Niniejszy artykuł omawia w jaki sposób zaewidencjonować w Fakturomanii poniesiony koszt związany z prowizjami bankowymi, zagadnienie poświęcone ogólnej tematyce kosztów zostało omówione w pokrewnym wpisie "Czym jest koszt oraz faktura kosztowa krok po kroku".

Opłaty za prowadzenie rachunków bankowych ewidencjonuje się na podstawie wyciągów bankowych, wyciągi bankowe stanowią bowiem dowody księgowe.


Wprowadzanie kosztów opłat bankowych

Koszt związany z opłatami bankowymi będziemy w systemie ewidencjonować przy użyciu modułu kosztów wybierając w lewym menu "Koszty"(1) > "Dodaj koszt"(2).


Uzupełnianie danych dokumentu

W następnym kroku należy uzupełnić dane dokumentu, jednocześnie zalecamy Państwu dodawanie danych w kolejności od wprowadzenia kontrahenta do wprowadzenia pozycji.

Po uzupełnieniu dokumentu należy zapisać wprowadzony dokument (5).

 

1) Kontrahent

Przedsiębiorca

W przypadku opłat bankowych kontrahentem będzie dany bank, kontrahenta można wyszukać w prosty sposób posługując się suwakiem GUS, należy w nim uzupełnić NIP banku, albo jeżeli już istnieje w bazie to po prostu wybrać go z listy.


2) Dane podstawowe i dane płatności

1. Dane podstawowe

- Dokumentem źródłowym na podstawie którego będą ewidencjonowane prowizje bankowe jest wyciąg bankowy. Dla prowizji pobranej 15 grudnia 2022 r. można tą sekcję uzupełnić wskazując dokument źródłowy potwierdzający dokonanie płatności tj. wyciąg bankowy, będzie to zatem WB MM/RRRR.


- Wprowadzenie zsumowanych prowizji

W przypadku wprowadzania zsumowanych pobranych prowizji, dla których poszczególne płatności zostaną następczo uzupełnione z funkcji "Rozlicz" przez menedżera płatności, data wystawienia powinna zostać ustawiona zgodnie z dniem utworzenia wyciągu, zatem najczęściej będzie to ostatni dzień miesiąca z którego zidentyfikowany jest koszt prowadzenia rachunku, natomiast datę sprzedaży należy zawsze ustawić na ostatni dzień miesiąca.


2. Sekcja dane płatności:

W zakresie sposobu ewidencji płatności można wyróżnić dwa warianty:

a) Ewidencjonowanie odrębnie każdej prowizji, 

w takim wypadku w danych płatności w przypadku ewidencji pojedynczych prowizji zawsze należy oznaczać status płatności jako "opłacono" oraz wskazać datę faktycznego pobrania środków przez bank.


W przypadku wariantu, gdy opłaty za prowadzenie rachunku bankowego są dodawane odrębnie system często pokaże komunikat o ryzyku zdublowania dokumentu, w takim wypadku w komunikacie należy wybrać "Zapisz pomimo".b) Ewidencjonowanie sumaryczne prowizji,

w takim wypadku wprowadzając zsumowane prowizje należy wybrać jako datę sprzedaży datę ostatniego dnia miesiąca, a status płatności oznaczyć jako "Nieopłacono". 


W każdym wariancie Formą płatności będzie "Przelew". 


W przypadku wariantu, gdy opłaty za prowadzenie rachunku bankowego oraz prowizje zostały zsumowane z całego miesiąca i wprowadzone jako jeden koszt, płatności częściowe należy uzupełnić przez opcję "podziel płatność", zgodnie z tym materiałem zadedykowanym płatnościom.


3) Kategoria kosztowa

Co do zasady kategorią dla prowizji bankowych będzie:

KATEGORIA: Usługi bankowe,

PODKATEGORIA: Koszty usług bankowych bieżących4) Pozycje

Prowizje bankowe nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, z tego względu wartość prowizji należy wpisać w kwocie netto, po wybraniu odpowiedniej kategorii stawka VAT "zw." zostanie uzupełniona automatycznie.

Najłatwiejszym rozwiązaniem jest zsumowanie wszystkich kosztów prowizyjnych za prowadzenie konta i wpisanie ich w jednej pozycji.


 

Po uzupełnieniu prowizji bankowych na końcu należy wybrać "Zapisz".


Uwaga! Niniejszy wpis dotyczy dodawania opłat za prowadzenie rachunku, przelewy oraz inne opłaty bieżące. Odsetki i inne opłaty do kredytów uzupełnia się przez moduł UAT zgodnie z tym materiałem.