Od 1 lipca 2018 r. wszyscy podatnicy, którzy prowadzą księgi rachunkowe i wytwarzają dowody księgowe w formie elektronicznej, przekazują struktury JPK na żądanie organów podatkowych. Do takich struktur należą JPK_KR oraz JPK_FA. Jeżeli organ podatkowy w toku postępowania podatkowego, czynności sprawdzających lub kontroli podatkowej zażąda od Podatnika przekazania jednej albo kilku struktur, Podatnik będzie miał nie mniej niż 3 dni na ich udostępnienie.


I. Generowanie JPK_KR lub JPK_FA

Struktury podatkowe w systemie dostępne są w module "Księgowość" wyodrębnionym w lewym menu z poziomu panelu głównego systemu w kategorii "Dokumenty Księgowe".W module "Księgowość" należy wybrać "Dokumenty księgowe", następnie "JPK_KR" lub "JPK_FA" oraz odpowiednie dane tj:

1) rok generowanego dokumentu (za jaki rok obrotowy ma zostać wygenerowana struktura),

2) okres generowanego dokumentu (obejmuje okres w danym roku obrotowym, organ podatkowy określi w żądaniu). II. Czym jest JPK_KR oraz JPK_FA?

1) Plik JPK_KR jest nowym formatem przekazywania organom podatkowym informacji o księgach rachunkowych. Niniejsza struktura zawiera informacje zestawienia obrotów i sald, dziennika oraz zapisów na kontach księgi głównej i ksiąg pomocniczych. Jest zatem rozbudowanym dokumentem elektronicznym.

2) Plik JPK_FA (3) jest strukturą wykazującą wystawione przez Podatnika faktury. Struktura JPK_FA – faktury VAT – wersja 3. obowiązuje od 1 listopada 2019 r. Faktura to dokument w formie papierowej lub elektronicznej, który co do zasady podatnicy podatku od towarów i usług są zobowiązani wystawić w celu udokumentowania sprzedaży. Przepisy dotyczące wymogów związanych z wystawianiem faktur VAT znajdują się w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2018 poz. 2174 z późn. zm.) - dalej: ustawa o VAT, w Dziale XI – Dokumentacja, Rozdziale 1 – Faktury oraz w przepisach wykonawczych do tej ustawy. 

Jeżeli Podatnik wystawia faktury VAT za pomocą programów komputerowych (również aplikacji online), organ podatkowy może żądać przekazania ich w strukturze logicznej opublikowanej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów. Struktura JPK_FA(3) zawiera wszystkie istotne dane z wystawianych przez Podatnika faktur VAT. 


Ważne! Struktura JPK_FA obejmuje wyłącznie dane z faktur sprzedaży. Rodzaje faktur raportowanych w strukturze JPK_FA(3) określają przepisy ustawy o podatku od towarów i usług, zawarte w art. 106a-q. 

Są to m.in.: faktury VAT, faktury VAT korygujące, faktury VAT dokumentujące otrzymanie zapłaty, a także faktury wystawione na podstawie przepisów wydanych w oparciu o upoważnienie zawarte w art.106o ustawy o VAT. W strukturze tej nie są natomiast raportowane faktury VAT RR, czy inne dowody sprzedaży określone w Ordynacji podatkowej. 


III. Jak przekazać strukturę organowi podatkowemu?

Struktury JPK_FA oraz JPK_KR można przekazać za pomocą środków komunikacji elektronicznej systemu Ministerstwa Finansów - aplikacji Klient JPK 2.0, którą możesz pobrać na stronie Ministerstwa.