W systemie istnieje możliwość skorzystania z dwóch rodzajów kreatorów dla dokumentów sprawozdawczych:

1. "Sprawozdania finansowego rocznego składanego do KRS", które standardowo należy sporządzić do 31 marca za cały rok obrotowy (sprawozdanie składane do Sądu KRS) lub

2. "Sprawozdania finansowego okresowego na potrzeby własne", które jest sporządzane dla uzyskania bilansu oraz rachunku zysków i strat za część roku (opcja ewentualna generowana najczęściej na potrzeby uzyskania jakiegoś finansowania), jest zatem stosowana na użytek własny. RZiS lub Bilansu dotyczy tylko części roku - np.: styczeń - listopad).


UWAGA! Wyłącznie po pełnym rozliczeniu danego okresu obrotowego (wyliczeniu zaliczki CIT), sprawdzeniu sald rozrachunków z kontrahentami, weryfikacji dokumentacji zgodnie z punktem 7 materiału "Jak poprowadzić rozliczenie w systemie? Wskazówki prawidłowego postępowania | Podstawowe informacje" można przystąpić do generowania RZiS lub Bilansu.


2. Generowanie "sprawozdania finansowego okresowego" - bilans oraz rachunek zysków i strat za część roku.

W celu wygenerowania bilansu lub rachunku zysków i strat za część roku, należy udać się do modułu "Wzorce dokumentów" znajdującego się w lewym menu w dziale "Księgowość".


UWAGA! PONOWNIE ZWRACAMY UWAGĘ, ŻE NIE SĄ TO DOKUMENTY SKŁADANE W KRSNastępnie, wybrać "Dodaj" po czym w sekcji typu dokumentu "Sprawozdanie finansowe okresowe - [Niepełny rok księgowy > Własny użytek]".Po wybraniu dalej, zostaniemy przeniesieni do konfiguratora danych, w którym mamy możliwość wyboru opcji dokumentu generowanego w domyślnym wzorcu dla jednostki mikro lub jednostki małej (tutaj w tym wypadku jednak niezbędna jest częściowe manualne uzupełnienie danych na podstawie ksiąg).


Konfigurując okres należy wskazać rok którego dotyczy dokument, miesiąc (najpóźniej do listopada) który włącznie jest uwzględniany oraz datę sporządzenia dokumentu.Po wskazaniu ww. elementów należy wybrać "Wczytaj dane", po czym wybrać "Zapisz". Wybierając podgląd dokumentu, z jego poziomu będzie możliwe pobranie bilansu lub RZiS. Najpóźniejszym okresem możliwym do wybrania w tym wariancie może być listopad roku kalendarzowego lub w przypadku rozliczenia CIT kwartalnego wrzesień roku.


Po zapisaniu danych będzie istniała możliwość wygenerowania dokumentów w stopce kreatora.