Podatnik w pewnych przypadkach ma prawo do zwrotu podatku, a jedną z najczęściej występujących przyczyn jest nadpłata podatku wynikająca z zeznania rocznego. W przypadku podatku dochodowego od osób prawnych taka nadpłata może wynikać z zeznania CIT-8.


I. Jakie przepisy regulują nadpłatę podatku z tytułu deklaracji?

Zgodnie bowiem z art. 73. § 2. ordynacji podatkowej "Nadpłata powstaje z dniem złożenia [..] zeznania rocznego - dla podatników podatku dochodowego".

Dalej w art.  77. § 1. pkt. 5) o.p. określa się, że "Nadpłata podlega zwrotowi w terminie: [..] 3 miesięcy od dnia złożenia zeznania lub deklaracji [..]".


W takim wypadku zwrotu dokonuje Urząd Skarbowy na aktualny rachunek bankowy wskazany przez podatnika w formularzu NIP-8. Czas jakim dysponuje Urząd Skarbowy na zrealizowanie zwrotu, to okres do trzech miesięcy od dnia złożenia prawidłowej deklaracji w formie elektronicznej. Przez prawidłową deklarację rozumie natomiast się deklarację zgodną pod względem merytorycznym, formalnym oraz rachunkowym.


II. Jak wprowadzić zwrot nadpłaty?

W Fakturomanii nadpłatę podatku CIT zwracaną Podatnikowi na rachunek bankowy przez Urząd Skarbowy na podstawie złożonej deklaracji CIT-8 należy w zaewidencjonować przy pomocy narzędzia UAT.


W tym celu należy udać się do modułu UAT, następnie wybrać "dodaj UAT".Dla zwrotu podatku CIT w wysokości 1000 zł z Urzędu Skarbowego wzorzec ewidencji przedstawia się w sposób poniżej przedstawiony gdzie:
a) data dokumentu - jest to data faktycznego wpływu środków na Państwa rachunek bankowy,

b) dokument źródłowy - jest to dokument, z którego wynika zwrot podatku CIT,

c) opis operacji wraz z dekretacjami - wskazują na przedmiot transakcji.

d) wartości odpowiadają wysokości faktycznego wpływu na Państwa rachunek bankowy.

image