I. Terminy przekazywanych deklaracji

Użytkownicy serwisu Fakturomania.pl mają możliwość skorzystania z modułu E-wysyłki zwaną dalej E-rozliczenia, E-deklaracje lub deklaracje podatkowe. 
W celu umożliwienia składania deklaracji podatkowych Użytkowników, niezbędne jest dostarczenie odpowiedniemu dla Podatnika Urzędowi Skarbowemu pełnomocnictwa UPL-1 dla osób reprezentujących Usługodawcę. UPL-1 może zostać pobrane przez Użytkownika jedynie po pełnej konfiguracji konta, wykupieniu pakietu premium oraz pakietu wysyłkowego z https://app.fakturomania.pl/ustawienia/platnosci/e-rozliczenia
Moduł E-wysyłki jest formą przejściową przekazywania deklaracji Użytkowników, a został on w systemie zaimplementowany w celu możliwości zachowania terminów podatkowych nowo powstałych podmiotów, którzy oczekują na wydanie elektronicznego certyfikatu kwalifikowanego.

Zgodnie z regulaminem Serwisu, przekazanie Ministerstwu Finansów deklaracji podatkowych Użytkownika przez Serwis następuje:
- w każdy piątek (z wyjątkiem dni wolnych od pracy, w takim przypadku deklaracja jest przekazywana w następnym dniu roboczym),
- w terminach podatkowych w przypadku prawidłowo zleconych wysyłek oraz,
- w 25. dzień miesiąca w przypadku deklaracji dotyczących podatku VAT, chyba że termin wypada w dzień wolny od pracy, w takim przypadku - w następnym dniu roboczym).
Przekazanie deklaracji za pośrednictwem serwisu należy zlecić najpóźniej do godziny zamknięcia dnia pracy serwisu (16:00) z zachowaniem terminu wskazanego poniżej.

Użytkownik w przypadku chęci skorzystania z modułu E-wysyłki zobowiązany jest dostarczyć deklaracje podatkowe do przekazania najpóźniej na 3 dni przed ostatecznym terminem podatkowym. W przypadku późniejszego dostarczenia deklaracji Serwis nie gwarantuje złożenia dokumentów wymienionych w pkt. 2 w terminie ustawowym, aczkolwiek Serwis dołoży wszelkich starań w celu przekazania deklaracji w terminie ustawowym.

Po złożonej deklaracji (z wyjątkiem pliku JPK_VAT) użytkownicy w ciągu trzech dni roboczych otrzymają Urzędowe Potwierdzenia Odbioru, które dostępne będzie w module E-wysyłki.

W każdym etapie korzystania z aplikacji Użytkownik ma dostęp do statusu przekazywanych deklaracji. 
W Serwisie wyróżnia się 5 statusów:
1) Nie podjęto działań – oznacza brak zlecenia przekazania deklaracji podatkowej,
2) Zlecono wysyłkę – oznacza zlecenie przekazania deklaracji podatkowej,
3) Wysyłka rozpoczęta – oznacza przekazanie deklaracji podatkowej przez serwis oraz oczekiwanie na Urzędowe Potwierdzenie Odbioru,
4) Błąd wysyłki – oznacza brak możliwości przekazania deklaracji z przyczyn niezależnych od Serwisu (np.: brak złożonego pełnomocnictwa UPL-1),
5) Wysyłka zakończona – oznacza prawidłowe przekazanie deklaracji podatkowej ministerstwu finansów oraz uzyskanie Urzędowego Potwierdzenia Odbioru.

II. Błąd e-wysyłki


Najczęściej spotykanym błędem związanym z przekazywaniem deklaracji podatkowych jest ten związany z brakiem pełnomocnictwa. Komunikat "BŁĄD WYSYŁKI - BRAK UPL" oznacza, że system Ministerstwa Finansów odrzucił próbę przekazania deklaracji wskazując jako przyczynę brak upoważnienia do składania deklaracji podatkowych w imieniu Podatnika.

Powyższy błąd wynika z okoliczności braku wprowadzenia pełnomocnictwa UPL-1 dla pracowników biura Fakturomanii przez Urząd Skarbowy do bazy danych pełnomocnictw Ministerstwa Finansów. 
Z ww. powodu bramka Ministerstwa Finansów odrzuca przekazywane za pośrednictwem Serwisu dokumenty, które dotyczą Państwa firmy.

Pełnomocnictwa weryfikowane są przez system Ministerstwa Finansów przy wysyłaniu wszystkich deklaracji. W przypadku dostarczenia do Urzędu Skarbowego umocowań, należy koniecznie skontaktować się z właściwym dla Podatnika Urzędem Skarbowym w celu potwierdzenia dokonania wpisów pełnomocnictw przez Urząd Skarbowy.

Jeżeli druki UPL-1 nie zostały natomiast złożone w Urzędzie Skarbowym (zawsze z systemu generowane są dwa pełnomocnictwa na wypadek zdarzeń losowych związanych z nieobecnością jednej z osób), w takim wypadku należy je uzupełnić oraz złożyć w Państwa Urzędzie Skarbowym. 
 
Wypełnione dokumenty UPL-1 można pobrać bezpośrednio z aplikacji w zakładce Ustawienia > Płatności > Płatność za e-rozliczenia lub pod adresem:
oraz postępując zgodnie z: