Zakup urządzeń bądź sprzętu o wartości poniżej 10 000 PLN netto (stan na 2018 r.) księguje się za pomocą kategorii kosztowej: "Zużycie materiałów".
Za urządzenia oraz sprzęt uznaje się między innymi:
  • materiały na cele biurowe i ogólne, takie jak: druki, prenumeraty, artykuły biurowe, materiały eksploatacyjne dla urządzeń biurowych, środki czystości na cele ogólne,
  • niskocenne składniki majątku (do 10000 PLN netto) niezaliczone do środków trwałych, odpisane jednorazowo w koszty materiałów,
  • materiały podstawowe (surowce, materiały, półfabrykaty obcej produkcji), czyli takie, które w toku działalności (produkcji, świadczenia usługi) zostają przetworzone w wyrób gotowy albo stanowią materiał niezbędny do wykonania usług,
  • opakowania jednostkowe i zbiorcze,
  • materiały na pozostałe cele gospodarcze (np: laptop, biurko, krzesło).


Podstawą prawną dla zakwalifikowania tych elementów jako niskocennych składników majątkowych jest art. 16d. Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, który mówi, że wydatki poniesione na ich nabycie stanowią koszty uzyskania przychodów w miesiącu oddania ich do używania.