Baza wiedzy

Każda księgowość wymaga systematyczności. Modelowy ustawowy podatnik powinien przestrzegać pewnych zasad (przepisów), które są gwarantem jego prawidłowego rozliczenia. 


Z uwagi na to, że nasze oprogramowanie skierowane jest wyłącznie do jednostek mikro - a precyzyjniej mikro sp. z o.o., w aplikacji zastało wprowadzonych bardzo wiele zabezpieczeń uniemożliwiających popełnienie niepotrzebnych błędów, w tym wprowadzono wymuszenie chronologicznego rozliczenia podmiotu oraz przymusowego buforu dokumentów. Takie rozwiązanie zapewnia eliminację nieprawidłowości, zapewnia możliwość poprawy do momentu księgowania, a tym samym zapewnia prawidłowość rozliczeń, niemniej jednak każda księgowość wymaga systematyczności.


Niniejszy wpis został podzielony na dwie główne części:

I. część dotyczącą odpowiedniego przechowywania i prowadzenia dokumentacji oraz 

II. część dotyczącą prawidłowego wprowadzania dokumentacji do systemu.


W opracowaniu tym postaramy się zatem Państwu pokrótce przedstawić najważniejsze zagadnienia dotyczące prawidłowego rozliczenia mikro sp. z o.o.


Organizacja sp. z o.o. - pomocna baza wiedzy


Jednocześnie zachęcamy Państwa do lektury materiałów znajdujących się w bazie wiedzy Fakturomanii poświęconych organizacji mikro sp. z o.o., które można odnaleźć pod adresem: 

https://pomoc.fakturomania.pl/support/solutions/folders/36000225582

oraz materiału poświęconego obowiązkom związanym z prowadzeniem mikro sp. z o.o. pod adresem:
https://pomoc.fakturomania.pl/support/solutions/articles/36000218242-obowi%C4%85zki-zwi%C4%85zane-z-prowadzeniem-sp%C3%B3%C5%82ki-z-o-o-te-podatkowe-i-prawne


1. Część pierwsza

Segregator księgowy, Segregator umów gospodarczych, Księga udziałów, Segregator uchwał, Teczki płacowe, Akta osobowe;


A. Segregator Księgowy

W każdej księgowości niezbędny jest porządek oraz systematyczność. Wszyscy podatnicy muszą mieć miejsce, w którym będą w sposób bezpieczny przechowywane dowody księgowe. Takim miejscem jest zazwyczaj segregator znajdujący się w siedzibie firmy niedostępny dla osób postronnych, w którym znajdują się wszystkie dowody księgowe ułożone w sposób chronologiczny.

Uniwersalnie każdy segregator księgowy obejmuje konkretny rok obrotowy, który składa się z miesięcy (najczęściej 12, jednak możemy mieć miejsce sytuacja wydłużonego roku obrotowego kiedy to rok obrotowy nie będzie równy roku kalendarzowemu).


Tradycyjny segregator dla roku obrotowego od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. będzie zatem podzielony na miesiące zaś miesiące na tytuły.


Propozycja uporządkowania segregatora została również dodana jako załącznik do niniejszego wpisu.


1) Podział roku

Całość można podzielić (z pomocą niezwykle przydatnych przekładek dla segregatorów z podpisem co znajduje się w danym miesiącu) na 12 kolejnych miesięcy - od stycznia do grudnia.


2) Podział poszczególnego miesiąca 

Każdy miesiąc można podzielić w kolejności na:


a) Bank

Gdzie znajdują się dokumenty dotyczące Wyciągu Bankowego oraz Raportu Kasowego (przy obrocie gotówkowym, gdy prowadzona jest kasa).


Uwaga: Raport Kasowy nie jest tym samym co raport z kasy fiskalnej.


b) Sprzedaż (co do zasady sortowanie wg. daty wystawienia dokumentu lub sprzedaży w zależności, która jest wcześniejsza),

w której umieszczane są dowody księgowe dotyczące sprzedaży (takie jak Faktury VAT sprzedaży, Raporty z kasy fiskalnej, Ewidencje sprzedaży bezrachunkowej itp.).


c) Koszty (sortowanie wg. daty wystawienia dokumentu lub sprzedaży w zależności, która jest późniejsza),

w których umieszczane są dowody księgowe dotyczące transakcji zakupowych (takie jak Faktury VAT, Faktury uproszczone, umowy zakupu od osób fizycznych - jeżeli nie została do nich wystawiona faktura, dodatkowo noty obciążeniowe itp.).


d) Kadry,

w których umieszczana jest dokumentacja związana z kadrami z wyłączeniem stosunku pracy (rachunki do umów zlecenie/dzieło, uchwały o wynagrodzeniu itp.) - nie jednak same umowy o pracę/umowy zlecenie lub listy płac - te bowiem powinny znajdować się w aktach osobowych pracownika lub oddzielnych teczkach płacowych, gdzie przechowywane są oddzielnie dla każdego pracownika/zleceniobiorcy ewidencje czasu pracy lub zawarte z nimi umowy cywilnoprawne.


Akta Osobowe dla stosunku pracy

Zatrudnienie osoby na podstawie stosunku pracy obarczone jest wieloma obowiązkami (badania lekarskie/szkolenie bhp/ewidencja urlopów itp.), więcej informacji na temat akt osobowych związanych ze stosunkiem pracy mogą Państwo odnaleźć w dobrze opracowanym materiale Serwisu księgowego Infor pod adresem: 

https://kadry.infor.pl/zatrudnienie/dokumentacja-pracownicza/2978869,Nowy-uklad-akt-osobowych-2019-dokumenty-w-poszczegolnych-czesciach.html


Teczki płacowe

Są to teczki prowadzone dla wszystkich osób z którymi współpracujemy, dla każdej osoby (zleceniobiorcy/wykonawcy dzieła) można założyć teczkę (ale dokumenty te też mogą znajdować się w segregatorze księgowym), która pozwoli w jednym miejscu uporządkować historię współpracy z osobą - jest to przydatne rozwiązanie zwłaszcza ze względu na kontrole skarbowe, ubezpieczeniowe lub dla ogólnego porządku i przejrzystości.


e) Inne 

Gdzie umieszczane są dokumenty bezpośrednio nie związane z wyżej wymienionymi np: 

delegacje, anulowane faktury, zwroty towarów, anulowane/błędne paragony itp.


B. Segregator umów gospodarczych

W nim umieszczamy zawierane umowy niezwiązane z rozliczeniem kadrowym np: umowy leasingu, umowy najmu, umowy dzierżawy, umowy abonamentowe, umowy o media itd.


C. Księga Udziałów

Zgodnie z art. 188. § 1. KSH Zarząd jest obowiązany prowadzić księgę udziałów, do której należy wpisywać nazwisko i imię albo firmę (nazwę) i siedzibę każdego wspólnika, adres, liczbę i wartość nominalną jego udziałów oraz ustanowienie zastawu lub użytkowania i wykonywanie prawa głosu przez zastawnika lub użytkownika, a także wszelkie zmiany dotyczące osób wspólników i przysługujących im udziałów.


Wzór Księgi udziałów mogą Państwo odnaleźć tutaj: 

http://www.druki.gofin.pl/ksiega-udzialow-spolki-z-oo,wzor,563,78.html 


D. Segregator Uchwał

Jest to miejsce, w którym przechowujemy wszystkie dokumenty dotyczące podejmowanych uchwał zarówno przez Zarząd jak Zgromadzenie Wspólników. Segregator podobnie do segregatora księgowego warto jest podzielić na miesiące, które z kolei można podzielić na 1) Zarząd oraz 2) Zgromadzenie Wspólników. 

W tym segregatorze będziemy przechowywać np. wydrukowane sprawozdania finansowe podmiotu lub uchwały zatwierdzające sprawozdanie.


Zachowanie powyższej rozdzielności pozwoli Państwu w każdej księgowości zachować porządek. Powyższy rozdział jest oczywiście jedynie propozycją, jednak jest on oparty na dobrych praktykach i doświadczeniu.


2. Część druga
Wymóg ewidencji operacji gospodarczych w odpowiedniej chronologii


Rozliczenie podmiotu oraz prowadzenie księgowości jest związane z zachowaniem chronologii, najlepszą podpowiedzią jest tutaj stan faktyczny lub rozpoczynanie rozliczenia od ewidencji wpływów spółki, najlepiej jest zatem poprowadzić rozliczenie w kolejności:


I. Wprowadzenie do systemu dokumentów sprzedażowych i korekt dokumentów sprzedażowych;

II. Wprowadzenie wpływu środków dla dokumentów sprzedażowych;

III. Wprowadzenie i zatwierdzenie UAT'ów (wyłącznie w przypadku nietypowych transakcji);

IV. Wprowadzenie i zatwierdzenie faktur kosztowych i korekt faktur kosztowych;
V. Wprowadzenie wypływu środków związanych z dokumentacją kosztową;

VI. Wprowadzenie i zatwierdzenie wynagrodzeń lub rozliczeń pracodawcy w module kadrowym;

VII. Wygenerowanie technicznych dokumentów księgowych celem potwierdzenia prawidłowości wprowadzonych danych (UWAGA! Najważniejsza czynność - sprawdzić!);

VIII. Wyliczenie, następnie zatwierdzenie i wygenerowanie deklaracji VAT (już wyłącznie JPK_V7);

IX. Wyliczenie, następnie zatwierdzenie zaliczki CIT;

X. Wygenerowanie dokumentów księgowych oraz deklaracji podatkowych.


UWAGA: Księgowość zawsze prowadzimy chronologicznie, zatem podczas rozliczenia należy rozliczać każde okresy rozliczeniowe w pełni. 

Co to znaczy? Najpierw niezbędne jest rozliczenie konkretnego okresu, po którym możemy przejść dopiero do następnego, należy najpierw zatem w pełni rozliczyć styczeń, aby przejść następnie do lutego.


Poniżej znajduje się krótki opis każdego z przedstawionych wyżej punktów. 


I. Wprowadzenie do systemu dokumentów sprzedażowych i korekt faktur sprzedażowych;


Przez dokumenty sprzedażowe rozumiemy wszystkie dokumenty poświadczające dokonanie sprzedaży tj. Faktury, Raporty z kasy fiskalnej (przez Moduł "Kasa Fiskalna"), Ewidencje sprzedaży bezrachunkowej (wprowadzana przez moduł "Kasa Fiskalna" analogicznie do raportów z kasy fiskalnej), noty uznaniowe itp.

Taką dokumentację co do zasady sortujemy wg. daty wystawienia dokumentu lub sprzedaży w zależności, która jest wcześniejsza.


1) Faktury sprzedażowe

By wystawić fakturę sprzedażową należy wybrać przycisk “Wystaw fakturę” znajdujący się w górnym menu lub w lewym menu.


Dokładną instrukcję natomiast w jaki sposób wystawiać faktury sprzedażowe w systemie można odnaleźć pod adresem:
https://pomoc.fakturomania.pl/support/solutions/articles/36000218018-jak-wystawi%C4%87-faktur%C4%99-sprzeda%C5%BCy-kody-gtu

Warto jest zwrócić uwagę, że Faktury są ewidencjonowane oraz ukazywane w aplikacji według daty uzupełnionej w polu "Data sprzedaży", niniejsze przyporządkowanie dotyczy zarówno sprzedaży jak też zakupów.


Informacje, w jaki sposób oraz kiedy aplikacja przyporządkuje dany dokument, można w każdej chwili podejrzeć w widoku podglądu faktury klikając na dole strony przycisk "Dane księgowe".Otworzy to podgląd ogólnych informacji, ale również przy kliknięciu, pozwoli na sprawdzenie jak dokument został zapisany w dzienniku, księdze głównej, księdze pomocniczej lub rejestrze VAT.

2) Korekty faktur sprzedażowych

Korektę faktury sprzedażowej można wystawić z wymienionych ustawowo przyczyn, podstawą tutaj jest art. 106j ustawy o podatku od towarów i usług i tak też zgodnie z punktem 1:

"W przypadku gdy po wystawieniu faktury: 

1) podstawa opodatkowania lub kwota podatku wskazana w fakturze uległa zmianie, 

2) (uchylony),

3) dokonano zwrotu podatnikowi towarów i opakowań, 

4) dokonano zwrotu nabywcy całości lub części zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4, 

5) stwierdzono pomyłkę w jakiejkolwiek pozycji faktury 

– podatnik wystawia fakturę korygującą."


Dokładną instrukcję w jaki sposób można wystawić fakturę korygującą odnajdą Państwo pod adresem:

https://pomoc.fakturomania.pl/support/solutions/articles/36000296160-jak-wystawi%C4%87-faktur%C4%99-koryguj%C4%85c%C4%85-faktur%C4%99-sprzeda%C5%BCy-korekta-sprzeda%C5%BC


3) Kasa Fiskalna

UWAGA: W przypadku sprzedaży za pośrednictwem kasy fiskalnej w formie gotówkowej (raport z kasy fiskalnej) bezwzględnie należy do systemu wprowadzać raporty dobowe. Niniejszy obowiązek jest spowodowany wymogiem dokonywania dziennej inwentaryzacji gotówki. Jednocześnie podpowiadamy, że część kas fiskalnych ma możliwość rozdzielenia źródła wpływu środków (zatem rozróżnienie w jakiej formie została przyjęta płatność - gotówka/karta płatnicza podając poszczególną sumaryczną wartość z konkretnego dnia).


Nabywając zatem kasę fiskalną warto jest dopytać sprzedawcy, czy nabywana przez Podatnika kasa fiskalna ma możliwość takiego rozdzielenia środków. Jeżeli nie ma - w takim wypadku należy utarg dzienny (z raportu z kasy fiskalnej) pomniejszyć o wartość zestawienia generowanego z terminala płatniczego, zaś następnie obliczyć wartość utargu gotówkowego, który po przeliczeniu powinien dać nam wartość tożsamą.


Materiał omawiający ewidencję raportów można odnaleźć pod adresem:
https://pomoc.fakturomania.pl/support/solutions/articles/36000218017-jak-doda%C4%87-raport-z-kasy-fiskalnej-kasa-fiskalna-zwolnienie-z-kasy-fiskalnej-ewidencja-zbiorcza


II. Wprowadzenie wpływu środków dla dokumentów sprzedażowych;


Z uwagi na zabezpieczenie w systemie działające w sposób: 

- system widzi środki - pozwoli nimi dysponować, 

- nie widzi środków - ukaże komunikat informujący, że Użytkownik zamierza opłacić operację nie dysponując odpowiednimi środkami;

przed wprowadzeniem płatności dla dokumentów kosztowych lub ich zatwierdzeniem należy uzupełnić płatności do dokumentów sprzedażowych (zatem wpływy).

W każdym jednak przypadku należy wydrukować wyciąg bankowy z konkretnego okresu i uzupełnić płatności do dokumentów sprzedażowych lub kosztowych zgodnie z chronologią zdarzeń ujętych ww. wyciągu.


1) Jak dodawać płatności do dokumentów?

Z pomocą przychodzi tutaj artykuł "Dodawanie płatności".

https://pomoc.fakturomania.pl/support/solutions/articles/36000129922-dodawanie-p%C5%82atno%C5%9Bci-sprzeda%C5%BC-i-koszty-


a) Zgodnie z nim informację o przepływie środków można uzupełnić na etapie dodawania dokumentu w sekcji "Dane płatności",

b) albo przez funkcję "Rozlicz".

2) Zarządzanie finansami

W Fakturomanii został również wdrożony moduł "Finansów" pozwalający na zautomatyzowane utworzenie zapisów dla pewnych typów operacji. Zapisy takie są tworzone w sekcji UAT, które są dodawane jako operacje zatwierdzone, zatem uwzględniane w saldach i informacji "Podsumowanie dostępnych środków".

Posługując się modułem Finansów możemy zaewidencjonować operacje polegające na:


a. Wpłacie gotówki do banku;

Wykorzystywany w przypadku prowadzenia raportu kasowego dla takich operacji jak wpłata w bankomacie/placówce bankowej.


Więcej o raporcie kasowym

https://pomoc.fakturomania.pl/support/solutions/articles/36000355026-raport-kasowy


b. Wypłacie gotówki z banku;

Wykorzystywany w przypadku prowadzenia raportu kasowego dla takich operacji jak wypłata w bankomacie/placówce bankowej.


c. Wpływ środków w drodze do banku

Objaśnienie, co konkretnie rozumiane jest przez operację "Wpływ środków w drodze do banku", mogą Państwo odnaleźć w wpisie znajdującym się pod adresem: 

https://pomoc.fakturomania.pl/support/solutions/articles/36000129924-p%C5%82atno%C5%9B%C4%87-online-payu-przelewy24-tpay-terminal-itp-lub-p%C5%82atno%C5%9B%C4%87-za-pobraniem-w-sprzeda%C5%BCy


Niemniej jednak zazwyczaj chodzi tutaj o środki, które na pierwszym etapie po dokonaniu płatności przez klienta znajdują się u operatora płatności np: tPay, payU, czy Przelewy24/Paypro, kurier, terminal płatniczy itp, a które dopiero następnie wpływają na rachunek przedsiębiorcy zazwyczaj już po potrąceniu prowizji operatora.


d. Nieokreślony wypływ środków z banku 

najczęściej wykorzystywane dla błędnie wykonanego przelewu do kontrahenta lub zwrotu kontrahentowi błędnie przez niego wpłaconych środków, lub dla ewidencji operacji dla których nie otrzymaliśmy Faktury za dokonaną transakcję tzw. "Transakcja niefakturowana", więcej:

https://pomoc.fakturomania.pl/support/solutions/articles/36000134118-b%C5%82%C4%99dny-przelew-od-do-kontrahenta


e. Nieokreślona wpłata środków do banku 

najczęściej wykorzystywana dla ewidencji operacji otrzymania błędnie wykonanego przelewu od kontrahenta.


f. Wpływ środków do banku od udziałowca

wykorzystywany najczęściej przy ewidencji przepływów finansowych między spółką, a wspólnikiem, często jako wpłata kapitału zakładowego lub gotówki do banku w przypadku braku prowadzenia raportu kasowego.


g. Wypływ środków z banku do udziałowca

wykorzystywany najczęściej przy ewidencji wypłaty gotówki z banku w przypadku braku prowadzenia raportu kasowego lub zwrotu środków za zakupy dokonane ze środków prywatnych osoby (np: członek zarządu uregulował przez pomyłkę zakup swoją prywatną kartą, spółka transakcję taką winna rozliczyć - zwrócić środki osobie, która dokonała takiej płatności).

https://pomoc.fakturomania.pl/support/solutions/articles/36000134397-uregulowanie-p%C5%82atno%C5%9Bci-zap%C5%82ata-przez-wsp%C3%B3lnika-cz%C5%82onka-zarz%C4%85du-z-jego-%C5%9Brodk%C3%B3w-prywatnych-oraz-zwrot-%C5%9B


Więcej informacji na temat modułu finansów można również odnaleźć w bazie wiedzy pod adresem:
https://pomoc.fakturomania.pl/support/solutions/articles/36000218251-zarz%C4%85dzanie-finansami-w-systemie


III. Wprowadzenie i zatwierdzenie UAT'ów (wyłącznie w przypadku nietypowych transakcji);


Czasami podczas prowadzenia działalności gospodarczej mamy styczność z nietypowymi operacjami, których nie możemy na dzień dzisiejszy w systemie zaewidencjonować przy pomocy gotowych wzorców (moduł sprzedaży, kosztów, finansów lub kadr).

Takie operacje i wiele innych w systemie można zaewidencjonować przez moduł UAT postępując zgodnie z materiałami znajdującymi się w innych tematach bazy wiedzy i tak też najczęściej występującymi operacjami są: 


1) Zakup środka trwałego, który został opisany pod adresem:

https://pomoc.fakturomania.pl/support/solutions/articles/36000129670-zakup-i-amortyzacja-%C5%9Brodka-trwa%C5%82ego-na-przyk%C5%82adzie-samochodu-


Wyksięgowanie środka trwałego znajdujące się w wpisie:

https://pomoc.fakturomania.pl/support/solutions/articles/36000129685-wyksi%C4%99gowanie-%C5%9Brodka-trwa%C5%82ego-sprzeda%C5%BC


2) Sprzedaż przez procedurę faktury VAT marży:

https://pomoc.fakturomania.pl/support/solutions/articles/36000129919-faktury-vat-mar%C5%BCa-sprzeda%C5%BC


3) Rozliczenie delegacji:

https://pomoc.fakturomania.pl/support/solutions/articles/36000129877-delegacja-wyjazd-s%C5%82u%C5%BCbowy-jak-ksi%C4%99gowa%C4%87


4) Płatności dla dokumentów sprzed migracji do Fakturomanii:

https://pomoc.fakturomania.pl/support/solutions/articles/36000129968-dodawanie-p%C5%82atno%C5%9Bci-do-dokument%C3%B3w-sprzed-migracji-do-fakturomanii-dodawanie-jednej-p%C5%82atno%C5%9Bci-dla-ki


5) Wypłata dywidendy:

https://pomoc.fakturomania.pl/support/solutions/articles/36000129878-wyp%C5%82ata-dywidendy-dywidenda


6) Wpłata należności VAT u podatnika podmiotowo lub przedmiotowo zwolnionego (VAT-9M).

https://pomoc.fakturomania.pl/support/solutions/articles/36000188475-wp%C5%82ata-nale%C5%BCno%C5%9Bci-vat-u-podatnika-podmiotowo-lub-przedmiotowo-zwolnionego-vat-9m-


7) Kompensata należności

https://pomoc.fakturomania.pl/support/solutions/articles/36000129979-kompensata


8) Podwyższenie kapitału zakładowego

https://pomoc.fakturomania.pl/support/solutions/articles/36000166048-podwy%C5%BCszenie-kapita%C5%82u-zak%C5%82adowego


9) Ewidencja pożyczki

https://pomoc.fakturomania.pl/support/solutions/articles/36000168723-jak-doda%C4%87-w-fakturomanii-po%C5%BCyczk%C4%99-lub-jej-sp%C5%82at%C4%99-od-podmiotu-osoby-nieb%C4%99d%C4%85cej-udzia%C5%82owcem-


IV. Wprowadzenie i zatwierdzenie faktur kosztowych i korekt faktur kosztowych;


Faktury lub większość dokumentów kosztowych wprowadzamy w Fakturomanii analogicznie do faktur sprzedażowych, z tą różnicą, że tutaj musimy wybrać odpowiednią kategorię kosztu. Moduł kosztów dostępny jest natomiast w lewym menu pod opcją "Dodaj koszt".


1) Dokument kosztowy

Wybór prawidłowej kategorii oraz podkategorii kosztu jest bardzo istotny z uwagi na automatyzację procesów księgowych oraz przypisanie odpowiednich wzorców dla poszczególnej kategorii. Ewidencji należy dokonywać zgodnie ze wskazówkami znajdującymi się po prawej stronie od wybranej kategorii.


Materiał przedstawiający w sposób szczegółowy dodanie kosztu na przykładzie faktury za materiały biurowe mogą Państwo odnaleźć w bazie wiedzy pod adresem:
https://pomoc.fakturomania.pl/support/solutions/articles/36000134433-faktura-kosztowa-krok-po-kroku-na-przyk%C5%82adzie-faktury-za-materia%C5%82y-biurowe

2) Korekty faktur kosztowych
Korektę faktury kosztowej można wprowadzić wyłącznie w przypadku otrzymania takiego dokumentu od kontrahenta, brak zatem jest możliwości posługiwania się niniejszym panelem bez odpowiedniego dokumentu źródłowego.
Dokładną instrukcję w jaki sposób można zaewidencjonować fakturę korygującą kosztową odnajdą Państwo pod adresem:

https://pomoc.fakturomania.pl/support/solutions/articles/36000296161-jak-doda%C4%87-koryguj%C4%85c%C4%85-faktur%C4%99-kosztow%C4%85-korekta-koszt


V. Wprowadzenie wypływu środków dla dokumentów kosztowych;


W przypadku uzupełniania płatności do dokumentów kosztowych postępujemy w sposób analogiczny do punktu 2 lub 3 niniejszego wpisu.


VI. Wprowadzenie i zatwierdzenie wynagrodzeń lub rozliczeń płatnika/pracodawcy w module kadrowym;


Częścią aplikacji Fakturomanii jest moduł kadrowy, moduł kadrowy w obecnej formie pozwala na półautomatyczne rozliczenie:

a) Umowy o dzieło (20% oraz 50% KUP),

b) Uchwały Zgromadzenia Wspólników o wynagrodzeniu Zarządu,

c) Umowy zlecenia (20% oraz 50% KUP) - 20% KUP razem z ulgą dla młodych,

d) Stosunku pracy (z ulgą dla młodych) - z wyłączeniem wynagrodzeń chorobowych itp,

e) Wynagrodzenia rozliczanego na zasadach ryczałtowych (do 200 zł z jednego tytułu).

f) Powtarzających się odpłatnych świadczeń niepieniężnych wspólników na rzecz spółki polegającej na działalności wykonywanej osobiście. 


Moduł ten jest jednak uproszczony i nie ma możliwości rozliczenia w nim świadczeń związanych z chorobą lub macierzyństwem lub benefitami pozapłacowymi. W takim wypadku wynagrodzenie chorobowe dla umowy o pracę należy zaewidencjonować w aplikacji przez tzw. UAT - manualne księgowanie na podstawie sporządzonej listy płac w zewnętrznym systemie kadrowym dedykowanym dla rozliczeń kadrowych.


System Fakturomanii jest programem księgowym, nie jest natomiast dedykowanym programem kadrowym.


1) Dokumenty ZUS i PIT

Moduł kadrowy umożliwia techniczne generowanie części dokumentów, które przedsiębiorca składa do Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Dokumenty do ZUS widoczne są w rozliczeniu PIT i ZUS każdego miesiąca, w którym zostało wypłacane lub dodane wynagrodzenie. Co do zasady raporty miesięczne, wraz z dokonaniem płatności, składa się do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu wypłaty, w przypadku jej braku składa się raporty tzw. "zerówki".


a) ZUS

Dokumentami możliwymi do wygenerowania między innymi są:

- ZUS DRA,

- ZUS RCA,

- ZUS RZA,
- ZUS ZUA,

- ZUS ZPA.


a ponadto:

- Lista płac,

- Rachunek do umowy zlecenia,

- Rachunek do umowy o dzieło,

- Rachunek do aktu powołania,

- Rachunek do odpłatnych świadczeń niepieniężnych.


b) PIT

PIT-11 oraz PIT 4-R

Dokumentami możliwymi do wygenerowania z końcem roku, które składamy w Urzędzie skarbowym są PIT-4R oraz PIT-11. Wygenerowania dokumentacji PITowskiej można dokonać postępując zgodnie z punktem III materiału:
https://pomoc.fakturomania.pl/support/solutions/articles/36000129870-modu%C5%82-kadrowy-dokumenty-pit-i-zus


2) Wynagrodzenia

UWAGA!

a) System nie umożliwia prowadzenia ewidencji czasu pracy, akt osobowych lub list obecności, w przypadku stosunku pracy bezwzględnie należy pamiętać o ww. obowiązkach. Więcej informacji na temat rozliczenia umowy o pracę:

https://pomoc.fakturomania.pl/support/solutions/articles/36000296659-jak-rozliczy%C4%87-umow%C4%99-o-prac%C4%99-


b) W przypadku umowy zlecenia niezbędne jest prowadzenie wyłącznie ewidencji czasu wykonywania zlecenia, więcej informacji na temat rozliczenia umowy zlecenia:

https://pomoc.fakturomania.pl/support/solutions/articles/36000296661-jak-rozliczy%C4%87-umow%C4%99-zlecenia-


c) W przypadku umowy o dzieło należy postępować zgodnie z:

https://pomoc.fakturomania.pl/support/solutions/articles/36000296662-jak-rozliczy%C4%87-umow%C4%99-o-dzie%C5%82o-


c) W przypadku uchwały zgromadzenia wspólników o wynagrodzeniu członków zarządu należy postępować zgodnie z:

https://pomoc.fakturomania.pl/support/solutions/articles/36000296663-jak-rozliczy%C4%87-uchwa%C5%82%C4%99-zgromadzenia-wsp%C3%B3lnik%C3%B3w-o-wynagrodzeniu-zarz%C4%85du-akt-powo%C5%82ania-zmiany-polski-


d) W przypadku odpłatnych powtarzających świadczeń niepieniężnych należy postępować zgodnie z:

https://pomoc.fakturomania.pl/support/solutions/articles/36000334528-jak-rozliczy%C4%87-odp%C5%82atne-powtarzaj%C4%85ce-%C5%9Bwiadczenia-niepieni%C4%99%C5%BCne-wsp%C3%B3lnik%C3%B3w-na-rzecz-sp%C3%B3%C5%82ki-polski-%C5%82ad-1


3) ZUS PUE - składanie dokumentacji przez portal ZUSu

Przy rozliczeniach kadrowych zalecamy Państwu składanie raportów miesięcznych przy pomocy portalu ZUS PUE znajdującym się pod adresem https://www.zus.pl/pue

Z systemu możemy jednak wygenerować techniczne raporty miesięczne ZUS DRA oraz RCA/RZA, których dane można wprowadzić do ww. systemu ZUS. Raporty możemy odnaleźć w module Kadry > Rozliczenia PIT i ZUS > wybieramy dany okres rozliczeniowy > Podgląd > Pobierz.


ZUS PUE jest dosyć wygodnym narzędziem, które jednak niestety zgodnie z informacją z ZUS działa poprawnie wyłącznie w przeglądarkach Mozilla Firefox lub Internet Explorer.


Przy pierwszym składaniu raportów miesięcznych zachęcamy do kontaktu z infolinią ZUS pod numerem 

22 560 16 00 (działem dotyczącym płatników składek), na której konsultant Zakładu prawidłowo przeprowadzi Państwa przez procedurę wprowadzania dokumentacji w systemie.


Kontakt ZUS: https://www.zus.pl/o-zus/kontakt/centrum-obslugi-telefonicznej-cot-


UWAGA: Ponieważ Fakturomania nie umożliwia importowania deklaracji bezpośrednio do systemu ZUS PUE, wartości niezbędne do rozliczenia ZUSowskiego można pobrać z:

a) technicznych raportów miesięcznych wygenerowanych z systemu z rozliczenia pracodawcy lub

b) z podglądu wynagrodzenia klikając w podglądzie konkretnego wynagrodzenia "Informacje ZUS".


W przypadku litery b) należy pamiętać o zachowaniu prawidłowości okresu rozliczeniowego zgodnie z zasadą opisaną w materiale:

https://pomoc.fakturomania.pl/support/solutions/articles/36000129869-dlaczego-wynagrodzenie-dodane-w-danym-miesi%C4%85cu-w-rozliczeniu-pracodawcy-widnieje-w-miesi%C4%85cu-nast%C4%99puj


4) Urząd Skarbowy

Dokumenty do US tzn: PIT-4R jak i również PIT-11 dla każdego z osób do pobrania będą w ostatnim rozliczeniu PIT i ZUS za dany rok. Tytułem przykładu - za rok 2021 będą one widoczne w widoku rozliczenia PIT i ZUS za miesiąc grudzień 2021. Terminem podatkowym składania deklaracji PITowskich jest 31 stycznia 2022 roku, zatem 31 stycznia następującego po roku rozliczeniowym, tutaj z pomocą może przyjść materiał:

https://pomoc.fakturomania.pl/support/solutions/articles/36000129870-modu%C5%82-kadrowy-dokumenty-pit-i-zus


VII. Bardzo istotne! Najważniejszy punkt z wszystkich materiałów! - Wygenerowanie technicznych dokumentów ewidencyjnych celem potwierdzenia prawidłowości wprowadzonych danych;


Po wprowadzeniu danych sprzedażowych, kosztowych, kadrowych, przepływu finansowych przed finalnym rozliczeniem miesiąca należy koniecznie upewnić się w zakresie prawidłowości wszystkich wprowadzonych danych.

Przy generowaniu niektórych z niżej wymienionych dokumentów mamy możliwość wyboru różnych sposobów ich sortowania. Zdecydowanie zalecamy Państwu sortować dokumentację zgodnie z datą (zatem w ujęciu chronologicznym), dlatego wybierając dokument np: "rejestru CIT" lub "Zapisów na koncie" należy upewnić się, że w polach "Sortowanie 1" lub "Sortowanie 2" (jeżeli takie pole występuje), została oznaczona "Data".


Wszystkie niezbędne dokumenty możemy wygenerować w systemie z modułu "Księgowość".

Przed zatwierdzeniem miesiąca, w celu potwierdzenia prawidłowości wprowadzonych danych należy zawsze wygenerować:


1) Rejestr VAT sprzedaży z rozliczanego miesiąca.

Generując rejestr VATowski, należy upewnić się czy na liście nie brakuje wprowadzonych faktur/dokumentów sprzedażowych podlegających podatkowi VAT, wygenerować rejestr można postępując zgodnie z:

https://pomoc.fakturomania.pl/support/solutions/articles/36000295759-jak-wygenerowa%C4%87-rejestr-vat-sprzeda%C5%BCy-


Wydrukowane faktury, które znajdują się w segregatorze należy układać zgodnie z kolejnością dokumentacji z Rejestru VAT Sprzedaży. 


2) Rejestr VAT zakupu z rozliczanego miesiąca.

Generując rejestr VAT zakupu, należy upewnić się czy na liście nie brakuje wprowadzonych faktur/dokumentów kosztowych podlegających podatkowi VAT oraz czy dokumenty zostały wprowadzone we właściwych kwotach i stawkach podatkowych, wygenerować rejestr można postępując zgodnie z:

https://pomoc.fakturomania.pl/support/solutions/articles/36000295760-jak-wygenerowa%C4%87-rejestr-vat-zakupu-


Otrzymane Faktury kosztowe, które znajdują się w segregatorze należy układać zgodnie z kolejnością dokumentacji z Rejestru VAT Zakupu. 


3) Rejestr CIT z danego miesiąca (szczególnie jeżeli korzystamy ze zwolnienia przedmiotowego lub podmiotowego).

Generując rejestr CIT, w dokumencie będziemy mieli uwidocznione wszystkie operacje sprzedażowe oraz zakupowe (zarówno o konsekwencji podatkowej jak też niepodatkowej). W dokumencie tym w odróżnieniu od rejestru VAT będą uwidocznione rozliczenia kadrowe, wygenerować rejestr można postępując zgodnie z:

https://pomoc.fakturomania.pl/support/solutions/articles/36000295758-jak-wygenerowa%C4%87-rejestr-cit-


4) Zestawienie obrotów i sald księgi pomocniczej z okresu od początku roku obrotowego do ostatniego dnia rozliczanego miesiąca (jeżeli rozliczeniu podlega styczeń będzie to zazwyczaj okres 01.01.2019 - 31.01.2019, jeżeli rozliczany jest lipiec będzie to zazwyczaj okres 01.01.2019 - 31.07.2019).


a) Niniejszy dokument jest najpowszechniej używanym w księgowości, pokazuje on bowiem zestawienie rozrachunków z wszystkimi kontrahentami oraz salda wszystkich kont księgowych. Możemy zatem łatwo w nim sprawdzić, czy jesteśmy komuś winni jakieś środki na ostatni dzień rozliczanego miesiąca czy też to kontrahent jest nam winien środki, czy też konta są rozliczone. 

Wygenerować "obrotówkę" można postępując zgodnie z:

https://pomoc.fakturomania.pl/support/solutions/articles/36000295753-jak-wygenerowa%C4%87-obrot%C3%B3wk%C4%99-zestawienie-obrot%C3%B3w-i-sald-ksi%C4%99gi-g%C5%82%C3%B3wnej-lub-ksi%C4%99gi-pomocniczej-


b) W niniejszym dokumencie odnajdziemy zatem informacje między innymi o saldach na koniec konkretnego okresu rozliczeniowego, w tym salda kontrahentów. 

Salda kontrahentów są zawsze oznaczone kontami numer 

201-xxxxx (rozrachunki z odbiorcami - zazwyczaj sprzedaż) oraz kontami numer 

202-xxxxx (rozrachunki z dostawcami - zazwyczaj zakup). 

W jaki sposób czytać salda kontrahentów? 

W niniejszym zakresie można wskazać pewną ogólną uproszczoną zasadę (jednak zawsze należy dokładnie przeanalizować genezę salda, a jego historię można zweryfikować w księdze pomocniczej), że: 

1. Konto 201-xxxxx Saldo Wn, oznacza należności wynikające z wystawionych faktur sprzedaży towarów, usług i materiałów lub otrzymane zaliczki i przedpłaty (ktoś nam jest winny).

2) Konto 202-xxxxx Saldo Ma, oznacza zobowiązania wynikające z faktur kontrahentów (zakup) za dostawy towarów, usług i materiałów lub otrzymane faktury na zaliczki i przedpłaty (my jesteśmy komuś winni).


Jeżeli transakcje zostały w pełni rozliczone ich salda kontrahentów będą wynosiły "0".


5) Zapisy na koncie "Bieżące rachunki bankowe - 130-01" lub "Kasa główna 100-01".

a) Z rozliczeniem każdego miesiąca saldo środków w systemie musi być zgodne z saldem z wyciągu bankowego (tzw. saldem zamknięcia) na ostatni dzień rozliczeniowy okresu.


Jeżeli zatem na wyciągu bankowym naszego rachunku bankowego w styczniu 2022 z dniem 31 stycznia saldo widniało 1110,20 zł, w Systemie musi również widnieć tożsame saldo, które widoczne jest z poziomu podglądu modułu "Finanse" w polu "Podsumowanie dostępnych środków".


b) Może jednak zdarzyć się, że saldo jest nieprawidłowe, co w takim wypadku zrobić?

Saldo należy zweryfikować przez odnalezienie źródła różnicy, może to być albo brak dodanej płatności, albo przez błędnie dodaną płatność. Weryfikacji dodanych przepływów możemy dokonać generując zapisy z poszczególnego konta (w aplikacji można wybrać każde konto księgowe, nie tylko 130-01). W tym celu należy udać się do modułu "Księgowość", następnie wybrać "Dokumenty księgowe" oraz "Zapisy na koncie".

Z praktycznego punktu widzenia:

1. generujemy zapisy z danego okresu np: 01.01.2022-31.01.2022, sortowanie 1 "Data", sortowanie 2 "Data";

2. drukujemy zapisy, a następnie kładziemy je na biurku;

3. generujemy wyciąg bankowy z danego okresu np: 01.01.2022-31.01.2022;

Z punktu widzenia księgowości, wyciągiem bankowym jest dokument który w "stopce" posiada informacje o podstawie prawnej jego wygenerowania dokumentu - prawa bankowego. Wyciąg bankowy posiada "saldo otwarcia" oraz "saldo zamknięcia", zatem konkretne kwoty otwarcia i zamknięcia miesiąca, dane te również bardzo ułatwiają przeprowadzanie weryfikacji operacji.

4. drukujemy wyciąg bankowy, a następnie kładziemy go na biurku obok ww. zapisów.

5. zapisy ze sobą porównujemy, 


W przypadku dokumentu "Zapisów na koncie 130-01"


Sposób odczytania dokumentu:

- to co jest księgowane po stronie Winien - oznacza środki, które wpłynęły do firmy, 

- to co jest księgowane po stronie Ma - oznacza środki, które z firmy wypłynęły.


Wygenerować dokument oraz sprawdzić dodane płatności można postępując również analogicznie z wpisem:
https://pomoc.fakturomania.pl/support/solutions/articles/36000129937-b%C5%82%C4%99dne-saldo-%C5%9Brodk%C3%B3w-w-aplikacji-saldo-rachunku-nie-zgadza-si%C4%99-z-rzeczywisto%C5%9Bci%C4%85


Zapisy na kontach zespołu 1 (130-01 oraz 100-01) muszą być zgodne z Wyciągiem Bankowym lub Raportem Kasowym.


Saldo konta 240-00001 musi być również zgodne z rzeczywistością, gdy rozliczenie prowadzone jest przez konto rozrachunków z właścicielami przy użyciu metody płatności "Środki prywatne".


6) Poprawienie nieprawidłowości

W przypadku powstania niezgodności nieprawidłowo zaewidencjonowany dokument/operację należy odblokować oraz poprawić lub usunąć, 

tutaj pomocny może okazać się materiał:

https://pomoc.fakturomania.pl/support/solutions/articles/36000129974-jak-odblokowa%C4%87-faktur%C4%99-wynagrodzenie-uat-lub-inny-dokument-odblokuj-dokument-bufor


VIII. Wyliczenie, następnie zatwierdzenie deklaracji VAT oraz wygenerowanie JPK_V7;


Po dokonaniu weryfikacji wprowadzonej dokumentacji możemy przystąpić do wyliczenia oraz zatwierdzenia deklaracji VAT w postaci aktualnie obowiązującej - JPK_V7.


Szczegółowy proces rozliczenia deklaracji został przedstawiony w materiale:
https://pomoc.fakturomania.pl/support/solutions/articles/36000218239-jak-generowa%C4%87-deklaracj%C4%99-vat-7-jpk-v7

Dla przejrzystości instrukcji poniżej zamieszczono jednak najważniejsze punkty.


Zwracamy uwagę, że zawsze przed zatwierdzeniem rozliczenia mają Państwo możliwość podglądu wszystkich wartości VATowskich bezpośrednio w podglądzie danego okresu. Jeżeli jesteśmy podatnikiem korzystającym ze zwolnienia przedmiotowego lub podmiotowego VAT, w takim wypadku moduł VAT zatwierdzamy technicznie - z wartościami "zerowymi".


Deklaracje VAT są dostępne w panelu głównym "Informacje".


1) Jak wyliczyć oraz zatwierdzić rozliczenie VAT?

Rozpoczynamy klikając przycisk “PODGLĄD” przy miesiącu/kwartale za który chcemy wygenerować dokument.
Deklarację JPK_V7 można wygenerować tylko za miesiące, które zostały rozliczone. 


a) W przypadku miesiąca

 

b) W przypadku kwartału


2) Następnie ukaże nam się widok z informacjami do deklaracji.

 

3) Deklarację możemy zaakceptować wybierając przycisk “Zatwierdź”.


a) W przypadku miesięcznego rozliczenia będziemy zatwierdzać całość rozliczenia za okres.


b) W przypadku kwartalnego rozliczenia będziemy zatwierdzać wyłącznie jeden z trzech miesięcy (niezależnie bowiem od rozliczenia miesięcznego czy kwartalnego, pliki JPK składane są miesięcznie).


4) Następnie ponownie wybieramy "Zatwierdź". Po wybraniu niniejszej opcji pojawi się okno sprawdzające czy Użytkownik zatwierdził wszystkie wymagane operacje/dokumenty.


W przypadku generowania pierwszej deklaracji, należy wybrać "Cel: Złożenie", jeżeli natomiast jest generowana korekta deklaracji, należy wybrać "Cel: Korekta". Następnie, ukaże się okno informacyjne po czym należy wybrać "Rozumiem, proceduj".

2) Płatność za VAT

Deklaracja VAT-7 może zakończyć się z następującymi rezultatami:

  • niedopłata VAT-u -> czyli musimy zapłacić VAT urzędowi skarbowemu,
  • nadpłata VAT-u -> czyli przysługuje nam zwrot VAT-u z urzędu skarbowego gdzie:

- pozostawiamy nadpłatę do rozliczenia na przyszłe okresy "bez zwrotu",

- upominamy się o zwrot VAT-u (w zależności od okoliczności ogólnie:

25 dni - termin wyjątkowy, 

60 dni - przy sprzedaży albo 

180 dni - przy braku sprzedaży).

Wszystkie te scenariusze w systemie przeprowadza się niemalże w identyczny sposób, warunki ubiegania się o zwrot zostały w dobry sposób opisane na stronie Ministerstwa pod adresem:

https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/podatki-i-ksiegowosc/chce-rozliczac-vat/odliczenie-i-nadplata-vat-jak-uzyskac-zwrot/odliczenie-i-nadplata-vat-jak-uzyskac-zwrot


a) Zapłata podatku

W opisywanym przykładzie została zaprezentowana nadpłata, jednak w przypadku obowiązku zapłaty, musielibyśmy uzupełnić dane:

  • datę, która oznacza datę dokonania płatności,
  • sposób, który oznacza formę płatności -> Gotówkę / Przelew,

a następnie kliknąć w “Zatwierdź płatność”.


b) Nadpłata podatku

W przypadku nadpłaty podatku, zanim wygenerujemy PDF lub plik XML do "e-mikrofirmy", musimy rozporządzić nadpłatą.

 

W tym przypadku wybieramy bez zwrotu - przeniesienie nadpłaconego podatku na następne okresy rozliczeniowe.

Następnie wybieramy przycisk “Zatwierdź nadpłatę”, po czym będzie istniała możliwość wygenerowania deklaracji przez funkcje "Pobierz" lub wysyłki za pośrednictwem Fakturomanii przez funkcję "E-wysyłki".

 

Przygotowany w systemie dokument (jednak nie dotyczy to okoliczności wysyłki, ta jest bowiem widoczna i możliwa do sprawdzenia wyłącznie z panelu e-wysyłki) będzie widniał na liście deklaracji, jako gotowy oraz rozliczony.


Wysyłki deklaracji możemy dokonać na dwa sposoby, można jej również dokonać wyłącznie w formie elektronicznie:

a) od 1 października 2020 r. osobiście za pośrednictwem narzędzia Ministerstwa Finansów e-mikrofirma:
https://e-mikrofirma.mf.gov.pl/jpk-form/read-file

b) albo za pośrednictwem modułu e-wysyłki Fakturomanii postępując analogicznie do materiału:
https://pomoc.fakturomania.pl/support/solutions/articles/36000129693-czy-i-jak-przez-fakturomani%C4%99-mo%C5%BCna-wysy%C5%82a%C4%87-e-deklaracje-e-wysy%C5%82ka


IX. Wyliczenie, następnie zatwierdzenie zaliczki CIT:


Po dokonaniu weryfikacji wprowadzonej dokumentacji oraz po rozliczeniu deklaracji VAT można przystąpić do rozliczenia CITu.


Zwracamy uwagę, że zawsze przed rozliczeniem zaliczki/deklaracji CIT mają Państwo możliwość podglądu wszystkich wartości mających wpływ na rozliczenie podatkowe podmiotu.


Szczegółowy proces rozliczenia zaliczki CIT został przedstawiony w materiale:
https://pomoc.fakturomania.pl/support/solutions/articles/36000218019-jak-wyliczy%C4%87-zaliczk%C4%99-cit-

Dla przejrzystości instrukcji poniżej zamieszczono jednak najważniejsze punkty.

1) Zaliczki CIT informacje ogólne

Podatek dochodowy w bardzo dużym skrócie zależy od elementów takich jak:

  • przychody -> głównie faktury oraz raporty kasowe,
  • oraz koszty -> głównie dokumenty kosztowe, amortyzacja, wartość sprzedanych towarów, rozliczenia kadrowe itp/

Wysokość podatku jest obliczana na podstawie wysokości dochodu uzyskanego przez przedsiębiorcę, zatem różnicy między przychodami a kosztami uzyskania przychodów.


  Zaliczki CIT są to kwoty, które przedsiębiorcy wpłacają na swój mikrorachunek podatkowy z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.

    Zaliczki na podatek dochodowy CIT opłacamy co miesiąc lub co kwartał w terminie do 20 dnia miesiąca za poprzedni okres rozliczeniowy. 

    Kwoty zaliczek są następnie wykazywane w deklaracji CIT-8, którą składamy tylko raz w roku, szablon formularza wpłaty zaliczek wybierany przy przelewie w banku należy oznaczyć jako "CIT". Brak jest tzw. deklaracji CITowskich miesięcznych.

    Mikrorachunek jest indywidualnie nadawany każdemu podatnikowi przez Ministerstwo Finansów, więcej informacji o funkcji mikrorachunku podatkowego można odnaleźć na stronie Ministerstwa Finansów bezpośrednio pod adresem: https://www.podatki.gov.pl/generator-mikrorachunku-podatkowego

2) Terminy:

 Zaliczkę CIT wylicza oraz opłaca się do 20 dnia miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym którego dotyczy. 

Przykłady:

1) za styczeń mamy czas do 20 lutego,

2) przypadku rozliczenia kwartalnego:

a) za I KW mamy czas do 20 kwietnia,

b) za II KW mamy czas do 20 lipca,

c) za III KW mamy czas do 20 października,

d) za IV KW mamy czas do 20 stycznia następnego roku.

3) Jak wyliczyć zaliczkę CIT ?

a) Zaliczki CIT za poszczególne okresy rozliczeniowe widoczne są w menu głównym tuż pod modułem VATowskim - Deklaracjami VAT- 7.

 

b) W celu wyliczenia zaliczki za dany okres należy kliknąć “PODGLĄD” przy danym miesiącu lub kwartale.


1. działalność bez towarów handlowych


W przypadku działalności, w której nie występuje obrót towarami, rozliczenie można zatwierdzić bez wskazywania wyniku inwentaryzacji.


2. Inwentaryzacja towarów handlowych


W przypadku działalności o profilu handlowym, w której pojawiają się towary, na koniec konkretnego okresu rozliczeniowego (przy rozliczeniu kwartalnym - na koniec kwartału), winna zostać sporządzona inwentaryzacja w formie arkuszu spisu z natury określająca stan niesprzedanych towarów.
Inwentaryzacja jest odpowiednikiem remanentu dokonywanego w działalności gospodarczej - jest to czynność o tożsamym charakterze, jednak musi być wykonywana w liczbie okresów rozliczeniowych.

Wartość niesprzedanych towarów, zatem które pozostają u Państwa na półkach, winna zostać wyrażona w cenach netto zakupu.

W systemie ewidencji nabywanych towarów handlowych Użytkownik dokonuje w panelu kosztów przy użyciu kategorii "Towary handlowe".

W przypadku posłużenia się kategorią "Towarów handlowych" podczas dokonywania czynności rozliczeniowych zaliczki CIT, system zapyta o wartość niesprzedanych towarów - wskazując przy tym informację o łącznej wartości operacji zaewidencjonowanych z użyciem ww. kategorii.

Komunikat systemowy dotyczy zatem towarów znajdujących się na półkach na koniec konkretnego okresu rozliczeniowego (np: 31 marca, 30 czerwca, 30 września lub 31 grudnia), tutaj jeżeli wszystkie towary zostały sprzedane, wartość należy wskazać 0.


Jeżeli mamy kłopot z identyfikacją dokumentów wprowadzonych z kategorią "Towary handlowe", w takim wypadku można posiłkowo wygenerować zestawienie wszystkich kosztów z "Listy kosztów" z danego okresu rozliczeniowego (miesiąc/kwartał/rok) wybierając funkcję Export w formacie xlsx.


Następnie po wygenerowaniu zestawienia, można dokumentację przesortować pod względem wybranej kategorii.


W przypadku handlu towarami zachęcamy Państwa do prowadzenia oddzielnej technicznej ewidencji magazynowej, jest to szczególnie przydatne dla bieżących oraz końcowo-rocznych inwentaryzacji oraz jest to również forma umożliwiająca Państwu bieżące śledzenie stanów magazynowych.


c) Następnie po wyliczenia rozliczenia lub uzupełnieniu wyniku inwentaryzacji wybieramy "Zatwierdź". Po wybraniu niniejszej opcji pojawi się okno sprawdzające czy Użytkownik zatwierdził wszystkie wymagane operacje/dokumenty. Po czym ukaże się kolejne okno informacyjne, w którym należy wybrać "Rozumiem, proceduj". 


4) Płatność za zaliczkę CIT

W przykładzie zostały zaprezentowane dwa przypadki:


a) Kiedy powstało zobowiązanie podatkowe, gdzie musimy uzupełnić dane takie jak:

  • data, która oznacza kiedy dokonaliśmy płatności,
  • forma płatności -> Gotówkę / Przelew.


W takim przypadku po dokonaniu przelewu na rachunek bankowy Urzędu Skarbowego wybieramy datę, formę płatności i następnie "Zatwierdź płatność", po czym wybierany w oknie informacyjnym "Rozumiem proceduj".


UWAGA: od 1 stycznia 2020 r. wszystkie przelewy wykonujemy na mikrorachunek przedsiębiorcy, więcej na stronie Ministerstwa Finansów pod adresem https://www.podatki.gov.pl/mikrorachunek-podatkowy/


b) Gdy brak jest zobowiązania podatkowego, w takim przypadku, aby zakończyć i rozliczyć zaliczki CIT, należy wybrać jedynie przycisk "Zatwierdź".
 

Po zatwierdzeniu okna sprawdzającego i wybraniu w następnym komunikacie "Rozumiem proceduj", rozliczenie będzie widoczne jako "GOTOWY" oraz w statusie płatności jako "ROZLICZONA".


X. Wygenerowanie odpowiednich deklaracji podatkowych.


Pierwszych sześć punktów można rozliczyć w dowolnej kolejności, jednak zaleca się stosowanie powyższej kolejności z uwagi na fakt, że jeżeli rozpocznie się zatwierdzanie opłaconych faktur kosztowych przed opłaconymi fakturami sprzedażowymi, możliwym jest, że system pokaże nam komunikat o niewystarczających środkach (brak środków na koncie 100/130 dla pokrycia zobowiązania), więcej:

https://fakturomania.freshdesk.com/support/solutions/articles/36000129887-b%C5%82%C4%85d-z-komunikatem-konto-130-01-100-01- 

System nie pozwoli bowiem nam zatwierdzić transakcji, która pozostawiałaby ujemne środki na rachunku bankowym lub w gotówce, dlatego też w przypadku podobnego komunikatu, należy przed dalszym uzupełnianiem płatności kosztowych wprowadzić płatności do zatwierdzonych już dokumentów sprzedażowych. Uzupełnić płatności możemy w sposób wspomniany właśnie w punkcie 2 lub 3.

Zatwierdzamy natomiast zaliczki CIT po deklaracji VAT z uwagi na zaokrąglenia podatku od towarów i usług oraz wymuszenie rozliczenia podmiotu pod względem księgowym najpóźniej wraz z podatkami dochodowymi (czyli do najczęściej do 20 dnia miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym).


zip

Czy ta odpowiedź była pomocna? Tak Nie

Wyślij opinię
Przykro nam, że nie byliśmy w stanie pomóc. Pomóż ulepszyć ten artykuł i prześlij swoją opinię.