Pełna księgowość oraz obowiązki związane z prowadzeniem spółki zoo to nie czarna magia, wystarczy jedynie pamiętać o kilku ważnych terminach. Dla osób, które dotychczas prowadziły już działalność gospodarczą nie będą to rzeczy nowe. Pozostałym proponujemy krótką lekturę.

Ważne terminy podatkowe

Poniższa tabela przedstawia ważne terminy podatkowe:

Termin
Co?
Za jaki okres?
Co zrobić? Jak?
do 10 – dnia miesiąca
wynagrodzenie z tyt. stosunku pracy1
za poprzedni miesiąc
opłacić
do 15 – dnia miesiąca
Składki do ZUS1
za poprzedni miesiąc
opłacić
do 20 – dnia miesiąca
Zaliczka PIT1
za poprzedni miesiąc
opłacić
do 20 – dnia miesiąca
Zaliczka CIT
za poprzedni miesiąc
opłacić (więcej)
do 25 – dnia miesiąca
Deklaracja VAT-7/JPK_VAT
za poprzedni miesiąc
opłacić + wysłać (więcej)
do 31 stycznia
PIT-4R1
za poprzedni rok obrotowy
wysłać
do 31 stycznia
PIT-111
za poprzedni rok obrotowy
wysłać
do 31 marca
Deklaracja CIT-8
za poprzedni rok obrotowy
wysłać (więcej)
do 31 marca
Przygotowanie Sprawozdania Finansowego
za poprzedni rok obrotowy
przygotować
do 30 czerwca
Zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego
za poprzedni rok obrotowy
zatwierdzić (więcej)
do 15 dni od zatwierdzenia
Sprawozdanie Finansowe
za poprzedni rok obrotowy
wysłać elektronicznie do KRS (więcej)

1 – opcjonalnie. Dotyczy zatrudnionych pracowników lub zatrudnionych na podstawie stosunku pracy.

Nie wszystkie z powyższych dokumentów dotyczą zatem każdej Spółki z o.o. Poniżej pokrótce zostały przedstawione zagadnienia, które występują najczęściej.

Liczba obowiązkowych dokumentów w skali roku:

Deklaracje VAT-7/JPK_VAT – 12 JPK oraz 12/4 VAT7/7K razy w roku,
Deklaracja CIT-8 – 1 raz w roku,
Sprawozdanie finansowe – 1 raz w roku,
Obowiązkowe uchwały dotyczące działalności spółki raz w roku.

Deklaracje VAT-7

Czym jest deklaracja VAT-7?

Deklaracja VAT-7 jest formularzem, który służy przedsiębiorcom do okresowego rozliczenia się z Urzędem Skarbowym z podatku VAT.

Co robimy z taką deklaracją i jak często?

Deklarację VAT-7 składamy co miesiąc do 25 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni do Urzędu Skarbowego. Od 1 stycznia 2018 r. deklaracje VATowskie składamy wyłącznie w formie elektronicznej.

Do kiedy mam zapłacić kwotę z VAT-7?

Kwotę należy zapłacić w tym samym terminie co złożenie deklaracji, czyli do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu rozliczeniowym.

Deklaracje JPK_VAT

Czym jest deklaracja JPK_VAT?

JPK_VAT to zestaw informacji o zakupach i sprzedaży, który wynika z ewidencji VAT za dany okres.

Co robimy z JPK_VAT i jak często?

Raport przesyła się wyłącznie w wersji elektronicznej, w określonym układzie i formacie, do 25 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni, nawet jeśli podatnik rozlicza się kwartalnie.

Deklaracje CIT-8

Czym są zaliczki na CIT?

Zaliczki CIT są to kwoty, które przedsiębiorcy wpłacają na konto US z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych. System wylicza zaliczki miesięczne oraz kwartalne.

Zaliczki na podatek dochodowy CIT opłacamy co miesiąc lub co kwartał w terminie do 20 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni okres rozliczeniowy. Kwoty z tych zaliczek widoczne są natomiast w deklaracji CIT-8, którą składamy tylko raz w roku.

Czym jest deklaracja CIT-8?

Deklaracja CIT-8 jest to roczne zeznanie podatkowe, które składają przedsiębiorcy – osoby prawne, prowadzące pełną księgowość tj. spółki z o.o., spółki akcyjne etc.

Co robimy z taką deklaracją i jak często?

Deklarację CIT-8 składamy raz na rok do 31 marca za poprzedni rok obrotowy. Złożyć to znaczy podpisać i wysłać pocztą na adres właściwego Urzędu Skarbowego.

PIT-Y

Co to są PIT-y?

PIT-y są to dokumenty związanie z podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Można wyodrębnić dokumenty zbiorcze (PIT-4R) oraz indywidualne (PIT-11).

Zaliczki na PIT-11

Zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych należy obliczać i opłacać do 20 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni.

Co to jest PIT-11?

PIT-11 jest to dokument dotyczący konkretnego pracownika. Zawarte są w nim informacje o wypłaconych mu środkach oraz pobranych zaliczkach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych oraz ubezpieczeń społecznych. Na podstawie tego dokumentu – osoba, której dokument dotyczy – sporządza potem własne roczne zeznanie podatkowe.

Co robimy z taką deklaracją i jak często?

Deklarację PIT-11 należy sporządzić w dwóch egzemplarzach dla każdego pracownika oraz wysłać podpisany dokument pocztą – jeden na adres pracownika, a drugi (już elektronicznie) do urzędu skarbowego (właściwość miejscowa pracownika) do dnia 31 stycznia za rok poprzedni.

Co to jest PIT-4R?

PIT-4R jest to dokument, w którym zestawione są wszystkie zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, które dotyczą konkretnego roku obrotowego. Innymi słowy – widać tutaj zsumowane zaliczki za rok poprzedni od wszystkich pracowników.

Co robimy z taką deklaracją i jak często?

Deklarację PIT-4R należy podpisać i wysłać elektronicznie do Urzędu Skarbowego do 31 stycznia za poprzedni rok obrotowy.