Niniejszy artykuł omawia w jaki sposób zaewidencjonować w Fakturomanii poniesiony koszt związany z opłatą sądową, zagadnienie poświęcone ogólnej tematyce kosztów zostało omówione w pokrewnym wpisie "Czym jest koszt oraz faktura kosztowa krok po kroku" znajdującym się pod adresem: https://pomoc.fakturomania.pl/support/solutions/articles/36000134433-czym-jest-koszt-oraz-faktura-kosztowa-krok-po-kroku


I. Różne rodzaje opłat sądowych

Na samym początku należy zwrócić uwagę na znaczącą różnicę między opłatą sądową przy rejestracji podmiotu, a opłatą sądową występującą przy zmianie/aktualizacji danych podmiotu, ta pierwsza będzie kosztem podatkowym, ta druga - może nie być kosztem podatkowym.

Większość opłat sądowych dokonywanych do Krajowego Rejestru Sądowego za czynności związane z postępowaniem przed Sądem Gospodarczym (poza postępowaniem rejestracyjnym spółki) można zaewidencjonować przy pomocy aplikacji w sposób przedstawiony w niniejszym wpisie.

Należy pamiętać, że ustawodawca stworzył negatywny katalog czynności, które nie stanowią kosztu uzyskania przychodu dla osób prawnych, nie wszystkie zatem opłaty sądowe będą kosztem uzyskania przychodu dla spółki z o.o. Negatywny katalog kosztów znajduje się w ustawie o CIT a dokładnie w art. 16.


II. Wprowadzanie kosztu opłaty sądowej

Opłatę sądową będziemy w systemie ewidencjonować przy użyciu modułu kosztów wybierając w lewym menu "Koszty"(1) > "Dodaj koszt"(2).


1) Uzupełnianie danych dokumentu

W następnym kroku należy uzupełnić dane dokumentu, jednocześnie zalecamy Państwu dodawanie danych w kolejności od wprowadzenia kontrahenta do wprowadzenia pozycji.

Po uzupełnieniu dokumentu należy zapisać wprowadzony dokument (5).

2) Kontrahent

Kontrahentem w przypadku ewidencjonowania opłaty sądowej jest Sąd. Dane sądu, na rzecz którego dokonywana jest opłata można znaleźć w internecie, gdyż są to informacje publiczne. W przypadku, gdy nie ma danych do któregoś z pól (np. NIP), należy w to pole wpisać słowo "BRAK", jednak każdy Sąd bez wyjątku ma swój Numer Identyfikacji Podatkowej.


3) Dane podstawowe

a) Dokumentem źródłowym w przypadku opłaty sądowej jest wyciąg bankowy. Dla operacji opłaconej 31 grudnia 2022 r. można tą sekcję uzupełnić wskazując dokument źródłowy potwierdzający dokonanie płatności, zazwyczaj WB MM/RRRR.

 
b) Dane płatności
- W przypadku uregulowania opłaty sądowej z rachunku bankowego spółki, w danych płatności należy oznaczać status płatności jako "opłacono", wskazać datę faktycznej płatności oraz oznaczyć formę płatności na "przelew".
- W przypadku uregulowania opłaty sądowej ze środków udziałowca, w danych płatności należy oznaczać status płatności jako "opłacono", wskazać datę faktycznej płatności oraz oznaczyć formę płatności na "środki prywatne", więcej o niniejszym rozliczeniu w pkt. 6)


4) Kategoria kosztowa

W tym przypadku odpowiednią kategorią co do zasady będzie:
KATEGORIA: PODATKI I OPŁATY
PODKATEGORIA: ADMINISTRACYJNE


W przypadku natomiast kosztu niepodatkowego, należałoby wybrać kategorię "Koszty niepodatkowe".


5) Pozycje

Opłata sądowa nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. 
Z tego względu wartość opłaty brutto należy wpisać w kwotę netto i wybrać stawkę VAT "zw."


6) Opłata sądowa za założenie spółki z o.o. przy rejestracji w systemie S24:

Zazwyczaj w przypadku opłat sądowych S24, opłaty nie zostają uregulowane ze środków spółki, a ze środków udziałowca (płatność następuje kartą płatniczą).

Jest to spowodowane bezsporną okolicznością, że w momencie dokonywania takiej opłaty spółka nie posiada rachunku bankowego, o ile zatem w przypadku założenia podmiotu z pomocą notariusza taką opłatę sądową dokonuje się po założeniu już podmiotu i można ją pokryć w kasie Sądu, o tyle w S24 nie ma takiej możliwości.

Z tego względu w celu zaewidencjonowania płatności dokonanej przez udziałowca można postępować zgodnie z:

https://pomoc.fakturomania.pl/support/solutions/articles/36000134397-uregulowanie-p%C5%82atno%C5%9Bci-zap%C5%82ata-przez-wsp%C3%B3lnika-cz%C5%82onka-zarz%C4%85du-z-jego-%C5%9Brodk%C3%B3w-prywatnych-oraz-zwrot-%C5%9B