Za nadpłatę rozumie się wartość opłaty ponad wartość transakcji wymaganej albo od kontrahenta albo nas. Nadpłatę można w aplikacji zewidencjonować za pomocą narzędzia UAT, a sposób ujmowania takowych operacji zależy od okoliczności czy nadpłata istnieje w stosunku do odbiorcy (np: faktura sprzedażowa), czy dostawcy (np: faktura kosztowa).


Co do zasady w przypadku wykonania większego przelewu, dokument sprzedażowy lub kosztowy należy wprowadzić z pominięciem informacji o płatności tj. ze statusem płatności "Nieopłacono", którą to płatność należy wprowadzić przez moduł UAT. Z punktu widzenia nadpłaty istotne jest jednak również czy środki zostaną zwrócone, czy zostaną zaliczone na poczet przyszłych zobowiązań.


Niezależnie jednak od rodzaju dokumentu, w celu zewidencjonowania takiej operacji należy udać się do modułu "UAT" i następnie wybrać "Dodaj UAT".


Przykład

Faktura na kwotę 123 zł została zapłacona w wysokości 130 zł, co oznacza, że wartość nadpłaty wynosi 7 zł. W przypadku ewidencji nadpłaty interesują nas poniższe konta, które są wykorzystywane w zależności od sposobu nadpłacenia faktury (dalej: "konto płatnościowe")

  • 100-01 Główna kasa (transakcje gotówkowe przy prowadzeniu raportu kasowego),
  • 130-01 Bieżące rachunki bankowe (transakcje przelewowe).
  • 135-01 Inne aktywa pieniężne (transakcje gotówkowe przy nieformalnym obrocie gotówkowym - brak raportu kasowego).

Zapisy na powyższych kontach po stronie Winien oznaczają wpływ środków do naszej firmy.

Zapisy na powyższych kontach po stronie Ma oznaczają wypływ środków z naszej firmy.


UWAGA! Niniejszy schemat ewidencji nie ma zastosowania do rozliczenia metodą VAT kasową.


1) Nadpłata od odbiorcy - otrzymujemy płatność, a następnie różnicę tj. nadpłatę zwracamy

a) Otrzymanie płatności

Odbiorcą jest kontrahent, który otrzymuje faktury od naszej firmy (np. faktury sprzedażowe).

Data operacji - to data faktycznej płatności, 

Dokument źródłowy - numer wyciągu bankowego, najczęściej wskazywany jako WB MM/RRRR,

Opis operacji - wpływ należności Faktura XYZ,

Dekretacja - wpływ należności Faktura XYZ,

Konto 1 - 130-01 strona Wn (wartość) - w przypadku wpływu przelewem,

Konto 2 - 201 strona Ma (wartość) - konto kontrahenta (w przykładzie Fakturomanii).

 

b) Zwrot nadpłaty kontrahentowi

W przypadku zwrotu nadpłaconych środków również należy zewidencjonować taką operację przez moduł UAT.

Zwrot ndapłaty można dodać w sposób przedstawiony poniżej.2) Nadpłata środków dostawcy - wykonujemy płatność, a następnie różnicę tj. nadpłatę kontrahent nam zwraca

a) Wykonanie płatności

Dostawcą jest kontrahent, który dostarcza nam towary lub usługi. Najczęściej od dostawcy otrzymujemy faktury zakupowe.

Data operacji - to data faktycznej płatności,

Dokument źródłowy - numer wyciągu bankowego, najczęściej wskazywany jako WB MM/RRRR,

Opis operacji - Spłata zobowiązania Faktura XYZ,

Dekretacja - Spłata zobowiązania Faktura XYZ,

Konto 1 - 130-01 strona Ma (wartość) - w przypadku wykonania przelewu,

Konto 2 - 202 strona Wn (wartość) - konto kontrahenta (w przykładzie Fakturomanii).b) Orzymanie zwrotu nadpłaty od kontrahenta

Jeżeli dostawca zwróci nam środki, należy również zewidencjonować taką operację przez moduł UAT.

Otrzymanie zwrot ndapłaty można dodać w sposób przedstawiony poniżej.