I. Faktury - Import usług

Usługi otrzymane od podmiotów zagranicznych znajdujących się na terenie Unii Europejskiej będziemy dodawać zazwyczaj za pomocą odrębnej kategorii kosztowej.

Po uzupełnieniu danych kontrahenta (należy bezwzględnie pamiętać o prefiksie kraju i sprawdzeniu kontrahenta w bazie danych VAT VIES przed dokonaniem transakcji https://europa.eu/youreurope/business/taxation/vat/check-vat-number-vies/index_pl.htm ), posługujemy się kategorią "USŁUGI OBCE" => Podkategoria: "USŁUGI OBCE - IMPORT USŁUG".Uzupełniając dokument w systemie, w stawce netto należy wpisać wartość otrzymanej faktury - w przypadku obciążenia konta w walucie PLN, pobraną przez kontrahenta (tę która została potrącona z rachunku).


Stawka VAT zazwyczaj powinna zostać wybrana jako 23% (natomiast jest ona zależna od charakteru usługi).


VAT dla czynnych podatników VAT będących zarejestrowanych dla celów VAT UE, jest neutralny. Wyjątkiem są tutaj podatnicy podmiotowo zwolnieni z VAT (np: na podstawie art. 113 ustawy o VAT).


Podatnicy VAT zwolnieni podmiotowo płacą VAT, który jest wykazywany jako należny, a następnie wykazują te kwoty w deklaracji VAT-9M, więcej informacji związanych z VAT 9M mogą Państwo odnaleźć tutaj:
https://fakturomania.freshdesk.com/support/solutions/articles/36000188475-wp%C5%82ata-nale%C5%BCno%C5%9Bci-vat-u-podatnika-podmiotowo-lub-przedmiotowo-zwolnionego-vat-9m- 


Przed dodaniem do aplikacji dokumentu należy tylko zwrócić uwagę, czy dokument otrzymany jest fakturą, czy jedynie rozliczeniem wpłaconych kwot. Jeżeli jest to jedynie rozliczenie, nie należy traktować tego jako dokument kosztowy, dlatego że rozliczenie nie jest dokumentem księgowym.


II. Brak Faktury od kontrahentów zagranicznych, a przedpłacone środki - import usług


Schemat rozliczania zaliczek wpłacanych firmie Google lub innemu zagranicznemu kontrahentowi na poczet świadczonej usługi stanowiącej import usług z uwagi na specyfikę powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług, będzie prezentował się w sposób opisany poniżej.


1) Wpłata zaliczki kontrahentowi zagranicznemu na poczet świadczonej usługi - nie otrzymujemy faktury


Dla ww. wpłaty należy utworzyć fakturę wewnętrzną dokumentującą operację gospodarczą. Fakturę jak każdy dowód księgowy wpinamy do segregatora, warto jednak dla transakcji wewnątrzwspólnotowych stworzyć odrębną przegrodę.


Konstrukcja dokumentu wewnętrznego


Dokument wewnętrzny składa się dokładnie z takich samych pozycji co standardowa faktura, wzór takiego dowodu mogą Państwo odnaleźć np: https://ksiegowosc.infor.pl/podatki/vat/faktura/684873,Faktury-wewnetrzne.html 


Należy zatem określić przede wszystkim:
a) strony transakcji (Państwa spółki oraz kontrahenta),
b) przedmiot transakcji - wpłata zaliczki,
c) numer dokumentu,
d) datę sprzedaży oraz wystawienia (np: data wpłaty zaliczki),
e) stawkę VAT (np.) - reverse charge (odwrotne obciążenie).


2) Rozliczenie transakcji w Fakturomanii


W celu rozliczenia takiej wpłaty, posługiwać się będziemy kategorią "USŁUGI OBCE" => Podkategoria: "USŁUGI OBCE - IMPORT USŁUG", tak jak w przypadku faktur (zdjęcie na początku artykułu).


W stawce netto wpisujemy wartość pobraną przez kontrahenta (tę, która została wpłacona z rachunku).
Stawka VAT zazwyczaj będzie wynosiła 23%, gdyż wykazujemy VAT według polskich stawek podatku VAT. Taki dokument zawsze należy oznaczyć jako "opłacony" z datą faktycznej płatności.


VAT jest co do zasady neutralny dla podatnika (do odliczenia). Wyjątkiem są tutaj podatnicy podmiotowo zwolnieni z VAT. Podatnicy VAT zwolnieni płacą VAT, który jest nieodliczalny, a następnie wykazują te kwoty w deklaracji VAT-9M.


3) Przeksięgowanie kosztu uzyskania przychodu (KUP) przez UAT


Z uwagi na okoliczność, że dana transakcja nie stanowi kosztu uzyskania przychodu (kosztem będą dopiero dokumenty uzyskane od Google) do tak dodanego dokumentu w aplikacji należy utworzyć UAT.


UAT będzie prezentował się w następujący sposób dla dokumentu wew. o nazwie WEW 1/2019, z datą sprzedaży na dzień 27 lutego 2019 r.


By dodać manualne księgowanie, należy wpierw udać się do zakładki "UAT", następnie zaś wybrać "dodaj UAT".
Po dodaniu ww. księgowania wpłacona zaliczka zostanie w sposób prawidłowy zewidencjonowana.

4) Faktury otrzymane od kontrahenta rozliczające wpłatę środków (ściągających saldo)


Faktury otrzymane od kontrahenta (np: Google) w przypadku przedpłaty zaliczkowej, nie będziemy już księgować jako importu usług. Taką fakturę w systemie będziemy dodawać w kategorii "Usługi Obce" -> "Pozostałe usługi" ze stawką VAT "zw"


Jako import usług natomiast będziemy rozpoznawać pierwszą transakcję przekraczającą przedpłacone środki u kontrahenta zagranicznego.


Dokument dodany w ten sposób pozostaje w aplikacji jako nieopłacony (bowiem został on opłacony przedpłatą ewidencjonowaną w poprzednim pkt.)