Zgodnie z art. 151. § 1. k.s.h. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może być utworzona przez jedną albo więcej osób w każdym celu prawnie dopuszczalnym, chyba że ustawa stanowi inaczej. 


Ustawodawca dopuszcza zatem możliwość zawiązania spółki przez jedną osobę, jednak zdecydowanie zalecaną strukturą jest utworzenie podmiotu przez co najmniej dwie osoby. Powodem złożonej liczby wspólników jest możliwość wniesienia większego kapitału oraz brak powstania obowiązku ubezpieczenia, który powstaje w przypadku jednoosobowej sp. z o.o. z mocy prawa. Podstawę oZUSowania takiej jednoosobowej spółki stanowi art. 8 ust. 6 pkt 4) ustawy emerytalnej, który mówi że, "Za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność uważa się wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością".


Od strony prawnej uregulowań dotyczących udziałów ich podział jest możliwy w dowolnej proporcji, może być to 99/1% jak też 50/50%, z uwagi jednak na ostatnio dynamicznie zmieniającą się sytuację gospodarczą i prawną w Polsce, mimo jasno brzmiącego przepisu ustawy emerytalnej, który nie wymienia spółki z o.o. z mnogą liczbą udziałowców jako oZUSowanych, w obliczu zmian rządzących oraz agresywnego poszukiwania przez rząd nowych źródeł finansowania wydatków budżetowych można zauważyć tendencję do rozszerzania obowiązku ubezpieczeniowego przez ZUS na tzw. "niemal jedynego wspólnika".


W judykaturze pojawiły się już niestety (szczęśliwie jeszcze nieliczne) orzeczenia, w których spółki w proporcji udziałów od 1 do 15%, były  przedmiotem postępowania, w wyniku którego finalnie zostały oZUSowane. Wyroków, chociaż na sierpień 2021 r. jest bardzo niewiele, to jednak z uwagi na aktywnie wprowadzane programy reform gospodarczych np: "Polskiego Ładu" można w najbliższych latach spodziewać się ich większej liczby, stąd warto jest już na etapie przygotowania do prowadzenia działalności w formie sp. z o.o. zadbać o jej odpowiednią strukturę i elementy umowy.

 
Wgłębiając się jednak w treść tych negatywnych orzeczeń można odnaleźć pewne dominujące charakterystyczne elementy wspólne:
a) Spółki o najniższym kapitale zakładowym 5.000 zł lub nieznacznie wyższym,

b) Rejestracja podmiotów przy udziale wzorca rejestracyjnego w systemie S24,

c) Struktura udziałów nieprzekraczająca 90/10%,

d) Dominujący udziałowiec jest również jedynym członkiem zarządu.


Preferowana struktura oraz umowa spółki


Biorąc zatem pod uwagę ww. okoliczności w przypadku spółek o najniższym kapitale zakładowym wynoszącym 5.000 zł, będących rejestrowanych przy pomocy wzorca S24,  zalecane jest, aby zadbać co najmniej o:
a) strukturę udziałów od 40/60%,

lub

b) złożony zarząd, w którego skład wchodzi co najmniej dwóch udziałowców.


System S24 umożliwia zarejestrowanie spółki przez internet, taka umowa jest zawierana w szablonie oraz jest znacznie ograniczona w swym zakresie, w związku z czym jest ona wystarczająca zazwyczaj na pierwszy okres istnienia spółki 1-2 lata. Wraz z rozwojem podmiotu i działalności, warto jest zadbać o elastyczną umowę podmiotu która będzie rozwiązaniem na wiele lat, kodeks spółek handlowych zawiera bowiem mnóstwo różnych rozwiązań bardzo przydatnych z perspektywy biznesu oraz rozliczeniom ze wspólnikami.


W związku z powyższym zawsze zalecamy Państwu zawiązanie spółki przed notariuszem korzystając z pomocy profesjonalnego pełnomocnika (radcy prawnego lub adwokata specjalizującego w prawie handlowym). profesjonalny pełnomocnik bowiem sporządzi znacznie szerszą funkcjonalnie umowę od tej udostępnionej przez Ministerstwo Sprawiedliwości i tak sporządzona umowa będzie zawsze dopasowana dla Państwa działalności oraz pod Państwa przyszłe inwestycje czy plany tj. "szyta na miarę".