W przypadku gdy należność i zobowiązanie wobec jednego kontrahenta pokrywają się, można dokonać kompensaty - tzn. zniesienia się należności.

I. Podstawa Prawna

Zgodnie z art. 498. KC 
§ 1. Gdy dwie osoby są jednocześnie względem siebie dłużnikami i wierzycielami, każda z nich może potrącić swoją wierzytelność z wierzytelności drugiej strony, jeżeli przedmiotem obu wierzytelności są pieniądze lub rzeczy tej samej jakości oznaczone tylko co do gatunku, a obie wierzytelności są wymagalne i mogą być dochodzone przed sądem lub przed innym organem państwowym. 
§ 2. Wskutek potrącenia obie wierzytelności umarzają się nawzajem do wysokości wierzytelności niższej.

Zgodnie z art. 499. KC
Potrącenia dokonywa się przez oświadczenie złożone drugiej stronie. Oświadczenie ma moc wsteczną od chwili, kiedy potrącenie stało się możliwe.

II. Ewidencja Księgowa

Kompensatę można w aplikacji dodawać za pomocą narzędzia UAT. W celu przygotowania go należy w menu po lewej stronie przycisnąć UAT => Dodaj UAT

Dokumenty te można zaewidencjonować w następujący sposób:
a) W pierwszej kolejności należy uzupełnić datę dokonania kompensaty (pole data dokumentu). Będzie to data faktycznej kompensaty zgodnie z art. 498 oraz 499 KC. 


b) Dokumentem źródłowym zazwyczaj będzie Umowa zawarta z kontrahentem lub Faktura, z której wynika dokonanie kompensaty (pole dokument źródłowy).


c) Opis operacji będzie jednakowy z dekretacją: Kompensata.


d) Pierwszym kontem będzie konto danego kontrahenta z numerem zaczynającym się od 201, a kwota zostanie uzupełniona po stronie MA.

Drugim kontem będzie konto tego samego kontrahenta, lecz zaczynające się od 202, a kwota zostanie uzupełniona po stronie  WN.


e) Na końcu wystarczy zapisać przygotowany UAT po czym zatwierdzić.