W celu ewidencji operacji pożyczki od udziałowca (wspólnika) spółki, należy posłużyć się narzędziem o nazwie UAT, który w aplikacji możemy odnaleźć w lewym menu.


Pożyczkę udzieloną przez instytucję finansową albo osobę trzecią będącą przedsiębiorcą względem spółki będziemy ewidencjonować w inny sposób, który został opisany w materiale:
https://pomoc.fakturomania.pl/support/solutions/articles/36000168723-jak-doda%C4%87-po%C5%BCyczk%C4%99-lub-jej-sp%C5%82at%C4%99-od-instytucji-lub-przedsi%C4%99biorcy-


1) Udzielenie pożyczki od udziałowca lub osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej

a) Dodawanie pożyczki

W celu zaewidencjonowania pożyczki od udziałowca w pierwszej kolejności należy kliknąć "UAT" w lewym menu, następnie zaś "Dodaj UAT".b) Pola do edycji

Data dokumentu: w polu należy wybrać datę przekazania pożyczki spółce (przekazanie w formie gotówki lub przelewu).


Dokument źródłowy: w polu wpisujemy oznaczenie dokumentu, z którego wynika wydanie środków do dyspozycji przykładowo: 
- WB MM/RRRR (w przypadku przelewu środków) albo 
- Umowa pożyczki 1/2022 (jeżeli dokonano wypłaty gotówkowej wraz z zawarciem umowy i z umowy niniejsza okoliczność wynika).


Kwoty: w przykładzie posłużono się przelewem bankowym z użyciem konta 130-01 dla kwoty pożyczki w wysokości 5000 zł.

Uzupełniając faktyczną kwotę pożyczki należy zmienić ją w kolumnach przypisanych poszczególnym kontom. Uwaga! Nie zmieniamy stron po których są kwoty (Wn / Ma).Zwracamy uwagę, że ww. wzorzec przedstawia schemat udzielonej pożyczki w formie przelewu. Jeżeli są Państwo zainteresowani dodaniem pożyczki w formie gotówkowej, należy w takim wypadku zmienić konto 130-01 na konto 100-01.

2) Spłata pożyczki udzielonej przez udziałowca, naliczenie zaliczki na podatek dochodowy wraz z jego wpłatą na rachunek bankowy Urzędu oraz spłata naliczonych odsetek od udzielonej pożyczki

Obok samej ewidencji pożyczki - dodania jej przez moduł UAT, pojawia się również moment jej spłaty. Razem ze spłatą bardzo często pojawiają się odsetki - oprocentowanie pożyczki jest istotne ponieważ, bez oprocentowania spółka może uzyskać tzw. "nieodpłatne świadczenie".

a) Naliczenie odsetek od pożyczki oraz pobranie podatku dochodowego od osób fizycznych z tyt. otrzymanej spłaty odsetek

Pobrana pożyczka, bardzo często wiąże się z płatnością odsetek, w takim wypadku spłacane odsetki należy oczywiście zaewidencjonować. 

Wraz ze spłatą odsetek będzie miało miejsce pobranie zaliczki na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych. Wysokość opodatkowania dochodu z tyt. otrzymanych odsetek wynosi standardowo 19%. Przykładowo zatem z 30 złotowych odsetek podatek odprowadzany do Urzędu Skarbowego wynosi z uwzględnieniem zasady zaokrągleń 6 zł (bez zaokrąglenia 5,7 zł - zgodnie jednak z ordynacją podatkową, jeżeli należność podatkowa wynosi od 0 - 0,49 - zaokrąglenie dokonujemy w dół, jeżeli zaś 0,50-0,99 - zaokrąglenie dokonujemy w górę jak w przykładzie). 

Ewidencja takiej operacji będzie następowała w sposób przedstawiony poniżej, gdzie: 

Pola do edycji
Data dokumentu: w polu należy wybrać datę naliczenia odsetek od pożyczki.


Dokument źródłowy: w polu wpisujemy oznaczenie dokumentu. z którego wynika naliczenie odsetek np: Umowa pożyczki z dd.mm.rrrr nr nnnn lub polecenie księgowania (PK NN/MM/RRRR).

Kwoty: przedstawioną kwotą z przykładu jest kwota 30 zł, winna być to kwota wynikająca z % odsetek pożyczki przy spłacie danej raty. 

Zmieniając kwotę należy zmienić ją w kolumnach przypisanych poszczególnym kontom. Wysokość pobranej zaliczki podatku - 19% od przykładowej kwoty 30 zł będziemy ewidencjonować na koncie 222. Uwaga: Nie zmieniamy stron po których są kwoty (Wn / Ma)

 

Jednocześnie podpowiadamy, że wartość odsetek można łatwo obliczyć posługując się kalkulatorami online np: GOFIN znajdującym się pod adresem: https://kalkulatory2.gofin.pl/Kalkulator-odsetek-umownych-wlasnych,12.html 

b) Spłata pożyczki lub poszczególnej raty pożyczki


Pobranie pożyczki, wiąże się z jej spłatą, w takim wypadku spłacane odsetki należy zaewidencjonować razem ze spłatą pożyczki lub jej poszczególną ratą. Spłatę pożyczki należy zaewidencjonować natomiast w sposób przedstawiony poniżej, gdzie: 

Pola do edycji
Data dokumentu: w polu należy wybrać datę spłaty raty pożyczki lub jej całości (przekazanie w formie gotówki lub przelewu, w przypadku gotówki należy wybrać konto 100-01 zamiast 130-01).


Dokument źródłowy: w polu wpisujemy oznaczenie dokumentu, z którego wynika zapłata raty przykładowo: 
- WB MM/RRRR (w przypadku przelewu środków) albo 
- Umowa pożyczki 1/2022 (jeżeli dokonano wypłaty gotówkowej zgodnie z harmonogramem płatności rat, jednak jest to sytuacja nietypowa, płatności pożyczek odbywają się co do zasady bezgotówkowo).


Kwoty: przedstawioną kwotą jest kwota 5024 zł 
(zatem kwota całej pożyczki wraz z odsetkami po potrąceniu zaliczki na poczet podatku dochodowego pożyczkodawcy; 
w przypadku raty należy uzupełnić część kapitałową i następnie dodać do niej część odsetkową, zatem w przypadku raty w wysokośći 1000 zł i przykładowo 24 zł odsetek, byłaby to kwota łączna tj. 1024 zł). 
Zmieniając kwotę należy zmienić ją w kolumnach przypisanych poszczególnym kontom. 
Uwaga: Nie zmieniamy stron po których są kwoty (Wn / Ma)

 

c) Wpłata pobranej zaliczki podatku dochodowego od osób fizycznych od wartości odsetek na rachunek Urzędu Skarbowego


Pola do edycji
Data dokumentu: w polu należy wybrać datę wpłaty zaliczki na podatek (przekazanie w formie gotówki lub przelewu, w przypadku gotówki należy wybrać konto 100-01 zamiast 130-01). 


Dokument źródłowy: w polu wpisujemy oznaczenie dokumentu, z którego wynika zapłata raty przykładowo wyciąg bankowy wskazany w formie WB MM/RRRR (w przypadku przelewu środków).


Kwoty: przedstawioną kwotą jest kwota 6 zł (zatem kwota zaliczki). Zmieniając kwotę należy zmienić ją w kolumnach przypisanych poszczególnym kontom. Uwaga: Nie zmieniamy stron po których są kwoty (Wn / Ma)


UWAGA: Wpłaty zaliczki pdof spółka winna dokonać do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu spłaty odsetek.


3) Obowiązki po spłacie pożyczki wraz z odsetkami przez spółkę z o.o.

Spółka musi przygotować PIT-8AR dla pożyczkodawcy (od wartości odsetek pobrać zaliczkę, art. 30a ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o podatku PIT). Jeżeli spłata miała miejsce w 2021 r., taki dokument należy sporządzić i przekazać Urzędowi Skarbowemu do 31 stycznia 2022 r. 

W formularzu PIT-8AR wersji 10 do uzupełnienia będzie zatem rubryka numer 15 o nazwie "Odsetki od pożyczek (z wyjątkiem gdy udzielanie pożyczek jest przedmiotem działalności gospodarczej), (art. 30a ust. 1 pkt. 1 ustawy).


Więcej informacji na temat pożyczki oraz obowiązków z nią związanych mogą Państwo również odnaleźć w bazie wiedzy Fakturomanii pod adresem:

https://pomoc.fakturomania.pl/support/solutions/articles/36000218247-jak-po%C5%BCyczy%C4%87-pieni%C4%85dze-sp%C3%B3%C5%82ce-dokumentacja