W obrocie może mieć miejsce sytuacja, w której klient otrzymał od nas paragon, a dopiero później wyraził chęć otrzymania faktury. Wystawienie faktury do takiego paragonu może mieć miejsce wyłącznie w przypadku spełnienia pewnych ustawowych przesłanek, a zostały one przedstawione w art. 106e ust. 5 pkt 3 w zw. z art. 106b ust. 5 i 6 ustawy o VAT.


Niniejsze zagadnienie z uwagi na nowelę z 1 stycznia 2020 r. wzbudziło bardzo głośną dyskusję, a to za sprawą wprowadzonych sankcji za nieprzestrzeganie zasad dla wystawianych faktur do paragonów, zgodnie bowiem z nowymi przepisami fiskus może ukarać podatnika w wysokości 100% kwoty podatku VAT wykazanego na fakturze.


1) Informacje ogólne


Zgodnie z art. 106b ust. 5 ustawy o VAT "W przypadku sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej potwierdzonej paragonem fiskalnym fakturę na rzecz podatnika podatku lub podatku od wartości dodanej wystawia się wyłącznie, jeżeli paragon potwierdzający dokonanie tej sprzedaży zawiera numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej."

Ze względu na okoliczność, kto jest naszym klientem będziemy wyróżniać: 
1) osobę fizyczną oraz
2) przedsiębiorcę - podatnika.

2) Nowelizacja z 2020 r.


Z dniem 1 stycznia 2020 r. weszły w życie zmiany, które ograniczają możliwość wystawiania faktur dla przedsiębiorców (wobec konsumentów zostaje bez zmian). Stanowią one, że paragon do którego będzie można wystawić fakturę, musi mieć zapisany NIP oraz musi przekraczać kwotę 450 zł - do tej kwoty paragon stanowi bowiem tzw. Fakturę Uproszczoną, jest już zatem Fakturą.


Jeżeli zatem paragon nie posiada NIP istnieje możliwość wystawienia faktury wyłącznie na zasadach obowiązujących dla konsumentów.


Szczegółowe informacje Ministerstwa Finansów w niniejszym zagadnieniu można również odnaleźć pod adresem:
https://www.gov.pl/web/finanse/nowe-zasady-wystawiania-faktur-do-paragonow


3) Sankcja za wystawienie faktury przedsiębiorcy do paragonu bez NIP


W przypadku wystawienia faktury do paragonu, o którym mowa w art. 106b ust. 6 ustawa wskazuje: 

"W przypadku stwierdzenia, że podatnik wystawił fakturę z naruszeniem ust. 5, organ podatkowy ustala temu podatnikowi dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 100% kwoty podatku wykazanego na tej fakturze. W stosunku do osób fizycznych, które za ten sam czyn ponoszą odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe albo za przestępstwo skarbowe, dodatkowego zobowiązania podatkowego nie ustala się.


4) Klient - osoba fizyczna

a) W takiej sytuacji należy wystawić fakturę jak przy zwyczajnym wystawianiu faktury osobie fizycznej z jednym dodatkowym oznaczeniem w części "Informacje dodatkowe".

Sposób wystawiania faktury w systemie został opisany w bazie wiedzy pod adresem:
https://pomoc.fakturomania.pl/support/solutions/articles/36000218018-jak-wystawi%C4%87-faktur%C4%99-sprzeda%C5%BCy-kody-gtu

Sposób wprowadzenia kontrahenta będącego osobą fizyczną został natomiast opisany w bazie wiedzy pod adresem: 
https://pomoc.fakturomania.pl/support/solutions/articles/36000129691-jak-wystawi%C4%87-faktur%C4%99-bez-nip-np-dla-osoby-fizycznej-


Z uwagi na fakt, że sprzedaż ta, będzie ujęta już w raporcie z kasy fiskalnej, w przypadku wystawienia faktury do paragonu dla osoby fizycznej w panelu "Informacje dodatkowe" niezbędne jest oznaczenie opcji "Faktura do paragonu"


Dopiero po oznaczeniu niniejszej opcji, dokument można zapisać a następnie zatwierdzić.


Taki paragon dla którego zostaje wystawiona taka faktura należy odebrać od kontrahenta, przy czym paragon przypinamy do egzemplarza wystawionej faktury, która pozostaje u wystawiającego, którą to następnie zachowujemy w segregatorze księgowym.
Zgodnie bowiem z art. 106h. ust 1. ustawy o VAT "W przypadku gdy faktura dotyczy sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej, do egzemplarza faktury pozostającego u podatnika dołącza się paragon dokumentujący tę sprzedaż."


5) Klient - przedsiębiorca

W sytuacji, gdy klient jest przedsiębiorcą podobnie do faktury dla osoby fizycznej, winien on oddać nam paragon, za którą w zamian otrzymuje fakturę. W odróżnieniu względem rozliczenia transakcji z osobą fizyczną, w przypadku działalności B2B, ewidencjonuje się już tylko fakturę, gdyż sprzedaż na rzecz firm obowiązkowo musi być dokumentowana fakturą. 

Tutaj należy mieć w szczególnej uwadze, że możliwość wystawienia faktury istnieje wyłącznie do transakcji powyżej 450 zł z  - pkt 2 oraz 3 niniejszego wpisu.

Dodając raport z kasy fiskalnej należy odjąć wartość transakcji wynikającą z wystawionej faktury, a otrzymany paragon przypiąć do wystawionej faktury. Wystawiając fakturę, nie oznaczamy już opcji "Faktura do paragonu".