Kodeks spółek handlowych dopuszcza możliwość podwyższenia kapitału zakładowego spółki z o.o. w trakcie jej trwania. 
Jak wynika z art. 257 § 2 K.s.h., podwyższenie kapitału zakładowego następuje przez podwyższenie wartości nominalnej udziałów istniejących lub ustanowienie nowych.

Jak wynika z art. 36 ust. 2 ustawy o rachunkowości, kapitał zakładowy spółek kapitałowych (tu: sp. z o.o.) wykazuje się w wysokości określonej w umowie i wpisanej w rejestrze sądowym.
Podwyższenie kapitału zakładowego na kontach kapitału zakładowego jest księgowane zatem dopiero po dokonaniu wpisu w KRS przez Sąd Rejestrowy.
Dotychczasowe wpłaty pieniężne na kapitał zakładowy, przed rejestracją podwyższenia przez Sąd, należy jednak zewidencjonować w systemie przez moduł UAT na koncie rozrachunków ze wspólnikami, a po wpisie przeksięgować już bezpośrednio na konto kapitału zakładowego 800-00001.

1) Ewidencja wpłaty 
W tym celu należy udać się do modułu UAT > Dodaj UAT.
Data dokumentu - data wpłaty środków na rachunek bankowy spółki,
Dokument źródłowy - wyciąg bankowy za dany okres najczęściej wskazywany w formiw WB MM/RRRR.
Opis operacji wraz z dekretacjami - np: "Wpłata kapitału zakładowego przez wspólnika xxxx".
Konto 1 - 240-00001 strona MA (wartość),
Konto 2 - 130-01 strona WN (wartość) - w przypadku wpłaty przelewowej, w przypadku wpłaty gotówkowej, będzie to co do zasady konto 100-01.


2) Przeksięgowanie po dokonaniu wpisu podwyższenia kapitału zakładowego przez Sąd
W dacie wpisu do KRS, należy przeksięgować wpłatę na konto kapitału.
W tym celu należy udać się do modułu UAT > Dodaj UAT.
Data dokumentu - data uprawomocnienia się postanowienia Sądu,
Dokument źródłowy - Postanowienie sądu o sygn. postępowania,
Opis operacji wraz z dekretacjami - np: "Wpłata kapitału zakładowego przez wspólnika xxxx - przeksięgowanie".
Konto 1 - 240-00001 strona WN (wartość),
Konto 2 - 800-00001 strona MA (wartość).