Naturalnym jest pobieranie wynagrodzenia za świadczone usługi lub prace, w związku z czym członkowie zarządu lub wspólnicy w zależności od wykonywanych czynności mogą otrzymywać wypłaty wynikające z różnych tytułów prawnych. 


1) Przykład członka zarządu będącego wspólnikiem

Często zdarzają się sytuacje, w których członek zarządu będący jednocześnie wspólnikiem podmiotu dokonuje różnego rodzaju świadczeń na rzecz spółki, za które otrzymuje wynagrodzenia. Podmiot (spółka) dokonuje za te świadczenia dokonuje płatności, tak jakby "dokonywała zakupu", w przeciwnym bowiem wypadku mogłoby pojawić się zagadnienie przysporzenia majątkowego leżącego po stronie spółki, z uwagi na nieodpłatny charakter tych świadczeń. 


Wypłata wynagrodzenia jest zatem wskazana, powinna ona mieć charakter rynkowy oraz winna wynikać ze stosownych dokumentów takie jak umowy lub uchwały.


Taką współpracę można wyróżnić na dwóch tłach:

a) pierwszym członka zarządu (np. reprezentacja), 

b) drugim wspólnika. 


Tak też często taka osoba otrzymuje wynagrodzenie: 

- przyznane uchwałą zgromadzenia wspólników (tzw. akt powołania) za funkcje reprezentacyjne, zawierane kontrakty oraz utrzymywanie kontaktu z kontrahentami jako członek zarządu (opodatkowanie na zasadach ogólnych - skali),

- wynagrodzenie wynikające z zawartej umowy o dzieło na stworzenie różnego rodzaju projektów (np: programu komputerowego, projektu architektonicznego) jako wspólnik (opodatkowanie na zasadach ogólnych - skali), oraz 

- wynagrodzenie w postaci czynszu z tyt. umowy najmu zawartej na udostępnienie biura (siedziby) wraz z infrastrukturą techniczną np. w postaci komputerów jako wspólnik (opodatkowane na zasadach ogólnych lub podatku ryczałtowego, rozliczanego we własnym zakresie przez Wynajmującego),

- wynagrodzenie za odpłatne powtarzające się świadczenia niepieniężne wykonywane na rzecz spółki jako wspólnik (jest to przypadek szczególnie zyskujący na popularności z uwagi na nowelizację i wejście w życie wraz z 2022 r. tzw. "Polski Ład").


Zgodnie z ww. współpraca może przybrać różne formy i wśród najpopularniejszych wymienia się:

a) W przypadku funkcji członka zarządu

- Wynagrodzenie przyznane na podstawie uchwały zgromadzenia wspólników, więcej:
https://pomoc.fakturomania.pl/support/solutions/articles/36000296663-jak-rozliczy%C4%87-uchwa%C5%82%C4%99-zgromadzenia-wsp%C3%B3lnik%C3%B3w-o-wynagrodzeniu-zarz%C4%85du-akt-powo%C5%82ania-zmiany-polski-

- Kontrakt menedżerski - w tym wypadku osoba będąca członkiem zarządu prowadzi jdg oraz "profesjonalnie" zajmuje się zarządzaniem podmiotem. Następnie wystawia fakturę, która może być umownie uzależniona od różnych czynników np: wypracowanego zysku, pozyskanych klientów lub osiągniętego obrotu itp. (jest to rozwiązanie popularne w dużych podmiotach).


b) W przypadku wspólnika lub osoby fizycznej będącej podmiotem niezwiązanym ze spółką

- Umowę zlecenia, więcej:
https://pomoc.fakturomania.pl/support/solutions/articles/36000296661-jak-rozliczy%C4%87-umow%C4%99-zlecenia-
- Umowę o dzieło, więcej:
https://pomoc.fakturomania.pl/support/solutions/articles/36000296662-jak-rozliczy%C4%87-umow%C4%99-o-dzie%C5%82o-
- Umowę o pracę, więcej:
https://pomoc.fakturomania.pl/support/solutions/articles/36000296659-jak-rozliczy%C4%87-umow%C4%99-o-prac%C4%99-

- Kontrakt na zasadach B2B, w której taka osoba wystawia fakturę za dokonywane świadczenia.


c) W przypadku funkcji wspólnika

- Powtarzające się świadczenia niepieniężne wspólników dokonywane na rzecz spółki polegające na osobistych świadczeniach, o których mowa w art. 176 k.s.h. Tutaj umowa spółki musi wyraźnie wskazywać jakie mogą to być świadczenia oraz jakie wynagrodzenie przysługuje wspólnikowi za ich świadczenie, wynagrodzenie to musi odpowiadać stawkom rynkowym, więcej:

https://pomoc.fakturomania.pl/support/solutions/articles/36000334528-odp%C5%82atne-powtarzaj%C4%85ce-%C5%9Bwiadczenia-niepieni%C4%99%C5%BCne-wsp%C3%B3lnik%C3%B3w-na-rzecz-sp%C3%B3%C5%82ki


Rozwiązanie w postaci świadczeń niepieniężnych jest powszechnym bardzo atrakcyjnym rozwiązaniem, może jednak zostać zastosowane wyłącznie w umowie spółki zawartej przed notariuszem, niestety wzorzec S24 nie udostępnia niniejszej funkcji.


d) Prokurentów:

W przypadku prokurentów najczęściej występującą formą jest uchwała zarządu za czynności pełnomocnika, więcej:
https://pomoc.fakturomania.pl/support/solutions/articles/36000218246-wynagrodzenie-cz%C5%82onk%C3%B3w-zarz%C4%85du-i-prokurent%C3%B3w-uwaga-zmiany-polski-%C5%82ad-1-stycznia-2022-r-


UWAGA! Wszelkie inne stosunki prawne, w tym najpopularniej występujące umowy najmu, dzierżawy rozpatruje się odrębnie, nie jest bowiem to forma współpracy na warunkach zatrudnienia.


2) Dywidenda przysługująca wspólnikom

Prowadząc spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, w pewnym momencie zawsze pojawi się temat dywidendy. Dywidenda jest formą wynagrodzenia wspólników z tytułu zysków podmiotu, zatem za wkład majątkowy, który wnieśli do spółki. Nie jest to jednak bezpośrednia zapłata za ich "pracę", wynagrodzeniem za świadczenia są formy wymienione w pkt 1). Bardzo często zatem zdarza się, że oprócz wynagrodzenia za świadczenia dokonywane na rzecz spółki, w przypadku zysku wspólnicy wypłacają również dywidendę.


Niestety dywidenda obarczona jest jednak wieloma obowiązkami, o których należy pamiętać, nie stanowi również kosztu uzyskania przychodu dla spółki. Ponieważ powstało już bardzo wiele opracowań poświęconych tej tematyce, zachęcamy Państwa do zapoznania się z materiałem omawiającym zagadnienie, a znajdującym się w bazie wiedzy pod adresem:
https://pomoc.fakturomania.pl/support/solutions/articles/36000129878-wyp%C5%82ata-dywidendy-dywidenda