Podwyższenie kapitału zakładowego jest księgowane dopiero po dokonaniu wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejestrowy.
Dotychczasowe wpłaty na kapitał zakładowy do memoentu wydania postanowienia przez Sądu, należy ewidencjonować UATem (a po wpisie przeksięgować).


Wpłata środków przez wspólnika
W tym celu należy udać się do modułu UAT:
Dodaj UAT:
Data dokumentu: wpływ środków na rachunek bankowy spółki.
Dokument źródłowy: wyciąg bankowy za dany okres.


Przeksięgowanie środków po postanowieniu Sądu Rejestrowego o dokonaniu wpisu

Następnie w dacie wpisu do KRS, należy przeksięgować kapitał zakładowy na konto kapitału.


Po utworzeniu księgowań, należy pamiętać o ich zatwierdzeniu.