W każdych materiałach omawiających tematykę sp. z o.o. podpowiadamy Państwu, aby zadbać w przypadku spółki z o.o. o złożoną strukturę właścicielską, a bliżej tematyka została opisana w artykułach organizacyjnych jak "Kiedy wspólnicy nie podlegają ZUS? Jak podzielić udziały (struktura właścicielska)".


Ustawodawca dopuszcza zatem możliwość zawiązania spółki przez jedną osobę, jednak zdecydowanie zalecaną strukturą jest utworzenie podmiotu przez co najmniej dwie osoby. Powodem złożonej liczby wspólników jest możliwość wniesienia większego kapitału oraz brak powstania obowiązku ubezpieczenia, który powstaje w przypadku jednoosobowej sp. z o.o. z mocy prawa. Podstawę oZUSowania takiej jednoosobowej spółki stanowi art. 8 ust. 6 pkt 4) ustawy emerytalnej, który mówi że, "Za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność uważa się wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością".


Proces ewidencji składek opłacanych przez jednoosobową spółkę z o.o. jako Płatnika składek będzie składał się z 3 etapów, które należy zaewidencjonować korzystając z narzędzia UAT:
1) Naliczenie składek wg. raportu miesięcznego ZUS DRA,
2) Zapłata składek ZUS,
3) Zwrot składek przez udziałowca na rachunek bankowy podmiotu.


Składki ZUS jednoosobowej sp. z o.o. w ujęciu księgowym

Ewidencji ww. operacji dokonujemy przy pomocy narzędzia UAT, w tym celu należy udać się do modułu UAT znajdującego się w lewym menu, następnie należy wybrać "Dodaj UAT".


Poniżej przedstawiony przykład został przygotowany dla składek ZUS w wysokości 1000 zł za miesiąc październik 2022r. gdzie składki zostały uregulowane dnia 15 listopada 2022r. zaś zwrócone spółce dnia 20 listopada 2022r..

1) Naliczenie składek
Data dokumentu - naliczenie składek ostatni dzień miesiąca, którego dotyczy oZUSowanie,
Dokument źródłowy - raport miesięczny,


2) Zapłata składek ZUS
Data dokumentu - data faktycznej płatności (zatem ustawowo do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy),
Dokument źródłowy - Wyciąg bankowy za dany miesiąc, w którym dokonano przelewu,


3) Zwrot środków przez wspólnika
Data dokumentu - data faktycznego wpływu (zwrotu) środków na rachunek bankowy spółki,
Dokument źródłowy - Wyciąg bankowy za miesiąc, w którym dokonano zwrotu środków.