Niniejszy artykuł omawia w jaki sposób w Fakturomanii za pośrednictwem Serwisu zlecić do przekazania Urzędowi Skarbowemu deklarację związaną z rozliczeniem rocznym podatku dochodowego od osób prawnych, tj. deklarację CIT-8. 

Zwracamy Państwa uwagę, że dokumentami, które można przekazywać Ministerstwu Finansów bezpośrednio z oraz za pośrednictwem aplikacji są: JPK_V7M/K (kiedyś VAT-7), VAT-UE dla dokumentacji kosztowej, CIT-8, PIT-11 oraz PIT-4R, natomiast UPO dla przetworzonych deklaracji można pobrać postępując zgodnie z tym materiałem.

I. Terminy podatkowe

Dokumentem możliwym do wygenerowania z systemu, który składamy w Urzędzie Skarbowym po całorocznym rozliczeniu CIT jest CIT-8 (UWAGA na przedłużony rok obrotowy). Dokument należy przekazać Urzędowi Skarbowemu do ostatniego dnia marca roku następującego po okresie rozliczeniowym (tutaj z drobnymi wyjątkami jak rok 2020. 2021 oraz 2022, których termin mijał 30 czerwca).

Ww. deklaracja do pobrania lub wysyłki dostępna będzie w ostatnim widoku "Deklaracje CIT-8" za dany rok podatkowy, przykładowo, za rok 2022 będą one widoczne w widoku "Deklarcje CIT-8" za miesiąc grudzień 2022, zatem wyłącznie po pełnym rozliczeniu roku 2022 (zatwierdzeniu ostatniej zaliczki CIT w roku).

UWAGA! Nie ma deklaracji CIT miesięcznych lub kwartalnych, rozliczenie CIT jest całorocznym, poszczególne zaliczki natomiast po prostu przelewa się na mikrorachunek podatkowy podatnika, więcej:

II. Dwa sposoby przekazywania deklaracji podatkowych

Deklaracje podatkowe Urzędowi Skarbowemu można przekazywać na dwa sposoby tj. albo samodzielnie przy użyciu oficjalnych narzędzi Ministerstwa Finansów, dla których niezbędne jest posiadanie ceryfikatu kwalifikowanego (zazwyczaj narzędzia USB zakupionego u dostawcy kluczy wpinanego do portu USB komputera), albo za pośrednictwem Serwisu Fakturomanii.

1) Przekazywanie za pośrednictwem systemu przedstawione w pkt. III. materiału
Opcja przekazywania deklaracji podatkowych za pośrednictwem serwisu jest opcją dodatkową. W celu roszerzenia funkcjonalności konta przez dodanie możliwości przekazywania deklaracji za pośrednictwem serwisu należy wykupić pakiet e-wysyłek po czym złożyć pełnomocnictwa generowane z systemu dla pracowników Fakturomanii w Państwa Urzędzie Skarbowym (bez takich umocowań zlecane deklaracje będą bowiem odrzucane, jako przekazywane bez stosownego upoważnienia).

Tutaj dla przeprowadzenia ww. procedury oraz wygenerowania takich umocowań w formularzach UPL-1 pomocny może okazać się dla Państwa materiał z podpowiedziami "Jak przez Fakturomanię wysyłać e-deklaracje? Na przykładzie wysyłki VATu, czyli dzisiaj pliku JPK_V7." znajdującym się pod adresem:

Zgodnie z regulaminem, przekazanie Ministerstwu Finansów deklaracji podatkowych Użytkownika przez Serwis następuje:
a) w każdy piątek (z wyjątkiem dni wolnych od pracy, w takim przypadku deklaracja jest przekazywana w następnym dniu roboczym),
b) w terminach podatkowych w przypadku prawidłowo zleconych wysyłek oraz,
c) w 25. dzień miesiąca w przypadku deklaracji dotyczących podatku VAT, chyba że termin wypada w dzień wolny od pracy, w takim przypadku - w następnym dniu roboczym).

2) Przekazywanie deklaracji z użyciem narzędzi Ministerstwa Finansów.
Z systemu Faktuormanii można wygeneorwać struktury deklaracji podatkowych Ministerstwa Finansów w oficjalnych formatach tj. XML. Takie formaty wczytuje się do narzędzi Ministerstwa przez import, najczęściej wykorzystywanymi narzędziami MF są natomiast:
a) bramka JPK (czyli najczęściej JPK_V7), przy których można wykorzystać profil zaufany - https://e-mikrofirma.mf.gov.pl/jpk-client/send
b) formularze interaktywne (czyli najczęściej deklaracje PIT oraz CIT), przy których można wykorzystać tylko certyfikat kwalifikowany - https://www.podatki.gov.pl

Z uwagi na fakt, że Ministerstwo posługuje się przestarzałymi narzędziami zwanymi Formularzami Interaktywnymi, aby wygenerować właściwe deklaracje dla osób z którymi Państwo współpracowali, należy pobrać Formularz oraz XML.

Następnie formularz należy otworzyć w zainstalowanym Adobe Readerze (dokument otwarty w przeglądarce niestety nie będzie działał) oraz zaimportować do niego XML.

W jaki sposób zaimportować strukturę XML do Formularza interaktywnego?
Z uwagi na brak instrukcji przygotowanej przez Ministerstwo finansów, tutaj z pomocą może przyjść nasz materiał znajdujący się w bazie wiedzy pod adresem:

UWAGA! Formularze interaktywne co do zasady nie działają w środowisku mac.

UWAGA (stan na dzień 20 kwietnia 2023 r.).! 
W chwili obecnej nie jest możliwe zaimportowanie wygenerowanej struktury XML deklaracji CIT-8 do formularza interaktywnego z uwagi na opieszałość działań Ministerstwa Finansów. Absurdalnie, Podatnik w chwili obecnej nie ma możliwości złożenia przy użyciu oficjalnych narzędzi Ministerstwa takiej deklaracji za rok 2022, obecnie dostępny jest wyłącznie formularz nieinteraktywny Ministerstwa Finansów. Na dzień 20 kwietnia nieznana jest również data akutalizacji narzędzi Ministerstwa. 

Ostatnim formularzem opublikowanym przez Ministerstwo Finansów jest formularz dla 2021 r. w wersji 31 (notabene aktualizowanej kilkukrotnie w trakcie 2022r.), więcej: https://www.podatki.gov.pl/cit/e-deklaracje-cit/formularze-cit/#CIT-8 

W związku z powyższym, jeżeli nie przekazują Państwo deklaracji za pośrednictwem systemu Fakturomanii (tutaj e-wysyłkę można zlecić postępując zgodnie z pkt. III niniejszego materiału), w takim wypadku możemy Państwu na chwilę obecną wyłącznie polecić oprogramowanie prywatnego dostawcy.

III. Zlecenie CIT-8 za pośrednictwem Fakturomanii

W celu zlecenia do przekazania deklaracji CIT-8 należy przejść do panelu głównego "Informacje",następnie wybrać moduł "Deklaracje CIT-8", wybrać okresy miesięczne, rok oraz grudzień, na końcu zaś kliknąć "Podglądu". Po wybraniu podglądu, przeniesie nas do informacji podsumowujących o rozliczeniu CIT za dany rok, w panelu tym na dole strony pojawią się różne opcje, w tym "e-wysyłka", którą należy wybrać.Z podglądu e-wysyłki będzie już dostępna deklaracja możliwa do przekazania.