Częścią aplikacji Fakturomanii jest moduł kadrowy, moduł kadrowy w obecnej formie pozwala na półautomatyczne rozliczenie:

a) Umowy o dzieło (20% oraz 50% KUP),

b) Uchwały Zgromadzenia Wspólników o wynagrodzeniu Zarządu,

c) Umowy zlecenia (20% oraz 50% KUP) - 20% KUP razem z ulgą dla młodych,

d) Stosunku pracy (z ulgą dla młodych) - z wyłączeniem wynagrodzeń chorobowych itp,

e) Wynagrodzenia rozliczanego na zasadach ryczałtowych (do 200 zł z jednego tytułu),

f) Powtarzających się odpłatnych świadczeń niepieniężnych wspólników na rzecz spółki polegającej na działalności wykonywanej osobiście. 


Moduł ten jest jednak uproszczony i nie ma możliwości rozliczenia w nim świadczeń związanych z chorobą lub macierzyństwem lub benefitami pozapłacowymi. W takim wypadku wynagrodzenie chorobowe dla umowy o pracę należy zaewidencjonować w aplikacji przez tzw. UAT - manualne księgowanie na podstawie sporządzonej listy płac w zewnętrznym systemie kadrowym dedykowanym dla rozliczeń kadrowych.


System Fakturomanii jest programem księgowym, nie jest natomiast dedykowanym programem kadrowym.


Niniejszy wpis został podzielony na kilka tematów:

I. Dokumenty ZUS i PIT;

II. ZUS PUE - składanie dokumentacji przez portal ZUSu;

III. Koniec roku - PIT-11 oraz PIT 4-R;


I. Dokumenty ZUS i PIT


Moduł kadrowy umożliwia generowanie części dokumentów, które przedsiębiorca składa do Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.


Dokumenty do ZUS widoczne są w rozliczeniu PIT i ZUS każdego miesiąca, w którym zostało wypłacane lub dodane wynagrodzenie. Co do zasady raporty miesięczne, wraz z dokonaniem płatności, składa się do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu współpracy.


Więcej informacji o terminach związanych z prowadzeniem sp. z o.o. można odnaleźć w:
https://pomoc.fakturomania.pl/support/solutions/articles/36000218242-obowi%C4%85zki-zwi%C4%85zane-z-prowadzeniem-sp%C3%B3%C5%82ki-z-o-o-te-podatkowe-i-prawne


a) ZUS

Dokumentami możliwymi do wygenerowania między innymi są:

- ZUS DRA,

- ZUS RCA,

- ZUS RZA,
- ZUS ZUA,

- ZUS ZPA.

a ponadto:

- Lista płac,

- Rachunek do umowy zlecenia,

- Rachunek do umowy o dzieło.


b) PIT

PIT-11 oraz PIT 4-R

Dokumentami możliwymi do wygenerowania, które składamy w Urzędzie skarbowym są PIT-4R oraz PIT-11. Szczegółowe informacje dotyczące procesu generowania dokumentacji znajdują się w punkcie VII niniejszego wpisu.


UWAGA!

1) System nie umożliwia prowadzenia ewidencji czasu pracy, akt osobowych lub list obecności, w przypadku stosunku pracy bezwzględnie należy pamiętać o ww. obowiązkach. Więcej informacji na temat rozliczenia umowy o pracę:
https://pomoc.fakturomania.pl/support/solutions/articles/36000296659-jak-rozliczy%C4%87-umow%C4%99-o-prac%C4%99-


2) W przypadku umowy zlecenia niezbędne jest prowadzenie wyłącznie ewidencji czasu wykonywania zlecenia, więcej informacji na temat rozliczenia umowy zlecenia:
https://pomoc.fakturomania.pl/support/solutions/articles/36000296661-jak-rozliczy%C4%87-umow%C4%99-zlecenia-


3) W przypadku umowy o dzieło należy postępować zgodnie z:
https://pomoc.fakturomania.pl/support/solutions/articles/36000296662-jak-rozliczy%C4%87-umow%C4%99-o-dzie%C5%82o-


4) W przypadku uchwały zgromadzenia wspólników o wynagrodzeniu członków zarządu należy postępować zgodnie z:
https://pomoc.fakturomania.pl/support/solutions/articles/36000296663-jak-rozliczy%C4%87-uchwa%C5%82%C4%99-zgromadzenia-wsp%C3%B3lnik%C3%B3w-o-wynagrodzeniu-zarz%C4%85du-akt-powo%C5%82ania-zmiany-polski-


5) W przypadku odpłatnych powtarzających świadczeń niepieniężnych należy postępować zgodnie z:

https://pomoc.fakturomania.pl/support/solutions/articles/36000334528-jak-rozliczy%C4%87-odp%C5%82atne-powtarzaj%C4%85ce-%C5%9Bwiadczenia-niepieni%C4%99%C5%BCne-wsp%C3%B3lnik%C3%B3w-na-rzecz-sp%C3%B3%C5%82ki-polski-%C5%82ad-1


II. ZUS PUE - składanie dokumentacji przez portal ZUSu


Przy rozliczeniach kadrowych zalecamy Państwu składanie raportów miesięcznych przy pomocy portalu ZUS PUE znajdującym się pod adresem https://www.zus.pl/pue

Z systemu możemy jednak wygenerować techniczne raporty miesięczne ZUS DRA oraz RCA/RZA, których dane można wprowadzić do ww. systemu ZUS. Raporty możemy odnaleźć w module Kadry > Rozliczenia PIT i ZUS > wybieramy dany okres rozliczeniowy > Podgląd > Pobierz.


III. Koniec roku - PIT-11 oraz PIT 4-R


Dokumentami możliwymi do wygenerowania, które składamy w Urzędzie skarbowym po całorocznym rozliczeniu kadrowym  są PIT-4R oraz PIT-11. Dokumenty należy przekazać Urzędowi Skarbowemu do ostatniego dnia stycznia roku następującego po okresie rozliczeniowym, zaś osobom, z którymi została nawiązana współpraca do ostatniego dnia lutego PIT-11.


Ww. deklaracja dla każdego z wynagrodzeń do pobrania będzie w ostatnim widoku "Rozliczenia PIT i ZUS" za dany rok, przykładowo, za rok 2020 będą one widoczne w widoku "Rozliczenia PIT i ZUS" za miesiąc grudzień 2020 wyłącznie po pełnym rozliczeniu kadrowym.


W celu wygenerowania ww. dokumentów należy przejść do modułu Kadry, następnie wybrać "Rozliczenia PIT i ZUS", wybrać okresy miesięczne, rok oraz grudzień, na końcu zaś kliknąć "Podgląd".Po kliknięciu "Podgląd" należy kliknąć "Pobierz", zaś następnie można przystąpić do generowania PIT-11.Właściwymi dokumentami rozliczeniowymi, które należy przekazać do Urzędu Skarbowego są dokumenty oznaczone numerkiem 1 wg. niżej wskazanego zrzutu.

Z uwagi na fakt, że Ministerstwo posługuje się przestarzałymi narzędziami zwanymi Formularzami Interaktywnymi, aby wygenerować właściwe deklaracje dla osób z którymi Państwo współpracowali, należy pobrać Formularz oraz XML. Następnie formularz należy otworzyć w zainstalowanym Adobe Readerze (dokument otwarty w przeglądarce niestety nie będzie działał) oraz zaimportować do niego XML.


W jaki sposób zaimportować strukturę XML do Formularza interaktywnego? Z uwagi na brak instrukcji przygotowanej przez Ministerstwo finansów, tutaj z pomocą może przyjść nasz materiał znajdujący się w bazie wiedzy pod adresem:

https://pomoc.fakturomania.pl/support/solutions/articles/36000218063-jak-wysy%C5%82a%C4%87-e-deklaracje-za-pomoc%C4%85-certyfikatu-kwalifikowanego-


Pliki pdf oznaczone numerem 2 mają wyłącznie charakter techniczny z uwagi na brak możliwości składania deklaracji do Urzędu Skarbowego w formie papierowej.