Opłacony podatek VAT np: od importu usług (zatem przy występowaniu transakcji transgranicznych) w przypadku podatnika zwolnionego podmiotowo (art. 113 ustawy o VAT) lub przedmiotowo zwolnionego (art. 43 ustawy o VAT) należy odpowiednio zaewidencjonować w księgach handlowych.

Płatność VATu na rachunek Urzędu Skarbowego będziemy dodawać na dwa dalej wskazane sposoby w zależności od przypadku:


a) Gdy zaokrąglenia stanowią dla podatnika przychód (z uwagi na zaokrąglenie od 0 do 49 groszy) - wpłacamy np: 100 zł zamiast 100,49 zł.

b) Gdy zaokrąglenia stanowią dla podatnika koszt (z uwagi na zaokrąglenie od 50 do 99 groszy) - wpłacamy np: 101 zł zamiast 100,50 zł.


Wartość podatku do zapłaty przed zaokrągleniami możemy odnaleźć bezpośrednio w podglądzie dokumentu kosztowego dodanego w systemie lub podglądzie zapisów na koncie 221 w księdze pomocniczej dostępnej w module "Księgowość".

Taką księgę pomocniczą należałoby wygenerować za dany okres rozliczeniowy (jeżeli dokument został dodany i zatwierdzony w sierpniu - generujemy księgę od 1 do 31 sierpnia).


Zasady zaokrągleń wynikają wprost z ordynacji podatkowej, w związku z czym każdy podatnik musi je stosować.


1) Gdy zaokrąglenia stanowią dla podatnika przychód (zapłacił mniej VATu)

Schemat został utworzony na podstawie ww. przykładu lit. a) gdzie:


a) Data dokumentu oznacza datę płatności,
b) Uregulowanie należności miało miejsce w formie przelewowej, gdzie podatnik wpłacił US 100 zł z uwagi na zaokrąglenia w dół.


2) Gdy zaokrąglenia stanowią dla podatnika koszt (zapłacił więcej VATu)

Schemat został utworzony na podstawie ww. przykładu lit. b) gdzie:


a) Data dokumentu oznacza datę płatności,

b) Uregulowanie należności miało miejsce w formie przelewowej, gdzie podatnik wpłacił US 101 zł z uwagi na zaokrąglenia w górę.3) Gdy zaokrąglenia nie stanowią ani przychodu ani kosztu 

W takim wypadku usuwamy pozycję numer 3, wartości w pozycjach numer 1 oraz 2 UATu winny być tożsame - w takiej samej wartości.