraz teczek płacowych. Pracodawca musi bowiem mieć możliwość:

a) wyliczenia urlopu przysługującego pracownikowi,

b) wyliczenia wynagrodzenia chorobowego,

c) prowadzenia ewidencji czasu pracy (zatem miejsce, w którym oznaczane są urlopy bezpłatne, urlopy na żądanie, zwolnienia chorobowe itd.).


Powyższe czynności prowadzimy oddzielnie w formie papierowej lub elektronicznej.


7) Bardzo istotne! - Wygenerowanie technicznych dokumentów księgowych celem potwierdzenia prawidłowości wprowadzonych danych;


Po wprowadzeniu danych sprzedażowych, kosztowych, kadrowych, przepływu finansowych przed finalnym rozliczeniem miesiąca należy koniecznie upewnić się w zakresie prawidłowości wszystkich danych. 


Przy generowaniu niektórych z niżej wymienionych dokumentów mamy możliwość wyboru różnych sposobów ich sortowania. Zdecydowanie zalecamy Państwu sortować dokumentację zgodnie z datą (zatem w ujęciu chronologicznym), dlatego wybierając dokument np: "rejestru CIT" lub "Zapisów na koncie" należy upewnić się, że w polach "Sortowanie 1" lub "Sortowanie 2" (jeżeli takie pole występuje), została oznaczona "Data".


Wszystkie niezbędne dokumenty możemy wygenerować w systemie z modułu "Księgowość".Przed zamknięciem miesiąca, w celu potwierdzenia prawidłowości wprowadzonych danych należy zawsze wygenerować:


a) Rejestr VAT sprzedaży z rozliczanego miesiąca.


Generując rejestr VATowski, należy upewnić się czy na liście nie brakuje wprowadzonych faktur/dokumentów sprzedażowych podlegających podatkowi VAT.


b) Rejestr VAT zakupu z rozliczanego miesiąca.


Generując rejestr VAT zakupu, należy upewnić się czy na liście nie brakuje wprowadzonych faktur/dokumentów kosztowych podlegających podatkowi VAT.


c) Rejestr CIT z danego miesiąca (szczególnie jeżeli korzystamy ze zwolnienia przedmiotowego lub podmiotowego).


Generując rejestr CIT, w dokumencie będziemy mieli uwidocznione wszystkie operacje sprzedażowe oraz zakupowe (zarówno o konsekwencji podatkowej jak też niepodatkowej). W dokumencie tym w odróżnieniu od rejestru VAT będą uwidocznione rozliczenia kadrowe.


d) Zestawienie obrotów i sald księgi pomocniczej z okresu od początku roku obrotowego do ostatniego dnia rozliczanego miesiąca (jeżeli rozliczeniu podlega styczeń będzie to zazwyczaj okres 01.01.2019 - 31.01.2019, jeżeli rozliczany jest lipiec będzie to zazwyczaj okres 01.01.2019 - 31.07.2019).


Niniejszy dokument jest najpowszechniej używanym w księgowości, pokazuje on bowiem zestawienie rozrachunków z wszystkimi kontrahentami oraz salda wszystkich kont księgowych. Możemy zatem łatwo w nim sprawdzić, czy jesteśmy komuś winni jakieś środki na ostatni dzień rozliczanego miesiąca czy też to kontrahent jest nam winien środki.


e) Zapisy na koncie "Bieżące rachunki bankowe - 130-01".


Generując zapisy z poszczególnego konta (możemy jednak w aplikacji wybrać każde konto księgowe, nie tylko 130-01) sprawdzamy prawidłowość dodanych płatności w systemie. Wygenerować dokument oraz sprawdzić dodane płatności można postępując analogicznie z wpisem:
https://fakturomania.freshdesk.com/support/solutions/articles/36000129937-b%C5%82%C4%99dne-saldo-%C5%9Brodk%C3%B3w-w-aplikacji-saldo-rachunku-nie-zgadza-si%C4%99-z-rzeczywisto%C5%9Bci%C4%85


Zapisy na kontach zespołu 1 muszą być zgodne z Wyciągiem Bankowym lub Raportem Kasowym (chyba, że w przypadku transakcji gotówkowych nie jest prowadzona kasa, a rozliczenie prowadzone jest na rozrachunkach z właścicielami przy użyciu metody płatności "Środki prywatne").


8) Wyliczenie, następnie zatwierdzenie deklaracji VAT;


Po dokonaniu weryfikacji wprowadzonej dokumentacji możemy przystąpić do wyliczenia oraz zatwierdzenia deklaracji VAT z plikiem JPK.


Zwracamy uwagę, że zawsze przed zatwierdzeniem mają Państwo możliwość podglądu wszystkich wartości VATowskich bezpośrednio w podglądzie rozliczenia.


Jeżeli natomiast jesteśmy podatnikiem korzystającym ze zwolnienia przedmiotowego lub podmiotowego VAT, w takim wypadku moduł VAT zatwierdzamy technicznie - z 0 wartościami.9) Wyliczenie, następnie zatwierdzenie zaliczki CIT:


Po dokonaniu weryfikacji wprowadzonej dokumentacji oraz po rozliczeniu deklaracji VAT można przystąpić do rozliczenia CITu.


Zwracamy uwagę, że zawsze przed rozliczeniem zaliczki/deklaracji CIT mają Państwo możliwość podglądu wszystkich wartości mających wpływ na rozliczenie podatkowe podmiotu.
UWAGA: Jeżeli zostały wprowadzone dokumenty przy użyciu kategorii "Towary handlowe", w takim wypadku system przy wyliczaniu zaliczki CIT za okres, w którym zostały ww. towary wprowadzone, zapyta o "Wartość niesprzedanych towarów". Zwracamy uwagę, że w niniejszym wyliczeniu zostaną również uwzględnione towary handlowe wprowadzone w poprzednich okresach rozliczeniowych, a które nie zostały w tamtym okresie sprzedane.


W takim wypadku, jeżeli wszystkie towary handlowe zostały odsprzedane należy uzupełnić w  polu wartość niesprzedanych towarów - "0", jeżeli natomiast na stanie spółki znajdują się niesprzedane towary handlowe, w takim wypadku, należy wskazać ich wartość netto.


Towary handlowe wprowadzamy do systemu w cenie nabycia - oznacza to, że w ogólną wartość towarów zaliczane są również poniesione koszty nabycia towarów np: koszt dostawy.


Jeżeli mamy kłopot z identyfikacją dokumentów wprowadzonych jako towary handlowe, w takim wypadku można posiłkowo wygenerować zestawienie wszystkich kosztów z "Listy kosztów" wciskając przycisk Export w formacie xlsx.Następnie po wygenerowaniu zestawienia, można dokumentację przesortować pod względem wybranej kategorii.


W przypadku handlu towarami zalecamy Państwu jednak prowadzenie oddzielnej ewidencji magazynowej, jest to szczególnie przydatne dla bieżących oraz końcowo-rocznych inwentaryzacji. Jest to również forma umożliwiająca Państwu bieżące śledzenie braków magazynowych.


10) Wygenerowanie odpowiednich deklaracji podatkowych.


Pierwszych sześć punktów można rozliczyć w dowolnej kolejności, jednak zaleca się stosowanie powyższej kolejności z uwagi na fakt, że jeżeli rozpocznie się zatwierdzanie opłaconych faktur kosztowych przed opłaconymi fakturami sprzedażowymi, możliwym jest, że system pokaże nam komunikat o niewystarczających środkach (brak środków na koncie 100/130 dla pokrycia zobowiązania), więcej tutaj:

https://fakturomania.freshdesk.com/support/solutions/articles/36000129887-b%C5%82%C4%85d-z-komunikatem-konto-130-01-100-01- 


System nie pozwoli bowiem nam zatwierdzić transakcji, która pozostawiałaby ujemne środki na rachunku bankowym lub w gotówce, dlatego też w przypadku podobnego komunikatu, należy przed dalszym uzupełnianiem płatności kosztowych wprowadzić płatności do zatwierdzonych już dokumentów sprzedażowych. Uzupełnić płatności możemy w sposób wspomniany właśnie w punkcie 2 lub 3.


Zatwierdzamy natomiast zaliczki CIT po deklaracji VAT z uwagi na zaokrąglenia podatku od towarów i usług oraz wymuszenie rozliczenia podmiotu pod względem księgowym najpóźniej wraz z podatkami dochodowymi (czyli do najczęściej do 20 dnia miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym).


UWAGA: w przypadku zwolnienia z podatku VAT (przedmiotowe lub podmiotowe) należy zawsze technicznie zatwierdzić zerowe rozliczenie w module "Deklaracje VAT-7".