Koszty, które nie mieszczą się w utworzonych w aplikacji kategoriach, zazwyczaj będziemy ewidencjonować za pomocą odrębnej kategorii kosztowej, tj. "Pozostałe Koszty". 

W polityce rachunkowości (która jest dostępna w module Księgowości w menu po lewej stronie "Wzorce dokumentów") możemy odnaleźć, że w niniejszej kategorii (które trafiają na konto z numerem "407 - Pozostałe koszty rodzajowe", w szczególności ujmuje się: 
  • koszty ubezpieczeń rzeczowych, 
  • koszty reprezentacji i reklamy, 
  • podróży służbowych. 


Kategoria ta dotyczy jedynie kosztów podatkowych, a więc kosztów niepodatkowych w niej nie uwzględniamy - "Pozostałe koszty" są traktowane jako Koszty Uzyskania Przychodów (KUP).