Niniejszy artykuł omawia w jaki sposób w Fakturomanii za pośrednictwem Serwisu zlecić do przekazania Urzędowi Skarbowemu deklarację związaną z rozliczeniem rocznym podatku dochodowego od osób prawnych, tj. deklarację CIT-8. 


Zwracamy Państwa uwagę, że dokumentami, które można przekazywać Ministerstwu Finansów bezpośrednio z oraz za pośrednictwem aplikacji są: JPK_V7M/K (kiedyś VAT-7), VAT-UE dla dokumentacji kosztowej, CIT-8, PIT-11 oraz PIT-4R, natomiast UPO dla przetworzonych deklaracji można pobrać postępując zgodnie z tym materiałem.


I. Terminy podatkowe


Dokumentem możliwym do wygenerowania z systemu, który składamy w Urzędzie Skarbowym po całorocznym rozliczeniu CIT jest CIT-8 (UWAGA na przedłużony rok obrotowy). Dokument należy przekazać Urzędowi Skarbowemu do ostatniego dnia marca roku następującego po okresie rozliczeniowym (tutaj z drobnymi wyjątkami jak rok 2020, 2021 oraz 2022, których termin mijał 30 czerwca).


Ww. deklaracja do pobrania lub wysyłki dostępna będzie w ostatnim widoku "Deklaracje CIT-8" za dany rok podatkowy, przykładowo, za rok 2022 będą one widoczne w widoku "Deklarcje CIT-8" za miesiąc grudzień 2022, zatem wyłącznie po pełnym rozliczeniu roku 2022 (zatwierdzeniu ostatniej zaliczki CIT w roku).


UWAGA! Nie ma deklaracji CIT miesięcznych lub kwartalnych, rozliczenie CIT jest całorocznym, poszczególne zaliczki natomiast po prostu przelewa się na mikrorachunek podatkowy podatnika.


II. Dwa sposoby przekazywania deklaracji podatkowych


Deklaracje podatkowe Urzędowi Skarbowemu można przekazywać na dwa sposoby tj.

a) samodzielnie przy użyciu oficjalnych narzędzi Ministerstwa Finansów, dla których niezbędne jest posiadanie profilu zaufanego (tutaj tzw. konta organizacji, dla którego należy złożyć specjalny formularz) lub certyfikatu kwalifikowanego (zazwyczaj narzędzia USB zakupionego u dostawcy kluczy wpinanego do portu USB komputera).  albo 

b) za pośrednictwem Serwisu Fakturomanii.


1) Przekazywanie za pośrednictwem systemu przedstawione w pkt. III. materiału

Opcja przekazywania deklaracji podatkowych za pośrednictwem serwisu jest opcją dodatkową. W celu roszerzenia funkcjonalności konta przez dodanie możliwości przekazywania deklaracji za pośrednictwem serwisu należy wykupić pakiet e-wysyłek po czym złożyć pełnomocnictwa generowane z systemu dla pracowników Fakturomanii w Państwa Urzędzie Skarbowym (bez takich umocowań zlecane deklaracje będą bowiem odrzucane, jako przekazywane bez stosownego upoważnienia).


Tutaj dla przeprowadzenia ww. procedury oraz wygenerowania takich umocowań w formularzach UPL-1 pomocny może okazać się dla Państwa materiał z podpowiedziami "Jak przez Fakturomanię wysyłać e-deklaracje? Na przykładzie wysyłki VATu, czyli dzisiaj pliku JPK_V7."


Zgodnie z regulaminem, przekazanie Ministerstwu Finansów deklaracji podatkowych Użytkownika przez Serwis następuje:

a) w każdy piątek (z wyjątkiem dni wolnych od pracy, w takim przypadku deklaracja jest przekazywana w następnym dniu roboczym),

b) w terminach podatkowych w przypadku prawidłowo zleconych wysyłek oraz,

c) w 25. dzień miesiąca w przypadku deklaracji dotyczących podatku VAT, chyba że termin wypada w dzień wolny od pracy, w takim przypadku - w następnym dniu roboczym).


2) Przekazywanie deklaracji z użyciem narzędzi Ministerstwa Finansów.

Z systemu Fakturomanii można wygenerować struktury deklaracji podatkowych Ministerstwa Finansów w oficjalnych formatach tj. XML. Takie formaty wczytuje się do narzędzi Ministerstwa przez import danych, najczęściej wykorzystywanymi narzędziami MF będą natomiast:

a) Bramka JPK (czyli najczęściej JPK_V7), przy których można wykorzystać profil zaufany - https://e-mikrofirma.mf.gov.pl/jpk-client/send

b) Aplikacja webowa na stronie podatki.gov.pl udostępniona dla różnych deklaracji CIT, PIT lub VAT (bez jpk) począwszy od deklaracji za rok 2023r. po wybraniu "Wypełnij online" 

c) Formularze interaktywne - czyli najstarsze narzędzia już właściwie wycofane, stosowane zazwyczaj do deklaracji składanych do roku 2021 lub 2022 włącznie (chociaż oczywiście były również stosowane w roku 2023 dla deklaracji 2022 jak CIT-8, PIT-11, PIT-4R lub VAT UE jednak w trakcie roku MF wycofało je wprowadzając aplikację webową i wywołując jak zwykle duże zamieszanie).


W przypadku formularzy interaktywnych w pierwszej kolejności należy pobrać interaktywny formularz ze strony ministerstwa finansów. Formularze można co do zasady pobrać tutaj: https://www.podatki.gov.pl/e-deklaracje/


3) W jaki sposób zaimportować strukturę XML do Formularza interaktywnego?

Z uwagi na brak instrukcji przygotowanej przez Ministerstwo finansów, tutaj z pomocą może przyjść nasz materiał znajdujący się w tym miejscu.


UWAGA! Formularze interaktywne co do zasady nie działają w środowisku mac.


III. Zlecenie CIT-8 za pośrednictwem Fakturomanii


W celu zlecenia do przekazania deklaracji CIT-8 należy przejść do panelu głównego "Informacje",następnie wybrać moduł "Deklaracje CIT-8", wybrać okresy miesięczne, rok oraz grudzień, na końcu zaś kliknąć "Podglądu". Po wybraniu podglądu, przeniesie nas do informacji podsumowujących o rozliczeniu CIT za dany rok, w panelu tym na dole strony pojawią się różne opcje, w tym "e-wysyłka", którą należy wybrać.Z podglądu e-wysyłki będzie już dostępna deklaracja możliwa do przekazania.