I. Inwentaryzacja towarów handlowych

W przypadku handlu towarami, na koniec konkretnego okresu rozliczeniowego (przy rozliczeniu kwartalnym - na koniec kwartału), winna zostać sporządzona inwentaryzacja w formie arkuszu spisu z natury określająca stan niesprzedanych towarów.


Inwentaryzacja jest odpowiednikiem remanentu dokonywanego w działalności gospodarczej - jest to czynność o tożsamym charakterze, jednak musi być wykonywana w liczbie okresów rozliczeniowych odpowiadających podatkowi dochodowemu CIT.


Wartość towarów niesprzedanych, które pozostają u Podatników na półkach winna zostać wyrażona w cenach netto zakupu.

W systemie ewidencji nabywanych towarów handlowych Użytkownik dokonuje przy użyciu kategorii "Towary handlowe". W przypadku posłużenia się kategorią "Towarów handlowych" podczas dokonywania czynności rozliczeniowych zaliczki CIT, dokonuje zapytania o wartość niesprzedanych towarów - wskazując komunikat o łącznej wartości operacji zaewidencjonowanych z użyciem ww. kategorii.

Komunikat systemowy dotyczy zatem towarów znajdujących się na półkach na koniec konkretnego okresu rozliczeniowego CIT (np: 31 marca, 30 czerwca, 30 września lub 31 grudnia), tutaj jeżeli wszystkie towary zostały sprzedane, wartość należy wskazać 0.


II. Inwentaryzacja materiałów


Niniejsze narzędzie umożliwia bardzo łatwe rozliczenie niewielkich wielkości podmiotów - sp. z o.o. których działalność występuje na terytorium Rzeczypospolitej o charakterze usługowym lub handlowym (z wyłączeniem działalności produkcyjnych).


Niemniej jednak w przypadku wystąpienia okoliczności związanej z materiałami, w przypadku nabywania ich w celach wykorzystywanych dla handlu o charakterze towarowym, zgodnie z polityką rachunkowości na dzień bilansowy dokonuje się korekty zużycia materiałów odpisanych w koszty w chwili zakupu - zatem przy użyciu kategorii "Zużycie materiałów".

W takim wypadku można dokonać ewidencji niezużytych materiałów przez moduł UAT na podstawie inwentaryzacji w drodze spisu z natury z MM/RRRR.


W związku z przeprowadzeniem inwentaryzacji należy wyróżnić dwa etapy.
1) Przeksięgowanie niezużytych materiałów na koniec rozliczenia podatkowego CIT (miesiąc/kwartał/rok),
2) Odwrócenie księgowe operacji w dniu następującym po pierwotnej ewidencji (zatem z pierwszym dniem miesiąca/kwartału/roku następującego).


W celu zaewidencjonowania wyniku inwentaryzacji należy udać się do modułu UAT i wybrać "Dodaj UAT".1) Przeksięgowanie niezużytych materiałów

Tutaj należy dokonać odpowiedniej modyfikacji poniższego wzorca:
Daty dokumentu - na okres sporządzenia inwentaryzacji,
Dokumentu źródłowego - na faktyczny dokument inwentaryzacji "Spis z natury MM/RRRR",

Wartości - na faktyczną wartość netto pozostałych materiałów.


2) Odwrócenie ewidencji operacji w dniu następującym po ewidencji spisu z natury,

Tutaj należy dokonać odpowiedniej modyfikacji poniższego wzorca:
Daty dokumentu - na okres sporządzenia inwentaryzacji,
Dokumentu źródłowego - na faktyczny dokument inwentaryzacji "Spis z natury MM/RRRR",

Wartości - na faktyczną wartość netto materiałów z pkt. 1).Zwracamy uwagę, że z uwagi na dedykację systemu o profilu usługowo-handlowym podczas zatwierdzania zaliczki CIT istnieje możliwość dokonania półautomatycznej korekty wyłącznie o wartość niesprzedanych towarów, a w związku z powyższym brak jest możliwości dokonania korekty o wartość niezużytych materiałów, w niniejszym wypadku takiej korekty należy dokonywać manualnie przez moduł UAT.


Mogący być przydatny arkusz spisu z natury został załączony do niniejszej korespondencji.


UWAGA! W przypadku zerowej inwentaryzacji (najczęściej w przypadku działalności usługowej), taki arkusz sporządza się z zerowymi wartościami.