W celu ewidencji operacji pożyczki od instytucji albo przedsiębiorcy, należy posłużyć się narzędziem o nazwie UAT, który w aplikacji możemy odnaleźć w lewym menu. 
Pożyczki udzielone przez udziałowców lub osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej należy zaewidencjonować w inny sposób, który został opisany w materiale:
https://pomoc.fakturomania.pl/support/solutions/articles/36000129882-jak-doda%C4%87-po%C5%BCyczk%C4%99-od-udzia%C5%82owca-lub-osoby-fizycznej-nieprowadz%C4%85cej-dzia%C5%82alno%C5%9Bci-gospodarczej-w-syste-


1) Udzielenie pożyczki od instytucji lub przedsiębiorcy


a) Dodawanie pożyczki

W celu zaewidencjoniowania pożyczki od instytucji lub przedsiębiorcy w pierwszej kolejności należy wybrać "UAT" w lewym menu, następnie zaś "Dodaj UAT". b) Pola do edycji
Data dokumentu: w polu należy wybrać datę przekazania pożyczki spółce (przekazanie w formie gotówki lub przelewu).
Dokument źródłowy: w polu wpisujemy oznaczenie dokumentu, z którego wynika wydanie środków do dyspozycji przykładowo: 
- WB MM/RRRR (w przypadku przelewu środków) albo 
- Umowa pożyczki 1/2022 (jeżeli dokonano wypłaty gotówkowej wraz z zawarciem umowy i z umowy niniejsza okoliczność wynika).
Kwoty: w przykładzie posłużono się przelewem bankowym z użyciem konta 130-01 dla kwoty pożyczki w wysokości 5000 zł.

Uzupełniając faktyczną kwotę pożyczki należy zmienić ją w kolumnach przypisanych poszczególnym kontom. Uwaga! Nie zmieniamy stron po których są kwoty (Wn / Ma).


Zwracamy uwagę, że ww. wzorzec przedstawia schemat udzielonej pożyczki w formie przelewu. Jeżeli są Państwo zainteresowani dodaniem pożyczki w formie gotówkowej, to należy zmienić konto 130-01 na konto 100-01.

2) Naliczenie odsetek od pożyczki

Obok samej ewidencji pożyczki - dodania jej przez moduł UAT, pojawia się również moment jej spłaty. Razem ze spłatą bardzo często pojawiają się odsetki - oprocentowanie pożyczki jest istotne ponieważ, bez oprocentowania spółka może uzyskać tzw. "nieodpłatne świadczenie".

Naliczenie odsetek będzie następowało w sposób przedstawiony poniżej, gdzie: 

Pola do edycji
Data dokumentu: w polu należy wybrać datę naliczenia odsetek od pożyczki.
Dokument źródłowy: w polu wpisujemy oznaczenie dokumentu. z którego wynika naliczenie odsetek np: Umowa pożyczki z dd.mm.rrrr nr nnnn lub polecenie księgowania (PK NN/MM/RRRR), może być to również konkretny dokument od pożyczkodawcy.
Kwoty: przedstawioną kwotą z przykładu jest kwota 30 zł, winna być to kwota wynikająca z % odsetek pożyczki przy spłacie danej raty.

Zmieniając kwotę należy zmienić ją w kolumnach przypisanych poszczególnym kontom. Uwaga: Nie zmieniamy stron po których są kwoty (Wn / Ma)3) Spłata pożyczki od Instytucji

Pobranie pożyczki, wiąże się z jej spłatą, w takim wypadku spłacane odsetki należy zaewidencjonować razem ze spłatą pożyczki lub jej poszczególnej raty w sposób przedstawiony poniżej, gdzie:

Pola do edycji
Data dokumentu: w polu należy wybrać datę spłaty raty pożyczki lub jej całości (przekazanie w formie gotówki lub przelewu, w przypadku gotówki należy wybrać konto 100-01 zamiast 130-01).
Dokument źródłowy: w polu wpisujemy oznaczenie dokumentu, z którego wynika zapłata raty przykładowo: 
- WB MM/RRRR (w przypadku przelewu środków) albo 
- Umowa pożyczki 1/2022 (jeżeli dokonano wypłaty gotówkowej zgodnie z harmonogramem płatności rat, jednak jest to sytuacja nietypowa, płatności pożyczek odbywają się co do zasady bezgotówkowo).
Kwoty: przedstawioną kwotą jest kwota 5030 zł zatem kwota całej pożyczki wraz z odsetkami. 
Zmieniając kwotę należy zmienić ją w kolumnach przypisanych poszczególnym kontom. 
Uwaga: Nie zmieniamy stron po których są kwoty (Wn / Ma)


Więcej ogólnych informacji na temat pozyczki mogą Państwo odnaleźć w bazie wiedzy Fakturomanii pod adresem:

https://pomoc.fakturomania.pl/support/solutions/articles/36000218247-jak-po%C5%BCyczy%C4%87-pieni%C4%85dze-sp%C3%B3%C5%82ce-dokumentacja


4) Umorzenie mikropożyczki COVID w wysokości 5000 zł - Urząd Pracy

Jeżeli została Państwu udzielona pożyczka przez Urząd Pracy, w takim przypadku niezbędna będzie również ewidencja okoliczności jej umorzenia. Umorzenie dokonywane jest po spełnieniu pewnych kryteriów, umorzenie jest potwierdzane decyzją z Urzędu Pracy, która jest publikowana w serwisie internetowym UP.


Pola do edycji
Data dokumentu: w polu tym należy wpisać datę wydania decyzji.
Dokument źródłowy: w polu tym wpisujemy oznaczenie stosownego dokumentu np: Decyzja nr XX/XXXX.
Kwoty: przedstawioną kwotą jest kwota 5000 zł (zatem kwota pożyczki). 

Zmieniając kwotę należy zmienić ją w kolumnach przypisanych poszczególnym kontom.
Uwaga: Nie zmieniamy stron po których są kwoty (Wn / Ma)


UWAGA! Podstawę zwolnienia z rozpoznania przychodu podatkowego ww. przykładu (mikropożyczka z funduszu pracy od Urzędu Pracy) stanowi art. 12 ust. 1 pkt 3 lit a ustawy o PDOP, jednak zawsze warto jest zagadnienie podatkowe związane z Państwa pożyczką potwierdzić z Krajową Informacją Skarbową działającą przy Ministerstwie Finansów pod numerem 22 330 03 30 z działem CIT. W przypadku pomocy bowiem udzielanych przez PFR mogą powstać różne obowiązki w zakresie dodatkowej manualnej modyfikacji deklaracji CIT-8 lub rozpoznania przychodu podatkowego.